Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35825

Title: Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринку
Other Titles: Foreign experience of service sales promotion and its application in the Ukrainian market
Authors: Долгальова, Олена Вячеславівна
Карасьова, Марія Олександрівна
Конєва, Анна
Dolgalova, Olena
Karasova, Mariia
Konyeva, Anna
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Інститут дигіталізації та електричних приводів, Хайльбронн, Німеччина
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Heilbronn University, Reinhold Würth University, Campus Künzelsau, Institute for Digitization and Electric Drive, Germany
Bibliographic description (Ukraine): Долгальова О. В. Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринку / Олена Вячеславівна Долгальова, Марія Олександрівна Карасьова, Анна Конєва // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 133–139. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Dolgalova O., Karasova M., Konyeva A. (2021) Zakordonnyi dosvid stymuliuvannia zbutu posluh ta yoho zastosuvannia na ukrainskomu rynku [Foreign experience of service sales promotion and its application in the Ukrainian market]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 133-139 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 27-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.133
UDC: 331.330.341.1
Keywords: збут
стимулювання збуту
закордонний досвід
послуги
реклама
просування
sales
sales promotion
foreign experience
services
advertising
promotion
Number of pages: 7
Page range: 133-139
Start page: 133
End page: 139
Abstract: Сьогодні для організації ефективної роботи компанії та отримання гарних показників діяльності у цілому по підприємству, потрібно приділяти значну увагу процесу організації збутової діяльності. В умовах підвищення рівня конкуренції на ринках, збільшення вимог споживачів до якості товарів та обслуговування, зменшення платоспроможності й попиту у споживачів стає зрозумілим, що на підприємстві необхідно впровадити ефективно діючу систему організації збутової діяльності, оскільки зараз майже кожне підприємство задається актуальними на сьогодні питаннями, ставить перед собою завдання з оптимізації й удосконалення збутової діяльності й скороченню рівня витрат. Загалом дана робота присвячена виявленню особливостей іноземного досвіду стимулювання збуту послуг та можливості його застосування на українському ринку. Для глибшого дослідження ми звернулися до історичного походження поняття «стимул», розглянули трактування вітчизняних вчених щодо сутності стимулювання збуту послуг та зазначили головну відмінність від будь-якого іншого засобу комунікації. Проте кажучи про комунікацію, ми визначили спорідненість збуту й реклами та розглянули історичне походження поняття «ATL» – above the line (над рискою) і «BTL» – below the line (під рискою), що часто зустрічаються в сучасній літературі з маркетингу. Визначивши характер та спрямованість, від яких стимулювання збуту послуг набуває своєї цілі, сформулювали головні причини, завдяки яким зацікавленість даним питанням залишається актуальним, а також його головні переваги й недоліки. Дослідили сутність американської та японської моделей стимулювання збуту, й підбили підсумок тенденції до даного явища в іноземних суб’єктів ведення господарської діяльності. За результатами проведених досліджень зазначили, яку модель доцільніше використовувати на українському ринку господарювання і що вона дасть для подальшого зростання обсягів збуту. Запропонували об'єднати методи стимулювання у кілька великих груп та охарактеризували їх основні відмінності. Для ефективного використання набутих знань сформували заходи, за допомогою яких стає можливим поліпшення збутової системи в різних напрямках впливу.
At present, in order to organize the company effective operation and achieve high performance indices, at the enterprise as a whole, great attention should be paid to the process of sales activity organization. With increasing competition in the markets, increasing consumer demand for quality of goods and services, reducing solvency and consumer demand, it becomes clear that it is necessary to implement an effective system of sales activity organization, as nowadays almost every company is relevant to today's issues and sets itself the task of optimizing and improving sales sactivities and reducing costs. In general, this paper is devoted to the identification of the features of foreign experience in service sales promotion and the possibility of its application in the Ukrainian market. For deeper investigation, we turned to the historical origin of «incentive» concept considered the interpretation by domestic scientists of the essence of service sales promotion and noted the main difference from any other means of communication. However, speaking about communication, we identified the relationship between sales and advertising and considered the historical origin of the concept of «ATL» – above the line and «BTL» – below the line, which are often found in modern marketing literature. Having determined the nature and direction from which the service sales promotion acquires its purpose, we formulated the main reasons why interest in this issue remains relevant today and its main advantages and disadvantages. The essence of the American and Japanese models of service sales promotion are investigated and trends in this phenomenon in foreign business entities are summarized. According to the results of the investigation, we indicated which model is more reasonable to use in the Ukrainian business market and how it will benefit for further growth of sales volume. We proposed to combine incentive methods into several large groups and described their main differences. For effective use of the acquired knowledge, we formed the measures due to which it is possible to improve the sales system in different directions of influence.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35825
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102838
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_34
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_1_6
References (Ukraine): 1. Голікова Г. А. Удосконалення системи збуту підприємства роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2017. Вип. 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102838 (дата звернення 17.03.2021)
2. Карпова, С. В. Маркетинг: теорія і практика: навчальний посібник для бакалаврів. Юрайт, 2019. 408 с.
3. Квятковська Л. А. Стан та напрями розвитку конкурентоспроможності машинобудівної продукції. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_34 (дата звернення 16.03.2021)
4. Корінев В. Л. Особливості стимулювання збуту продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_1_6 (дата звернення 17.03.2021)
5. Мальська М. П. Основи маркетингу в туризмі: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 336 с.
6. Пилипчук В. П. Концептуальні засади стимулювання збуту товарів та послуг. Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. Київ: КНЕУ, 2019. Спец. вип.: Маркетинг в Україні: теорія і практика. С. 570–581.
7. Халіна В. Ю., Корсунський Г. Ю. Місце системи збуту у маркетинговій діяльності підприємства. Молодий вчений. 2017 № 4.4 (44.4). С. 116–119.
References (International): 1. Gholikova Gh. A. (2017) Udoskonalennja systemy zbutu pidpryjemstva rozdribnoji torghivli [Improving the distribution s system of the retail trade enterprise]. Aktualjni problemy ekonomiky ta upravlinnja: zbirnyk naukovykh pracj molodykh vchenykh (electronic journal). Vol. 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102838 (accessed 17 March 2021).
2. Karpova S. V. (2019) Marketyngh: teorija i praktyka [Marketing: theory and practice]: navchaljnyj posibnyk dlja bakalavriv [a textbook for bachelors]. Jurayt. 408 p. [In Ukrainian].
3. Kvjatkovsjka L. A. (2013) Stan ta naprjamy rozvytku konkurentospromozhnosti mashynobudivnoji produkciji [The state and directions of development of competitiveness of machine-building products]. Efektyvna ekonomika (electronic journal). No. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_34 (accessed 16 March 2021).
4. Korinev V. L. (2017) Osoblyvosti stymuljuvannja zbutu produkciji vitchyznjanykh pidpryjemstv na rynku [Features of distribution s stimulating of domestic enterprises in the market]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Ekonomichni nauky. No. 1. P. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_1_6 (accessed 17 March 2021).
5. Maljsjka M. P. (2016) Osnovy marketynghu v turyzmi [Fundamentals of marketing in tourism]: pidruchnyk [a textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature. 336 p. [In Ukrainian].
6. Pylypchuk V. P. (2019) Konceptualjni zasady stymuljuvannja zbutu tovariv ta poslugh [Conceptual principles of distribution s stimulating of goods and services]. Formuvannja rynkovoji ekonomiky: zbirnyk naukovykh pracj. Kyiv: KNEU, Special issue: Marketing in Ukraine: theory and practice. P. 570–581.
7. Khalina V. Ju., Korsunsjkyj Gh. Ju. (2017) Misce systemy zbutu u marketynghovij dijaljnosti pidpryjemstva [The place of the distribution s system in the marketing activities of the enterprise]. Molodyj vchenyj. No. 4.4 (44.4). P. 116–119.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.