Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36733

Title: Значення людського потенціалу та людського капіталу у сталому розвитку
Other Titles: The importance of human potential and human capital in sustainable development
Authors: Гайдук, Іван
Gaiduk, Ivan
Affiliation: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, Україна
SSI «Institute of educational analytics», Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гайдук І. Значення людського потенціалу та людського капіталу у сталому розвитку / Іван Гайдук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 72. — № 5. — С. 5–12. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Gaiduk I. (2021) Znachennia liudskoho potentsialu ta liudskoho kapitalu u stalomu rozvytku [The importance of human potential and human capital in sustainable development]. Galician economic journal (Tern.), vol. 72, no 5, pp. 5-12 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (72), 2021
Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 5 (72), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 72
Issue Date: 31-Aug-2021
Submitted date: 3-Sep-2021
Date of entry: 23-Dec-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 331.1
316.3
Keywords: потенціал
людський потенціал
людський капітал
суспільний розвиток
інституційне середовище
життєвий цикл
potential
human potential
human capital
social development
institutional environment
life cycle
Number of pages: 8
Page range: 5-12
Start page: 5
End page: 12
Abstract: Мета дослідження полягає в розкритті значення людського потенціалу та людського капіталу з ціллю практичного розуміння їх значення в суспільному розвитку України. Проаналізовано визначення понять «людський потенціал» та «людський капітал» на основі трактувань зарубіжних і українських науковців. Сформульовано авторське бачення дефініції «людський потенціал» як соціальноекономічної категорії, що уособлює сукупність здібностей, знань та можливостей людини й суспільства в цілому, які реалізовуються в ході життєвого циклу, взаємодіють з іншими видами потенціалів, приносячи додаткову користь та збагачуючи матеріально й духовно націю для досягнення цілей індивідуального та загальнолюдського розвитку. Розроблено організаційну і рівневу структуру людського потенціалу та описано зміст її ключових компонентів. Зокрема, при рівневому розподілі людський потенціал включає в себе: нанорівень (окрема людина), мікрорівень (підприємство, організація, галузь), мезорівень (регіон) та макрорівень (країна або група країн). Узагальнено спільні й відмінні риси між людським потенціалом та людським капіталом у суспільному розвитку України. Організаційний компонент структури людського потенціалу включає такі найважливіші складові: трудовий потенціал, творчий потенціал (людський потенціал творчих особистостей), інтелектуальний потенціал, інноваційний потенціал, людський потенціал нації та ін. Зроблено висновок про те, що розвиток та повноцінна реалізація людського потенціалу в Україні значною мірою залежить від належного втілення людського капіталу та якісного державного захисту ключових складових соціальної сфери. В цьому процесі пріоритетним повинно стати формування соціально-ринкової системи доходів населення, концепція безперервної освіти впродовж життя та оновлення системи охорони здоров’я. Особливу увагу необхідно звернути на соціальне середовище, в якому формується та розвивається людський потенціал, адже саме воно визначає вектори практичної реалізації всіх тих здібностей, умінь та навиків, які закладаються від моменту народження й змінюються в ході життєвого циклу
The purpose of the investigation is to reveal the importance of human potential and human capital in order to understand their practical importance in the social development of Ukraine. The definitions of «human potential» and «human capital» based on the interpretations of foreign and Ukrainian scientists are analyzed. The author’s vision of the definition of «human potential» as a socio-economic category that embodies the set of abilities, knowledge and capabilities of human and society as a whole, which are realized during the life cycle, interact with other types of potentials, bringing additional benefits and enriching materially and spiritually to achieve the goals of individual and human development. The organizational and level structure of human potential is developed and the content of its key components is described. In particular, in the level distribution, human potential includes: nanlevel (individual), microlevel (enterprise, organization, industry), mesolevel (region) and macrolevel (country or group of countries). The common and distinctive features between human potential and human capital in the social development of Ukraine are generalized. The organizational component of the structure of human potential includes the following most important components: labor potential, creative potential (human potential of creative individuals), intellectual potential, innovation potential, human potential of the nation, and others.It is concluded that the development and full realization of human potential in Ukraine largely depends on the proper implementation of human capital and quality public protection of key components of the social sphere. In this process, the formation of social market system of income, the concept of lifelong learning and the renewal of the health care system should be a priority. Particular attention should be paid to the social environment in which human potential is formed and developed, because it determines the vectors of practical implementation of all those abilities and skills that are laid down from birth and change during the life cycle.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36733
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. / уклад. М. Ґедзь та ін. Київ: Аконіт, 1999. Т. 3.630 с.
2. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. Київ: Наукова думка, 1992.230 с.
3. Сен А. Об этике и экономике. М.: Наука, 1996. 130 с.
4. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N. Y., 1964.
5. Долгушкин Н. К., Новиков В. Г. Категории «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «кадры» –сущность и содержание. Аграрная наука. 2001. № 4. С. 11–12.
6. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал: определение истинной стоимости компании.Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. 434 с.
7. Задорожна С. М. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації реґіональнихсоціально-економічних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна політика і економіка». Київ, 2006. 28 с.
8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи К. Экономика. М.: Дело, 1993. 864 с.
9. Грішнова О. А. Людський розвиток: навч. посіб. Київ.: КНЕУ, 2006. 308 с.
10.Долан Э. Д. Рынок: микроэкономическая модель / [пер. с англ.] Эдвин Дж. Долан, Дэйвид Е.Линдсей. СПб.: Печатный Двор, 1992. 496 с.
11.Стефанишин О. М. Людський потенціал економіки України: монографія. Львів: Видавничий центрЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 315 с.
12. Голікова Н. В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. наздобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.01.01. К., 2004. 24 с.
13.Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія. Донецьк: Ін-текономіки промисловості НАН України, 2005. 386 с.
14. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання. Економіка України.2003. № 7. С. 48–53.
15. Заславская Т. И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе.Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 13–25.
16.Ілліч Л. М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України: монографія. К.: Енергія плюс,2007. 212 с.
17. Уильямсон О. Частная собственность и рынок капитала. ЭКО. 1993. № 5. С. 4–11.
18. Oxley J. E. Institutional environment and the mechanism of governance: The impact of intellectual propertyprotection on the structure of interfirm alliances. Journal of Economic Behavior & Organization. 1999. No.38. P. 283–309.
19.Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / Е. М. Лібанова (ред.).К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2006. 356 с.
References (International): 1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. New explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 3volumes / uklad. M. Gedz and others. Kyiv: Aconite, 1999. Vol. 3. 630 p. [Іn Ukrainian].
2. Pyrozhkov S. Y. Trudovoi potentsyal v demohrafycheskom yzmerenyy. Kyiv: Naukova Dumka, 1992. 230p. [Іn Russian].
3. Sen A. Ob etyke y ekonomyke. On ethics and economics. M.: Nauka, 1996. 130 p. [Іn Russian].
4. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N. Y., 1964.
5. Dolhushkyn N. K., Novykov V. H. Katehoryy “trudovie resursi”, “rabochaia syla”, “kadri” – sushchnost ysoderzhanye. Categories “labor resources”, “labor force”, “personnel” – the essence and content. Ahrarnaianauka. Agricultural science. 2001. No. 4. P. 11–12. [Іn Russian].
6. Edvynsson L., Meloun M. Yntellektualnii kapytal: opredelenye ystynnoi stoymosty kompanyy. Intellectualcapital: determining the true value of the company. Novaia postyndustryalnaia volna na Zapade:Antolohyia. New Post-Industrial Wave in the West: An Anthology. M., 1999. 434 p. [Іn Russian].
7. Zadorozhna S. M. Vidtvorennia liudskoho potentsialu v umovakh transformatsii regionalnykh sotsialnoekonomichnykh system: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.07“Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna polityka i ekonomika”. Reproduction of human potential interms of transformation of regional socio-economic systems. Kyiv, 2006. 28 p. [Іn Ukrainian].
8. Fysher S., Dornbush R., Shmalenzy K. Эkonomyka. Economics. M.: Delo, 1993. 864 p. [Іn Russian].
9. Hrishnova O. A. Liudskyi rozvytok. Human development: textbook. Kyiv.: KNEU, 2006. 308 p. [ІnUkrainian].
10. Dolan E. D. Rinok: mykroekonomycheskaia model. Market: microeconomic model: [Per. s anhl.] / edvynDzh. Dolan, Deivyd E. Lyndsei. SPb.: Pechatny Dvor, 1992. 496 p. [Іn Russian].
11. Stefanyshyn O. M. Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy: monohrafiia. Human potential of the economyof Ukraine: monograph. Lviv: LNU Publishing Center named after Ivan Franko, 2006. 315 p. [ІnUkrainian].
12. Holikova N. V. Liudskyi kapital yak faktor zrostannia ta rozvytku ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttianauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.01.01 “Ekonomichna teoriia”. Human capital as a factor ofgrowth and development of the economy. NAS of Ukraine. Institute of Economic Forecasting. K., 2004.24 p. [Іn Ukrainian].
13. Shaulska L. V. Stratehiia rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy: monohrafiia. Strategy of labor potentialdevelopment of Ukraine: monograph. Donetsk: Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine,2005. 386 p. [Іn Ukrainian].
14.Borodina O. Liudskyi kapital yak osnovne dzherelo ekonomichnoho zrostannia. Human capital as the mainsource of economic growth. Ekonomika Ukrainy. Ukraine economy. 2003. No. 7. P. 48–53. [Іn Ukrainian].
15. Zaslavskaia T. Y. Chelovecheskyi potentsyal v sovremennom transformatsyonnom protsesse. Humanpotential in the modern transformation process. Obshchestvennie nauky y sovremennost. Social sciencesand modernity. 2005. No. 4. P. 13–25. [Іn Russian].
16.Illich L. M. Efektyvnist vidtvorennia trudovoho potentsialu Ukrainy: monohrafiia. Efficiency ofreproduction of labor potential of Ukraine: monograph. K.: Energy Plus, 2007. 212 p. [Іn Ukrainian].
17. Uyliamson O. Chastnaia sobstvennost y rinok kapytala. Private property and the capital market. EKO. 1993.No. 5. P. 4–11. [Іn Russian].
18. Oxley J. E. Institutional environment and the mechanism of governance: The impact of intellectual propertyprotection on the structure of interfirm alliances. Journal of Economic Behavior & Organization. 1999. No.38. P. 283–309.
19. Liudskyi rozvytok v Ukraini: mozhlyvosti ta napriamy sotsialnykh investytsii. Human development inUkraine: opportunities and directions of social investments / E. M. Libanova (ed.). K.: Inst. Of Demographyand Soc. research. NAS of Ukraine, 2006. 356 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 5 (72)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.