Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35322
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» розроблено відповідно до навчального плану для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1. «Загальна хімія»
Authors: Вічко, Олена Іванівна
Назарко, Ірина Степанівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» розроблено відповідно до навчального плану для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1. «Загальна хімія» / укладачі: О. І. Вічко, І. С. Назарко. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 60 с.
Issue Date: Oct-2020
Date of entry: 13-Jun-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: загальна хімія
неорганічна хімія
Abstract: Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів І курсу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя спеціальності 181 «Харчові технології». Послідовність тем складена згідно робочої програми для цього напрямку підготовки бакалаврів. Курс «Загальна та неорганічна хімія» має важливе значення у підготовці студентів, оскільки поглиблює та узагальнює фундаментальні знання основних законів природи, дає теоретичну та практичну підготовку для розуміння різноманітних хімічних процесів та подальшого вивчення спеціальних технічних дисциплін.
Content: Вступ ...4 Правила роботи в лабораторії і техніка безпеки ...5 Загальна хімія Лабораторне заняття № 1 Вступ в хімічну практику ...7 Лабораторне заняття № 2 Основні поняття та закони хімії ...21 Лабораторне заняття № 3 Періодичний закон і періодична система ...28 Лабораторне заняття № 4 Класи неорганічних сполук ...33 Лабораторне заняття № 5 Кінетика хімічних процесів .Хімічна рівновага ...37 Лабораторне заняття № 6 Властивості розчинів. Гідроліз солей ...42 Лабораторне заняття № 7 Окисно-відновні та електрохімічні процеси ...50 Лабораторне заняття № 8 Загальні властивості металів. Корозія металів ...55 Рекомендована література ...60
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35322
Copyright owner: © Вічко О. І., Назарко І. С., 2020
URL for reference material: General and inorganic chemistry / Levitin Ye.Ya. Vedernikova I.A. – Kharkiv: Publishing House of NUPh: Golden Pages, 2009. – 360 p.
References (Ukraine): 1. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія / Укл.: О.І. Сиза, О.М. Савченко – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 104 c. 2. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./ О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовских, С.В. Іванов. – К.: Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с. 3. Загальна хімія / В. В. Григор’єва, В. М. Самійленко, А. М. Сич, О. А. Голуб – К. : Вища шк., 2009. – 471с. 4. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с. 5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Хімія” (розділ “Хімічна кінетика та хімічна рівновага”) для студентів усіх спеціальностей. / Укл.: Л.Є. Ісаєва, І.Ю. Лев. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 49 с. 6. Неділько С. А. Загальна й неорганічна хімія: задачі і вправи: Навч. посібник / С. А. Неділько, П. П. Попель. – К. : Либідь, 2001. – 400 с. 7. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум / Є.Я. Левітін, О.В. Антоненко, А.М. Бризицька та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 148 с. 8. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія/ Підручник для студентів вищ. навч. закладів. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. - 480 с. 9. General and inorganic chemistry / Levitin Ye.Ya. Vedernikova I.A. – Kharkiv: Publishing House of NUPh: Golden Pages, 2009. – 360 p.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка ч.1.docx1,88 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Metodychni_vkazivky_Zahalna_ta neorhanichna_khimiya.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools