Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18211
Title: Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області
Other Titles: Понятие и анализ кадрового обеспечения в сфере управления учреждений здравоохранения Тернопольской области
Concept and analysis of staffing in management of health facilities of the Ternopil region
Authors: Ліштаба, Людмила
Лиштаба, Людмила
Lishtaba, Lyudmyla
Bibliographic description (Ukraine): Ліштаба Л. Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області / Людмила Ліштаба // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 48-54.
Bibliographic description (International): Lishtaba, L. (2016). Poniattia ta analiz kadrovoho zabezpechennia v systemi upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia Ternopilskoi oblasti [Concept and analysis of staffing in management of health facilities of the Ternopil region]. Socìalʹno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 15 (2), 48-54.
Issue Date: 31-Oct-2016
Date of entry: 20-Nov-2016
UDC: 351.77
35.08
Keywords: Система охорони здоров’я
заклади охорони здоров’я
атестація
кадрове забезпечення
healthcare system
health care
attestation
staffing
Series/Report no.: Випуск 2(15);
Abstract: В статті дослідженні основних тенденцій формування і розвитку керівних кадрів галузі охорони здоров’я Тернопільського регіону на сучасному етапі. Методика дослідження. В роботі використовувалися дані Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, а також наступні методи: статистичний, аналітичний. Результати. На основі наведених статистичних даних показана динаміка чисельності працівників апаратів управління закладів охорони здоров’я по Тернопільській області. В ході аналізу кількісного складу керівників закладів охорони здоров'я виявлені проблеми, пов'язані з укомплектованістю керівних посад в ЛПЗ. Наукова новизна. Вперше на підставі наукового узагальнення даних офіційної статистичної звітності проаналізовано стан і розвиток управлінських кадрів охорони здоров'я в Тернопільській області. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці кадрової політики (державної та регіональної) в частині оптимізації чисельності керівних кадрів, при плануванні їх підготовки в системі додаткової освіти, при обґрунтуванні чисельності резерву для висунення на різні керівні посади.
В статье рассмотрены исследования основных тенденций формирования и развития руководящих кадров системы здравоохранения Тернопольского региона на современном этапе. Методика исследования. В работе использовались данные Министерства здравоохранения Украины, Главного управления здравоохранения Тернопольской ОГА, а также следующие методы: статистический, аналитический. Результаты. На основе приведенных статистических данных показана динамика численности работников аппаратов управления учреждений здравоохранения по Тернопольской области. В ходе анализа количественного состава руководителей учреждений здравоохранения выявлены проблемы, связанные с укомплектованностью руководящих должностей в ЛПУ. Научная новизна. Впервые на основании научного обобщения данных официальной статистической отчетности проанализировано состояние и развитие управленческих кадров здравоохранения в Тернопольской области. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при разработке кадровой политики (государственной и региональной) в части оптимизации численности руководящих кадров, при планировании их подготовки в системе дополнительного образования, при обосновании численности резерва для выдвижения на различные руководящие должности.
The paper studies basic current tendencies of forming and developing managerial personnel of health sector of the Ternopil region. Research Methodology. The paper uses data of the Ministry of Health of Ukraine, the Department of Health of the Ternopil Regional State Administration and the following methods: statistical, analytical. Results. Based on the above statistics, we show the dynamics of the number of managerial personnel of health facilities in the Ternopil region. The analysis of quantitative composition of managers of health facilities revealed problems with staffing of leadership positions in healthcare facilities. Scientific novelty. For the first time, the state and development of administrative personnel of the health sector in the Ternopil region was analyzed based on scientific analysis of official statistical reports. Practical significance. Results of the study can be used in the development of human resources policy (national and regional) for the optimization of the number of managerial personnel, at planning of its training in the system of further education, at calculating the number of reserve justification for nomination to various executive positions.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18211
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Соціально-економічні проблеми і держава
References (Ukraine): 1. Васюк Н.О. Керівні кадри в системі охорони здоров’я: сутність понять/ Н.О. Васюк // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики галузі охорони здоров’я/ Матеріали науково-практичної конференції. – Київ. 2015. – 18-23с.
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників галузі охорони здоров’я/ розроб. Підаєв А.В. та інші.– К.:МОЗ України, Мін-во праці та соц. політики. – 2004. – 229 с.
3. Євмєшкіна О.Л. Підходи до визначення профілю професійних компетентностей керівника сфери охорони здоров’я /О.Л. Євмешкіна// Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики галузі охорони здоров’я/ Матеріали науково-практичної конференції. – Київ. 2015. – 34-36с.
4. Ждан В.М. Проблема кадрової політики медичної галузі в розрізі часу/ Ждан В.М., Скрипник І.М., Марченко А.В.// Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики галузі охорони здоров’я/ Матеріали науково-практичної конференції. – Київ. 2015. – 37-39с.
5. Хожило І. І. Атестація як технологія формування компетентності керівників органів управління охороною здоров'я / І. І. Хожило, О. В. Акуленко. // Державне будівництво. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_24.
6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності галузі охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2015. – 460 с.
7. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності галузі охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. В. В.Шафранського. – К., 2016. – 452 с.
8. Офіційний сайт Головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uozter.gov.ua.
References (International): 1. Vasyuk, N.O. (2015). Kerivni kadry v systemi okhorony zdorovia: sutnist poniat [Personnel in the health system: the nature of concepts]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Task of the state to provide effective personnel policies, health. Proceedings of the conference. Kyiv, 18-23.
2. Pidayev, A.V. ed. (2004). Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv haluzi okhorony zdorovia [Directory of qualifying characteristics of trades of health workers]. Ministry of Labor and Social Policy, 229.
3. Yevmeshkina, O.L. (2015). Pidkhody do vyznachennia profiliu profesiinykh kompetentnostei kerivnyka sfery okhorony zdorovia [Approaches to profiling professional competences of the manager in healthcare]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Goals of the state in providing effective personnel policies in the health sector. Proceedings of the conference, Kyiv, 34-36.
4. Zhdan, V.M., Skrypnyk, I.N., Marchenko, A.V. (2015). Problema kadrovoi polityky medychnoi haluzi v rozrizi chasu [The problem of medical personnel policy in time]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Goals of the state in providing effective personnel policies in the health sector. Proceedings of the conference, Kyiv, 37-39.
5. Hozhylo, I.I., Akulenko, A.V. (2010). Atestatsiia yak tekhnolohiia formuvannia kompetentnosti kerivnykiv orhaniv upravlinnia okhoronoiu zdorovia [Attestation as a technology of forming of competence in managers of health administration]. Derzhavne budivnytstvo – State building, 1. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_24.
6. Kvitashvili, O. ed. (2015). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti haluzi okhorony zdorovia Ukrainy. 2014 rik [Annual report on the state of health, sanitary and epidemiological situation and the results of activity of the healthcare facilities of Ukraine. 2014]. Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 460.
7. Shafransky, B.V. (2016). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti haluzi okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik [Annual report on the state of health, sanitary and epidemiological situation and the results of activity of the healthcare facilities of Ukraine. 2015], Kyiv, 452.
8. Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia okhorony zdorovia Ternopilskoi ODA [Official site of the Department of Health of the Ternopil Regional State Administration], retrieved from: http://uozter.gov.ua.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16llvzto_002.pdf813,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.