Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35819

Title: Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
Other Titles: Status and trends of investment activity of domestic enterprises
Authors: Лащик, Ірина Ігорівна
Віблий, Петро Іванович
Lashchyk, Iryna
Viblyi, Petro
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лащик І. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств / Ірина Ігорівна Лащик, Петро Іванович Віблий // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 71–78. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Lashchyk I., Viblyi P. (2021) Stan ta tendentsii rozvytku investytsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Status and trends of investment activity of domestic enterprises]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 71-78 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 4-Jun-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.071
UDC: 330.1
Keywords: інвестиції
інвестиційна діяльність
прямі іноземні інвестиції
державна інвестиційна політика
розвиток
економічні перспективи
investment
investment activity
direct foreign investments
domestic investment policy
progress
economic prospects
Number of pages: 8
Page range: 71-78
Start page: 71
End page: 78
Abstract: Визначено перспективи та проблеми прямих іноземних інвестицій як дуже важливого чинника розвитку української економіки. Прямі іноземні інвестиції є найбільш бажаною формою інвестицій, оскільки дозволяють реалізовувати великі проекти, крім того, країна отримує нові технології, нові практики корпоративного управління тощо. Протягом останніх років політикою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо залучення капіталу в різних сферах економіки проводяться переговори з основними інвесторами щодо відкриття їх філій на території держави. Як результат, такі дії спричиняють зміни лише у певних сферах економіки, але не впливають на загальний інвестиційний клімат у країні. Для глобальних змін у цій галузі необхідно змінити умови та фактори, що впливають на суб’єкти інвестицій. Найвищий рівень інвестицій в економіку нашої країни спостерігався в 2013 році і становив 4,5 млрд доларів США. На жаль, після початку бойових дій розмір інвестицій різко впав до 0,4 млрд доларів США у 2014 році та 3,07 мільярда доларів у 2019 році. Тепер уряд повинен докласти значних зусиль для підвищення рівня довіри потенційних інвесторів. Однак структура минулих інвестицій не сприяла збалансованому розвитку або структурній модернізації економіки (експорт високотехнологічної продукції в 2019 році становив 7,2% промислового експорту країни). Як результат, Кабінет Міністрів України у 2015 році прийняв план щодо впровадження найкращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку в методології рейтингу ведення бізнесу. Тут були визначені пріоритетні сфери розвитку, включаючи аграрний сектор, транспортну інфраструктуру, легке виробництво та ІТ-галузь. Припущення міністерства підтверджуються даними досліджень асоціації, згідно з якими ІТ-сфера в Україні щороку зростає на 11–26%. Незалежно від загального стану економіки та обсягів експорту ця галузь у 2019 році становила 4,5 мільярда доларів США. Результатом державного інвестиційного плану також стало повідомлення двох основних авіакомпаній про намір інвестувати в українську економіку 4 мільярди доларів, що перевищує загальний обсяг прямих інвестицій у попередньому році. Відповідно до зазначеного, у статті проаналізовано та представлено актуальність і необхідність поліпшення інвестиційного клімату та розроблено рекомендації щодо поліпшення якості інвестицій. Визначено негативний вплив як економічного, так і неекономічного характеру щодо залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.
The prospects and problems of direct foreign investment as a very important factor in the development of the Ukrainian economy are determined in this paper. Foreign direct investment (FDI) is the most desirable form of investment, because it enables to implement large projects; in addition the country receives new technologies, new corporate governance practices, etc. Over the past years, according to the policy of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine conserning capital raising in various spheres of the economy, numerous negotiations with major investors regarding their affiliates opening on the state's territory are directed. As a result, such actions result in changes only in certain spheres of the economy, but do not affect the overall investment climate in the country. For global changes in this area, it is necessary to change conditions and factors influencing the investment subjects. The highest level of investment in the economy of our country was observed in 2013 and amounted 4.5 billion US dollars. Unfortunately, after the outbreak of hostilities, the amount of investments dropped sharply to 0.4 billion US dollars in 2014 and 3.07 billion in 2019. Therefore at present the government should make great efforts to increase the level of confidence of potential investors. However, the structure of past investments did not contribute to balanced development or structural modernization of economy (exports of high-tech products in 2019 amounted to 7.2% of the country’s industrial exports). Authoritative financial institutions such as the World Bank, Rating and Investment Information, Inc., McGraw-Hill, analyzing the investment environment in Ukraine, declare that the main obstacles of this area improvement are: high level of bureaucracy of processes (such as registration of new enterprises and registration of necessary documents for its activity), high level of corruption, imperfection of legislation and complexity of property interests protection of enterprises in courts. As a result, the Cabinet of Ministers of Ukraine in 2015 adopted the plan regarding the implementation of the best practices for high-quality and efficient regulation reflected by the World Bank Group in Doing Business rating methodology. Here the priority development areas, including agricultural sector, transport infrastructure, light manufacturing and IT industry are also identified. The assumptions of the ministry are confirmed by the data of the association`s research, according to which the IT sphere in Ukraine steadily grows by 11–26% each year. Regardless of the general state of economy, and the volume of this industry exports amounted $ 4.5 billion US dollars in 2019. The result of the state investment plan is also the announcement of two major airlines about their intention to invest $ 4 billion in the Ukrainian economy, which exceeds the total volume of direct investments in the previous year. The importance and necessity of the investment climate improvement are analyzed and presented and recommendations for improving the investment quality are developed in this paper. The negative influence of both economic and non-economic characters concerning the attraction of FDI to the domestic economy is defined as well.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35819
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018
http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=6f27c35c-fa0a-400c-9072-45a04ed7e9b1
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/o-stydnyh-investiciyah-o-proizvodstve-izvestnyh-avtobrendov-v-ukraine-i-o-feysbuchnom-zubozhinni-intervyu-s-maksimom-nefodovym-1223
https://ua.112.ua/statji/khoroshi-zarplaty-i-stabilne-zrostannia-shcho-z-sebe-predstavliaie-ukrainska-it-haluz-482651.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/o-stydnyh-investiciyah-o-proizvodstve-izvestnyh-avtobrendov-v-ukraine-i-o-feysbuchnom-zubozhinni-intervyu-s-maksimom-nefodovym-1223276.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=Doing
References (Ukraine): 1. Інвестиційна діяльність підприємств в Україні. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf.
2. Прямі іноземні інвестиції. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018.
3. Маркевич К. Хто і як інвестує в Україну. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu.
4. Капітальні інвестиції у 2018 році. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=6f27c35c-fa0a-400c-9072-45a04ed7e9b1.
5. Інтерв’ю з першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Максимом Нефьодовим. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/o-stydnyh-investiciyah-o-proizvodstve-izvestnyh-avtobrendov-v-ukraine-i-o-feysbuchnom-zubozhinni-intervyu-s-maksimom-nefodovym-1223 276.html.
6. Що з себе представляє українська IT-галузь. URL: https://ua.112.ua/statji/khoroshi-zarplaty-i-stabilne-zrostannia-shcho-z-sebe-predstavliaie-ukrainska-it-haluz-482651.html.
7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness.
References (International): 1. Investytsiyna diyalnist pidpryyemstv v Ukrayini (ISO). URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf.
2. Pryami inozemni investytsiyi (ISO). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018.
3. Markevych K. Khto i yak investuye v Ukrayinu. (ISO). URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu.
4. Kapitalni investytsiyi u 2018 rotsi (ISO). URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=6f27c35c-fa0a-400c-9072-45a04ed7e9b1.
5. Interv'yu z pershym zastupnykom ministra ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny Maksymom Nefodovym (ISO). URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/o-stydnyh-investiciyah-o-proizvodstve-izvestnyh-avtobrendov-v-ukraine-i-o-feysbuchnom-zubozhinni-intervyu-s-maksimom-nefodovym-1223276.html.
6. Shcho z sebe predstavlyaye ukrayinska IT-haluz (ISO). URL: https://ua.112.ua/statji/khoroshi-zarplaty-i-stabilne-zrostannia-shcho-z-sebe-predstavliaie-ukrainska-it-haluz-482651.html.
7. Ofitsiynyy sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny (ISO). URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=Doing Business.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.