VІ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2021) : [54] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет
 • Університет «Опольська Політехніка»
 • Університет прикладних наук в Нисі
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 31 березня – 01 квітня 2021 року.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Тези доповідей/статті необхідно надсилати до 25 березня науковому секретарю конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу ел. пошти: konferenciya2020ef@gmail.com

Для реєстрації обов’язково необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою)

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Голова:
Панухник О.В. — завідувачка кафедри економіки та фінансів ТНТУ, д.е.н., професор
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
тел.: +38 050 66 89 327

Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 31 березня – 01 квітня 2021 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. 141 с.

Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ XXI СТОЛІТТЯ
7
9
12
15
19
22
25
28
32
34
36
38
42
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
45
47
50
РОЛЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
53
55
58
61
64
66
70
73
77
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
79
82
84
86
89
92
94
95
98
100
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
102
105
108
110
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
113
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
115
117
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
119
123
125
127
131
134
136
138
 
141

Content


1
3
ROZVYTOK SOTSIALNO-EKONOMICHNYKH SYSTEM MIKRO-, MEZO- I MAKRORIVNIA: KONFLIKT TRADYTSIINYKH MODELEI TA EKONOMICHNYKH REALII XXI STOLITTIA
7
9
12
15
19
22
25
28
32
34
36
38
42
OSOBLYVOSTI INTEHRATSII DERZHAVY, BIZNESU, NAUKY, OSVITY V UMOVAKH TSYFROVIZATSII SUSPILSTVA
45
47
50
ROL TA POTENTSIAL VITCHYZNIANOHO PIDPRYIEMNYTSTVA U ROZVYTKU EKONOMICHNO STIIKOI DERZHAVY
53
55
58
61
64
66
70
73
77
SUCHASNYI ROZVYTOK FINANSOVOHO RYNKU UKRAINY: MOZHLYVOSTI, VYKLYKY, ZAHROZY
79
82
84
86
89
92
94
95
98
100
INNOVATSII U HLOBALNII BIRZHOVII SFERI TA BANKIVSKII DIIALNOSTI
102
105
108
110
STRAKHOVYI RYNOK UKRAINY – KATALIZATOR CHY STRYMUVACH PROHRESYVNYKH ZMIN U VITCHYZNIANII EKONOMICHNII SYSTEMI?
113
EKONOMICHNO EFEKTYVNA TORHIVLIA: ROZUMINNIA SUTI TA SUCHASNI PIDKHODY DO YII VEDENNIA
115
117
MAIBUTNIE KONKURENTOSPROMOZHNOSTI: ROZUMNE UPRAVLINNIA, ROZUMNI TERYTORII, ROZUMNYI BIZNES
119
123
125
127
131
134
136
138
 
141

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 54 of 54
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Важливі аспекти управління інтелектуальним капіталом національних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовахЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Моделювання динаміки рівня безробіття населення України за віковими категоріямиКрицька, Лілія; Krytska, Liliia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємствСукач, Галина; Sukach, Halyna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Дослідження частки фінансових ресурсів в структурі активів «ОЩАДБАНКУ» та розрахунок середньозваженої вартості капіталуВолобуєва, Юлія; Volobueva, Yulia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Сучасні підходи до розвитку персоналу як складової управління конкурентоспроможністю підприємстваСтаньковська, Ірина; Шиптур, Олександра; Stankovska, Iryna; Shuptyr, Oleksandra
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Аналіз економіки України в період карантинних обмежень та можливості розвиткуГрицишин, Вікторія; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Використання алгоритмів машинного навчання при здійненні видатків на оборонуПахольчук, Вадим; Pakholchuk, Vadym
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Конкурентоспроможність у сфері аудитуСавич, Анна; Міняйло, Вікторія; Savych, Anna; Minailo, Viktoriia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Смарт-спеціалізація – європейська стратегія інноваційної конкурентоспроможності: досвід УкраїниМашталер, Ольга; Mashtaler, Olga
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Вторинна упаковка як інструмент мерчандайзингуБурліцька, Оксана Петрівна; Піняк, Ірина Любомирівна; Burlitska, Oksana; Pinyak, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Підходи до оцінювання конкурентоспроможності приморських регіонівҐудзь, Петро; Безхлібна, Анастасія; Gudz, Petro; Bezkhlibna, Anastasiia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Організаційно-економічні механізми розвитку енергетики в умовах цифровізаціїБиконя, Олександр; Bykonia, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Основні тенденції міжнародної торгівлі під час пандеміїВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Directions of strengthening the competitiveness of Ukraine's economyOvsak, Oksana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Методика оцінювання якості кредитного портфелюЗолота, Наталія; Zolota, Natalia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Аналіз розвитку страхового ринку та роль національного банку України у його регулюванніФедотова, Яна Геннадіївна; Fedotova, Yana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Банківський депозит як засіб заощадженняПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Упровадження нових видів банківських продуктів і послуг та їх роль у формуванні доходів банкуЛюбінська, Ольга; Liubinska, Olha
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Інноваційна діяльність у банківській справіКоломенська, Альбіна; Kolomenskaya, Albina
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Ефективність фінансових інструментівТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Дослідження динаміки діяльності фінансової установи АТКБ “ПРИВАТБАНК” інструментарієм математичного моделюванняБазюта, Христина; Bazyuta, Kristina
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Криптовалюти — загрози та перспективи функціонуванняКрупка, Андрій; Krupka, Andrii
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Дослідження динаміки діяльності фінансової установи АТКБ “ПРИВАТБАНК” інструментарієм математичного моделюванняІваськів, Тамара; Ivaskiv, Tamara
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовахГалагань, Юрій; Halahan, Yurii
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовахСтельмах, Анастасія; Винник, Тетяна Михайлівна; Stelmakh, Anastasiia; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Фінтех індустрія в Україні та світіМаркович, Ірина Богданівна; Паляниця, Віктор Анатолійович; Markovych, Iryna; Palianytsia, Viktor
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Фінансовий ринок як об’єкт дослідженняСеменюк, Світлана Богданівна; Semeniuk, Svitlana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Стратегічне управління банком в сучасних умовахПокришка, Лілія; Крамар, Ірина Юріївна; Pokryshka, Liliia; Kramar, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку економікиУжва, Алла; Uzhva, Alla
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Методологічні та екологічні аспекти технології використання мінеральних добрив в аграрному секторіПиріг, Галина; Крупка, Андрій; Pyrih, Halyna; Krupka, Andrii
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Особливості та проблеми розвитку фінансового ринку в УкраїніБогданюк, Тетяна; Равлюк, Тетяна; Bogdanyuk, Tatiana; Ravlyuk, Tatiana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банкамиВізнюк, Максим; Maksym, Vizniuk
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Конкурентоспроможність потенціалу вітчизняних підприємств харчової промисловостіШпакович, Святослав; Shpakovich, Svyatoslav
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Features of the fiscal policy of Ukraine during COVID-19 pandemicTsapenko, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Державна політика сприяння розвитку підприємництва на національному та регіональному рівняхДомбровська, Олена; Кульбака, Віктор; Dombrovska, Olena; Kulbaka, Viktor
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Сучасні проблеми управління продажемДячун, Ольга Дмитрівна; Dyachun, Olga
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Транспортно-логістичне обслуговування вітчизняних промислових підприємствКерничний, Богдан; Радинський, Сергій Віталійович; Kernychnuy, Bogdan; Radynskiy, Serghiy
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Роль соціального підприємництва в екосистемі: виклики та можливості розвиткуГрицишин, Вікторія; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Корпоративна соціальна відповідальність агрокомпаній як інструмент сталого розвитку сільських територійКрюкова, Ірина; Kryukova, Irina
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Зміст-
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021May universities affect the level of wages? An example of towns and cities in PolandKlemens, Brygida; Rokita-Poskart, Diana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Фінансові обмеження участі домогосподарств у ринку земель сільськогосподарського призначенняРиковська, Оксана; Rykovska, Oksana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Розвиток світового алмазного ринку: синтетичні діамантиХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Експозиції як характеристики валютних ризиків експорту національних виробниківЯценко, Валерія; Шевченко, Володимир; Yatsenko, Valeria; Shevchenko, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Навчальна програма розвитку підприємництва на базі фаблабуМариненко, Наталія Юріївна; Лазарюк, Валерій Володимирович; Вітенько, Тетяна Миколаївна; Шанайда, Володимир Васильович; Marynenko, Nataliia; Lazaryuk, Valeriy; Vitenko, Tetiana; Shanaida, Volodymyr
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Моделювання економічних об’єктів інструментарієм нейронних системГарматій, Сергій Васильович; Harmatii, Serhii
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Еволюція сутності поняття продовольчої безпекиАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Організація лікувального харчування як основа лікувально-оздоровчого туризму в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Nahorniak, Halyna; Melnyk, Liliya
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Кластери в інституційній проєкціїНагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Енергоефективна економіка як беззаперечний імператив: можливості збереження сталого розвитку для УкраїниПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Редакційні сторінки-
Proceedings Book31-Mar-20219-Apr-2021Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 54 of 54