Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2366

Title: Економічний аналіз
Other Titles: Economic Analysis
Authors: Серединська, Віра Миколаївна
Загородна, Ольга Михайлівна
Федорович, Роман Володимирович
Seredynska, Vira Mykolayivna
Fedorovych, Roman Volodymyrovych
Zagorodna, Olha Myhaylivna
Bibliographic description (Ukraine): Серединська В. М. Економічний аналіз. Навчальний посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.— 661 с. — ISBN 978-966-308-223-3. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2366.
Economic Analysis. Textbook / V. M Seredynska, O. M. Zahorodna, R. V. Fedorovych. — Ternopil: Aston Publishing, 2010. — ISBN 978-966-308-223-3. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2366. [in Ukrainian]
Issue Date: 2010
Date of entry: 27-Jun-2013
Publisher: ТзОВ «Видавництво Астон»
Aston Publishing
BBK: 65.053
Keywords: господарська діяльність
bankruptcy
економічний аналіз
рейтингова оцінка
інвестиційна діяльність
моделювання
основні засоби
евристичні методи
виробництво
персонал
матеріальні ресурси
витрати
інтенсивність праці
джерела фінансування
доходи
фінансові результати
активи
рентабельність
фінансова стійкість
пасиви
банкрутство
ділова активність
фінансові інструменти
investment
economic analysis
financial resources
labor intensity
manufacturing
economic activity
rating
modelling
assets
heuristic methods
personnel
liabilities
fixed assets
financial stability
profitability
financial instruments
business activities
revenues
costs
funding
financial results
Abstract: Друге видання даного навчального посібника перероблене та логічно доповнене матеріалом підручника «Теорія економічного аналізу», перше видання якого побачило світ у 2002 році і другим виданням, переробленим і доповненим, що опубліковано в 2006 р. ( Лист № 14/18.2-1145 від 19.07.2001р.) У посібнику викладено суть і роль економічного аналізу в системі управління, Особливості та сферу застосування його методичного інструментарію, методику аналізу основних показників діяльності господарюючих суб’єктів сфери матеріального виробництва. Навчальний розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів-аналітиків. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво» (Лист № 17/18 Г-1309 від 01.12.2006 р.)
The second edition of this textbook revised and logically enlarged by "Theory of Economic Analysis", the first edition of which was published in 2002 and a second edition, revised and enlarged, which was published in 2006 (Letter № 14/18.2-1145 of 19.07. 2001). The manual described the nature and role of economic analysis in the management, Features and scope of its methodological tools, specification and area of their implementation, analytical methods of main production indicators in material production were critically discussed.  The textbook is designed for university students as well as professionals. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine  as a textbook for university students unrolled in bachelor's degree  program in "Economy and Business" (Letter 17/18 G-1309 from 01.12.2006)
Description: Частина I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Розділ 1. Сутність економічного аналізу і його роль в системі управління виробництвом 1.1. Економічний аналіз як важлива функція управління 1.2. Предмет, завдання та об’єкти економічного аналізу 1.3 Аналітичний процес і його складові……………………………… Розділ 2. Метод і методика економічного аналізу господарської діяльності підприємства 2.1. Поняття методу економічного аналізу………………………… 2.2. Використання традиційних методів економічного аналізу…… Розділ.3. Моделювання господарської діяльності підприємства та використання економіко-математичних та статистичних методів в економічному аналізі 3.1. Загальна характеристика економіко-математичних методів…………………………………… 3.2.Поняття моделі і моделювання. Класифікація моделей………… 3.3.Детерміноване і стохастичне моделювання факторних систем……………………………………………………… 3.4 Методи оцінки вартості грошей в часі…………………………… 3.5.Особливості і сфера використання в економічному аналізі статистичних методів……………………………………… 3.6. Характер господарських ситуацій, які передбачають використання математичного програмування, теорій ігор та теорій масового обслуговування……………………… 3.7. Математичні методи комплексної рейтингової оцінки об’єктів аналізу ……………………………………………… 3.8. Метод сум в аналізі конкурентоспроможності продукції……… Розділ 4. Роль і місце евристичних методів у загальній системі економічного аналізу 4.1. Загальна характеристика евристичних методів……………… 4.2. Типи аналітичних завдань, що передбачають застосування методів малоупорядкованого пошуку………………. 4.3. Зміст, організація і використання індивідуальних комбінованих методів……………………………………………… 4.4. Характеристика колективних комбінованих методів……… 4.5. Приклад застосування евристичних методів у розв’язку аналітичних завдань…………………………………… Розділ 5. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 5.1. Інформаційна база економічного аналізу…………………… 5.2. Фінансова звітність як основна складова інформаційного забезпечення економічного аналізу…………… Частина ІІ. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Розділ 6. Аналіз виробництва, реалізації та маркетингової діяльності 6.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу……… 6.2. Аналіз реалізації продукції…………………………………… 6.3. Маркетинговий аналіз і вивчення попиту на продукцію підприємства………………………………………… 6.4. Сегментація ринку і обґрунтований вибір сегментів………… 6.5. Аналіз стимулювання збуту продукції………………………… 6.6. Аналіз виробництва продукції………………………………… 6.7. Аналіз якості продукції………………………………………… Розділ 7.Аналіз наявності і використання основних засобів 7.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу…… 7.2. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва……………… 7.3. Аналіз складу, структури, руху, технічного стану основних засобів……………………………………………………… 7.4. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів……………………………………. 7.5. Аналіз використання виробничого обладнання……………… 7.6. Аналіз використання виробничих потужностей……………… Розділ 8. Аналіз наявності та використання матеріальних ресурсів 8.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу……… 8.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та оцінка ефективності їх використання…………… Розділ 9. Аналіз наявності та використання трудових ресурсів 9.1. Завдання та джерела аналізу………………………………… 9.2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Оцінка руху робочої сили…………………………………………… 9.3. Аналіз використання робочого часу…………………………… 9.4. Аналіз інтенсивності праці……………………………………… Розділ 10 Аналіз операційних витрат 10.1 Економічна сутність класифікація витрат підприємства…… 10.2. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат………………………………………… 10.3. Аналіз узагальнюючих показників операційних витрат………………………………………………………………………… 10.4. Аналіз прямих матеріальних витрат……………………… 10.5.Аналіз прямих витрат на оплату праці……………………… 10.6. Аналіз непрямих витрат………………………………………… 10.7. Аналіз фонду оплати праці………………………………… Розділ 11. Аналіз фінансових результатів підприємства 11.1. Економічна природа прибутку і його роль в умовах ринкової економіки……………………………………… 11.2. Завдання та джерела аналізу………………………………… 11.3. Модель формування фінансових результатів діяльності…… 11.4. Загальна схема аналізу фінансових результатів……………… 11.5. Аналіз операційного прибутку………………………………… 11.6. Аналіз функціонального зв’язку між витратами, обсягом продажу і прибутком……………………………………… 11.7. Аналіз рентабельності………………………………… 11.8. Аналіз використання чистого прибутку підприємства……… Розділ 12.Аналіз активів підприємства 12.1. Економічна характеристика активів…………………………… 12.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу активів підприємства………………………… 12.3. Загальна оцінка активів підприємства………………………… 12.4. Аналіз основного капіталу……………………………………… 12.5. Аналіз оборотного капіталу…………………………………… 12.6. Аналіз запасів…………………………………………………… 12.7. Аналіз дебіторської заборгованості…………………………… 12.8 Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства……………………… 12.9. Аналіз грошових активів……………………………………… Розділ 13. Аналіз джерел фінансування підприємства 13.1. Економічна характеристика пасиву балансу………………… 13.2. Завдання аналізу та джерела інформації……………………… 13.3. Загальна оцінка джерел фінансування підприємства………… 13.4. Аналіз власного капіталу…………………………………… 13.5. Аналіз позиченого капіталу……………………………………
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2366
ISBN: 978-966-308-223-3
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools