Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35826

Title: Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах
Other Titles: Application of foreign methods of labor motivation at Ukrainian enterprises
Authors: Долгальова, Олена Вячеславівна
Ремесник, Тетяна Сергіївна
Dolgalova, Olena
Remesnik, Tetiana
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Долгальова О. В. Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах / Олена Вячеславівна Долгальова, Тетяна Сергіївна Ремесник // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 140–147. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Dolgalova O., Remesnik T. (2021) Zastosuvannia zarubizhnykh metodiv motyvatsii pratsi na ukrainskykh pidpryiemstvakh [Application of foreign methods of labor motivation at Ukrainian enterprises]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 140-147 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 28-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.140
UDC: 331.101.3
Keywords: мотивація
ефективність праці
матеріальна мотивація
нематеріальна мотивація
стимулювання
системи мотивації праці
моделі мотивації
motivation
work efficiency
material motivation
intangible motivation
incentives
work motivation systems
motivation models
Number of pages: 8
Page range: 140-147
Start page: 140
End page: 147
Abstract: Присвячено дослідженню поняття мотивації, вивченню та аналізу зарубіжного досвіду мотивування працівників та виділенню елементів, які можуть бути адаптовані на українських підприємствах. Розглянуто теоретичні засади поняття мотивації персоналу. З’ясовано, що мотивація персоналу має значний вплив на ефективність праці персоналу та ефективність роботи підприємства. Визначено основні завдання мотивації працівників: формування розуміння системи мотивації у співробітників; налагодження психологічного клімату в колективі; створення демократичних підходів до управління персоналом. Визначено основні види мотивації персоналу: матеріальну та нематеріальну. Розглянуто основні засоби матеріального та нематеріального мотивування працівників. Так як без зацікавленості персоналу неможливе вирішення проблем підприємства, тому мотивація стає важливим завданням у діяльності підприємства. З метою підвищення матеріальної та моральної зацікавленості працівників, розробленню та вдосконаленню механізму стимулювання у роботі враховано досвід розвинених країн у цій сфері. Для виявлення оптимальної моделі мотивації працівників на українських підприємствах розглянуто зарубіжний досвід. Досліджено системи мотивації таких провідних країн, як Японія, Франція, США та Німеччина. Розглянуто способи мотивації працівників у таких провідних компаніях, як: Google, Zappos, Huffington Post, Procter & Gamble, Apple, IBM і AT & T, Nihon Shokken. Узагальнено елементи французької, німецької, американської та японської систем мотивації. Виявлено основні елементи цих зарубіжних систем мотивації працівників: індивідуалізація оплати праці; спонукання до навчання персоналу; облаштування кутків відпочинку; мотиваційний моніторин, тощо. З зарубіжного досвіду ми побачили, що мотивація дозволяє ефективно вирішувати завдання, пов’язані з підвищенням продуктивності працівників. Тому у роботі виділено елементи, які можуть бути адаптовані під національні традиції керування персоналом та використовуватися на українських підприємствах для ефективного управління кадрами.
This paper is devoted to the investigation of the motivation concept, study and analysis of foreign experience in motivating employees and the selection of elements that can be adapted in Ukrainian enterprises. The theoretical foundations of the staff motivation concept are considered in this paper. It is found that the staff motivation has significant impact on the staff and enterprise efficiency. The main tasks of employee motivation are determined. They are as follows: the formation of understanding of the employees motivation system, the establishment of psychological climate in the team; creating democratic approaches to personnel management. The main types of staff motivation are identified as tangible and intangible. The main means of material and intangible employees motivation are considered. Since without the staff interest it is impossible to solve the enterprise problems, motivation becomes an important task for the enterprise. In order to increase the material and moral interest of employees, to develop and improve the incentive mechanism the experience of developed countries in this area is taken into account in this paper. Foreign experience is considered to identify the optimal model of employee motivation at Ukrainian enterprises. Motivation systems of such leading countries as Japan, France, USA and Germany are studied. The ways of motivating employees in such leading companies as Google, Zappos, Huffington Post, Procter & Gamble, Apple, IBM and AT&T, Nihon Shokken are considered. Elements of French, German, American and Japanese motivation systems are generalized. The main elements of these foreign systems of employee motivation are identified: individualization of wages; incentives for staff training, arrangement of recreation areas, motivational monitoring, etc. From foreign experience, we can seen that motivation makes it possible to solve the problems related to the improvement of employee productivity. Therefore, the elements that can be adapted to national traditions of personnel management and used in Ukrainian enterprises for effective human resource management are highlighted in this paper.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35826
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-16
http://milkua.info/uk/post/zarubiznij-dosvid-motivacii-praci
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1466
References (Ukraine): 1. Ареф’єв С. О. Мотиваційний механізм стимулювання діяльності робітників підприємства. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні: зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С. 305–314.
2. Бондаревська К. В., Товмашенко Т. О. Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Молодий вчений. 2015.№ 3 (18). С. 26–31.
3. Данилевич Н. Шляхи вдосконалення системи мотивування в процесі управління персоналом підприємства. Психологічні виміри культури, економіки, управління :науковий журнал. 2018. № 11. С. 102–118.
4. Квасній Л. Г., Солтисик О. О., Федишин В. В. Роль мотивації і стимулювання персоналу в системі забезпечення розвитку підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 233–237.
5. Климчук А. О. Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 4. Том 1. С. 57–60.
6. Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. 2018. С. 218–234. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-16
7. Козаченко Г. Зарубіжний досвід мотивації праці. URL: http://milkua.info/uk/post/zarubiznij-dosvid-motivacii-praci.
8. Корольков В. В. Бабенко Д. О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Ефективна економіка. № 11. 2020.
9. Мельник Г. Застосування світового досвіду мотивації праці на вітчизняних підприємствах. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1466.
References (International): 1. Aref'jev S. O. (2017) Motyvacijnyj mekhanizm stymuljuvannja dijaljnosti robitnykiv pidpryjemstva [Motivational mechanism for stimulating the activities of employees of the enterprise]. Aktualjni problemy innovacijnogho rozvytku klasternogho pidpryjemnyctva v Ukrajini: zb. st. za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Ukraine, Kyiv, March 30, 2017). K: KNUTD. Р. 305–314.
2. Bondarevsjka K. V., Tovmashenko T. O. (2015) Stymuljuvannja personalu: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjani realiji [Staff incentives: foreign experience and domestic realities.]. Molodyj vchenyj. Vol. 3. No. 18. Р. 26–31.
3. Danylevych N. (2018) Shljakhy vdoskonalennja systemy motyvuvannja v procesi upravlinnja personalom pidpryjemstva [Ways to improve the system of motivation in the process of personnel management of the enterprise]. Psykhologhichni vymiry kuljtury, ekonomiky, upravlinnja :naukovyj zhurnal. No. 11. Р. 102–118.
4. Kvasnij L. Gh., Soltysyk O. O., Fedyshyn V. V. (2017) Rolj motyvaciji i stymuljuvannja personalu v systemi zabezpechennja rozvytku pidpryjemstva [The role of motivation and stimulation of personnel in the system of enterprise development]. Ekonomika i suspiljstvo. No. 11. Р. 233–237.
5. Klymchuk A. O. (2016) Osoblyvosti vykorystannja zarubizhnykh modelej motyvaciji ta stymuljuvannja personalu na promyslovykh pidpryjemstvakh [Features of the use of foreign models of motivation and incentives for personnel in industrial enterprises]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. No. 4. Tom 1. Р. 57–60.
6. Klymchuk A. O., Mykhajlov A. M. (2018) Motyvacija ta stymuljuvannja personalu v efektyvnomu upravlinni pidpryjemstvom ta pidvyshhenni innovacijnoji dijaljnosti [Motivation and stimulation of personnel in effective enterprise management and increase of innovative activity]. Marketyngh i menedzhment innovacij. No 1. Р. 218–234. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-16
7. Kozachenko Gh. Zarubizhnyj dosvid motyvaciji praci [Foreign experience of work motivation.]. URL: http://milkua.info/uk/post/zarubiznij-dosvid-motivacii-praci (accessed 20 March 2021).
8. Koroljkov V. V. Babenko D. O. (2020) Udoskonalennja motyvacijnogho mekhanizmuupravlinnja personalom pidpryjemstva [Improving the motivational mechanism of personnel management of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. No. 11.
9. Meljnyk Gh. Zastosuvannja svitovogho dosvidu motyvaciji praci na vitchyznjanykh pidpryjemstvakh [Application of world experience of work motivation at domestic enterprises]. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1466 (accessed 20 March 2021).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.