Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1380

Title: Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу
Other Titles: Математическая модель суточного электрокардиосигнала для повышения информативности систем холтеровского мониторинга
A mathematical modelof day's electrocardiosignal for the increasing of informativity of the holter monitoring systems
Authors: Дедів, Леонід Євгенович
Дедив, Леонид Евгеньевич
Dediv, L.
Bibliographic description (Ukraine): Дедів Л.Є. Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / Л.Є. Дедів — Тернопіль, 2011. — 20 с.
Issue Date: 2011
Date of entry: 23-Sep-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Science degree: кандидата технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Defense council: спеціалізована вчена рада К 58.052.01
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Драґан, Ярослав Петрович
Committee members: Овсяк, Володимир Казимирович
Лупенко, Сергій Анатолійович
UDC: 519.218
612.17
Keywords: електрокардіосиґнал
система голтерівського моніторинґу
кусковий періодично корельований випадковий процес
спектральні компоненти
достовірність
верифікація
комп’ютерне імітаційне моделювання
электрокардиосигнал
система холтеровского мониторинга
кусковой периодически коррелируемый случайный процесс
спектральные компоненты
достоверность
верификация
компьютерное имитационное модел ирование
electrocardiosignal
system of the holter monitoring
lump periodically correlated random process
spectral components
verification
computer imitation modelling
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання – удосконалено математичну модель електрокардіосиґналу та розроблено метод аналізу його,сформованого на базі цієї моделі, для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу.Обґрунто ано нове застосування кускового періодично корельованого випадкового процесу як математичної моделі електрокардіосиґналу, зареєстрованого впродовж доби, яка враховує у своїй структурі поєднання властивостей періодичності і стохастичності з добови ходом. На азі цієї моделірозроблено метод дослідження електрокардіосиґналу серця людини у системах голтерівського моніторинґу. Установлено, що отримані спектральні компоненти є інформативно-достовірними ознаками електрокардіосиґналу і відповідають функціональному стану серцево-судинної системи людини. Використовуючи методи статистичної теорії вибору рішень, визначено достовірність оцінок спектральних компонент електрокардіосиґналу з використанням фо малізованої і автоматизованої процеду и, яка дає змог із підвищеною остовірністю та оперативно оцінити тан серцево-судинної системи людини на початковому сеґменті її захворювання. Розроблено метод (програма і алгоритм) імітаційного моделювання електрокардіосиґналу на основі кускової періодично корельованої випадкової послідовності. Створено пакет комп’ютерних програм для автоматизованого опрацювання електрокардіосиґналу та проведення імітаційних експериментів для автоматизованих систем голтерівського моніторинґу.
В диссертационной работе решено актуальное научное задание - усовершенствована математическая модель электрокардиосигнала и разработан метод анализа его, сформированного на базе этой модели, для повышения информативности систем холтеровского мониторинга. Учитывая сложность и структуру электрокардиосигнала в системах холтеровского мониторинга проанализированы его характеристики в рамках детерминированного подхода и с позиций стохастического подхода (методами теории стационарных случайных процессов). Полученные результаты анализа методами гармонического анализа в рамках детерминированного подхода подтверждают, что получены амплитудные спектры отдельных циклов электрокардиосигнала является переменчивыми, то есть содержат определенную случайность. Рассматривая сигнал в рамках стационарной модели, замечено, что дисперсия трансформируются во времени, а корреляционная функция электрокардиосигнала, как сплошной реализации, является периодической. Из анализа свойств вероятностных характеристик электрокардиосигнала и описанных войств кусковой-периодически коррелируемых случайных роцессов выплывает, что математическая модель процесса такого класса дает возможность адекватно описать сигнал, а именно учесть сочетание случайности и периодичности сигнала, и также учесть в своей структуре взаимосвязи между разными стадиями электрокардиосигнала зарегистрированного на протяжении суток, а потому и разработать методы определения инвариантных информационных признаков его, выходя из статистики таких сигналов для задач своевременной диагностики. На базе математической модели электрокардиосигнала в виде кускового периодически коррелируемого случайного процесса обоснованно использование спектрально-корреляционного метода для получения информативных признаков єлектрокардиосигнала путем применения синфазного метода анализ. Разработан метод компьютерной обработки электрокардиосигнала в системах в системах холтеровского мониторинга, который дал возможность расширить возможность своевременной диагностики состояния сердца человека путем внедрения в область кардиологии нового класса информативно-достоверных признаков - спектральные компоненты, которые характеризируют изменения фазово-часовой структуры сигнала, и этим дают возможность обнаружить на анней стадии нарушение в работе сердца человека. Применены методы статистической теории принятия решения для определения достоверности результатов оценивания спектральных компонент электрокардиосигнала. В частности для оценивания достоверности спектральных компонент электрокардиосигнала использован статисти еский критерий принятия решения Ней ана-Пирсона. езультаты оценивания достоверности подтвердили актуальность использования спектральных компонент электрокардиосигнала как инвариантно информативных признаков, с помощью которых можно с высокой достоверностью 0,9785-0,9861 оценить состояние сердечно-сосудистой системы, в частности сердце. Разработан метод (программа и алгоритм) компьютерного имитационного моделирования электрокардиосигнала на основе кускового периодически коррелируемой случайной последовательности для потребностей тестирования разработаных алгоритмов его прорабатывания. Проведено исследование вероятностных х рактеристик разработанной к мпьюте ой имитационной модели, что дало возможность подтвердить соответствие компьютерной имитационной модели усовершенствованной математической модели электрокардиосигнала с максимальным значением модуля разницы вероятностей экспериментального и имитируемого сигнала для нормы представляет 6.5⋅10−6 .
New application of the piecemeal periodically correlated random process is reasonable as a mathematical model of electrocardiosignal registered for a day long, which takes into account in the structure combination of properties of periodicity with a stochastic. On the base of reasonable model the method of research of electrocardiosignal heart of man is worked out in the systems of the holter monitoring, with the use of the formalized and automated procedure which enables with the increased authenticity and operatively to estimate the state of the cardiovascular system of man on the initial stage of her disease. Set, that spectral component is got are the informing-reliable signs of electrocardiosignal and answer the functional state of the cardiovascular system of man. Using the methods of statistical theory of choice of decisions authenticity of estimations of spectral component of electrocardiosignal is certain. An of of simulation of electrocardiosignal technique (program and algorithm) is worked out on the basis of the lump periodically correlated casual sequence. The of package of computer softwares is created for the automated working of electrocardiosignal and realization of imitation experiments for automated systemsof the holter monitoring.
Description: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Тернопіль Захист відбув у 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.01 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, ауд. 79). З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1380
Content type: Thesis
Appears in Collections:01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.