Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34218

Title: Вплив погодних факторів на ефективність виробництва пивоварного ячменю
Other Titles: The influence of weather factors on the efficiency of malt barley production
Authors: Кузіна, Вікторія
Kuzina, Viktoriia
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev, Kharkiv,Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кузіна В. Вплив погодних факторів на ефективність виробництва пивоварного ячменю / Вікторія Кузіна // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 6. — № 67. — С. 7–17. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Kuzina V. (2020) Vplyv pohodnykh faktoriv na efektyvnist vyrobnytstva pyvovarnoho yachmeniu [The influence of weather factors on the efficiency of malt barley production]. Galician economic journal (Tern.), vol. 6, no 67, pp. 7-17 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 67 (6), 2020
Galician Economic Journal, 67 (6), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 67
Volume: 6
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 27-Oct-2020
Date of entry: 10-Feb-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.007
UDC: 633.162
632.11
338.43
663.42
Keywords: ячмінь
погода
сорт
технологія
урожайність
якість
виробництво
ефективність
barley
weather
variety
technolog
crop yield
quality
production
efficiency
Number of pages: 11
Page range: 7-17
Start page: 7
End page: 17
Abstract: Вирощування пивоварного ячменю – це напрямок виробничої діяльності, який отримав інтенсивний розвиток у результаті формування сировинної бази солодового виробництва пивоварної галузі сумісними зусиллями солодових корпорацій-інвесторів та сільгосппідприємств. Модернізоване до європейських стандартів солодове виробництво України вимагало ячмінь відповідної до цих стандартів якості й вибудований механізм взаємовідносин, заснований на впровадженні інноваційних технологій, повністю був підпорядкований вирощуванню конкурентноздатної за якістю й обсягами зернової продукції. Пивоварна якість ячменю як основна складова його додаткової вартості формуються через процеси метаболізму, що відбуваються в рослині як інтегрований результат впливу біологічного, технологічного та кліматичного факторів. Проте ефективність виробництва в деякі роки не виправдовує сподівань товаровиробника і вкладених у виробництво коштів з причин негативного впливу на якість зернопродукції третього з них. Системне дослідження проведено за ланцюжком погода – технологія – структура врожаю – якість – економічна ефективність виробництва. Автор детально аналізує подекадні показники погодних умов, ув’язуючи їх вплив на вегетацію ячменю та формування продуктивності й пивоварної якості. За результатами об’ємного системного аналізу визначено метеорологічні чинники негативного впливу на формування пивоварної якості зерна ячменю та оптимальні значення їх для реалізації генетично зумовленого потенціалу. Шляхом докладного синтезу технологічної інформації з вирощування ячменю, отриманої безпосередньо від виробників та даних спеціалізованих лабораторій з визначення пивоварної якості, проведено розрахунки економічної ефективності виробництва ячменю різних напрямків використання з причин негативного впливу гідрометеорологічних умов поточного року. Автор вважає, що напрямок виробничої діяльності спрямований на вирощування пивоварного ячменю залишається економічно привабливим для сільгоспвиробника при диверсифікації ризиків за рахунок системи управління якістю шляхом удосконалення технології та оптимізації витрат.
Cultivation of malt barley is the direction of production activity is intensively developing as a result of formation of raw material base for malt production in brewing industry by joint efforts of malt corporations-investors and agricultural enterprises. Modernized to European standards malt production in Ukraine required barley compliant with these quality standards and the mechanism of relations, based on the introduction of innovative technologies, completely subordinated to the cultivation of grain products comp etitive in quality and volume. Brewing barley quality, as the main component of its added value, is formed by metabolic processes occurring in the plant as an integrated result of biological, technological and climatic factors influence. However, the efficiency of production in some years does not meet the producer expectations and the funds invested in production due to the negative impact on the quality of grain products of the third of them. Therefore, the systematic investigation is carried out in accordance with the following chain: weather – technology – crop structure – quality – economic efficiency of production. The author analyzes in detail the decadal indicators of weather conditions, linking their impact on barley vegetation and formation of productivity and brewing quality. According to the results of volumetric system analysis, the meteorological factors of negative influence on the formation of brewing quality of barley grain and their optimal values for the realization of genetically determined potential are defined. By means of detailed synthesis of technological information concerning barley cultivation, obtained directly from producers and data from specialized laboratories for the brewing quality determination, calculations of economic efficiency of barley production for different areas of use due to the negative impact of hydrometeorological conditions during the current year are carried out. Finally, we conclude that the direction of production activities aimed at malt barley cultivation, despite weather conditions, remains economically attractive to farmers with risk diversification due to quality management system by improving technology and optimizing costs.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34218
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.60
http://www.ukrpivo.com/
https://www.agronom.com.ua/upravlinnya-protsesom-kushhinnya-roslyn-yachmenyu/
http://uga.ua/meanings/ukrayina-meteorologichni-umovi-tretoyi-dekadi-chervnya-2020-rokuukrgidrometeotsentr/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.agronom.com.ua/upravlinnya-protsesomkushhinnya-roslyn-yachmenyu/
https://meteopost.com/weather/climate/
http://uga.ua/meanings/ukrayina-meteorologichni-umovi-tretoyi-dekadi-chervnya-2020-roku-ukrgidrometeotsentr/
References (Ukraine): 1. Кузіна В. Ю. Сорт – найрезультативніший засіб підвищення ефективності виробництва пивоварного ячменю. Агросвіт. 2020. № 15. С. 60–66. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.60
2. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства “Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО». URL: http://www.ukrpivo.com/ (дата звернення: 25.09.2020).
3. Гораш О. С. Обгрунтування зон вирощування пивоварного ячменю. Вісник аграрної науки. 2007.№ 1. С. 24–29.
4. Гораш О. С., Хоміна В. Я. Управління процесом кущіння рослин ячменю. URL: https://www.agronom.com.ua/upravlinnya-protsesom-kushhinnya-roslyn-yachmenyu/ (дата звернення: 23.09.2020).
5. Гораш О. С. Формування урожайності зерна ячменю ярового. Науково-теоретичний журнал: вісник аграрної науки. 2008. № 6. С. 25–27.
6. Дериглазова Г. М. Влияние природных и антропогенных факторов на урожай и качество зерна ярового ячменя. Земледелие. 2012. № 6. С. 43–45.
7. Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу. Землеробство.2012. № 6. С. 75–81.
8. Жемела Г. П., Шкурко В. С. Особливості впливу умов вирощування та сортових особливостей на крупність і вміст білка в зерні пивоварного ячменю. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 3. С. 10–13
9. Ионова Е. В. Продуктивность и устойчивость сортов ярового ячменя в условиях засухи. Земледелие. 2010. № 6. 43 с.
10. Климишена Р. І. Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби. Вісник аграрної науки. 2010. № 6. С. 73–74.
11. Лінчевський А. А. Ячмінь в умовах зміни клімату. Насінництво. 2013. № 12. С. 1–3.
12. Мірошниченко М. М. Ефективність засобів управління якістю зерна пивоварного ячменю на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу. Вісник ХНАУ: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. господарство. 2009. № 2. С. 83–87.
13. Хоконова М. Б. Влияние условий выращивания на качество пивоваренного ячменя. Сборник избранных статей Международной научной конференции «Высокие технологии и инновации в науке». Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ». 2019. С. 80–85.
14. Шкурко В. С. Вплив погодних умов на врожайність ячменю ярого і можливості прогнозування врожаїв. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. №4. С 156–159.
15. Метеопост. Статистика погоды. Климатические данные по годам и месяцам. URL: https:// meteopost.com/weather/climate/ (дата звернення: 22.09.2020).
16. Україна: метеорологічні умови третьої декади червня 2020 року – Укргідрометцентр.URL: http://uga.ua/meanings/ukrayina-meteorologichni-umovi-tretoyi-dekadi-chervnya-2020-rokuukrgidrometeotsentr/ (дата звернення: 22.09.2020).
17. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.09.2020).
18. Сташейко В. І. Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні. Економіка АПК. 2013. № 9.С. 25–31.
References (International): 1. Kuzina V. Yu. (2020) Sort – nairezultatyvnishyi zasib pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva pyvovarnoho yachmeniu [Variety is the most effective means to increase the efficiency of brewery barley production]. Ahrosvit. No. 15, pp. 60–66. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.60
2. Ofitsiinyi sait Pryvatnoho aktsionernoho tovarystva “Ukrainska haluzeva kompaniia po vyrobnytstvu pyva, bezalkoholnykh napoiv ta mineralnykh vod “UKRPYVO” [Official site of the Private Joint-Stock Company “Ukrainian branch company for the production of beer, soft drinks and mineral waters” UKRPIVO “] Available at: http://www.ukrpivo.com/ (accessed 25.09. 2020). [In Ukrainian].
3. Horash O. S., Khomina V. Ya. (2007) Upravlinnia protsesom kushchinnia roslyn yachmeniu [Substantiation of brewing barley growing zones]. Visnyk aghrarnoi nauky. No 1, pp. 24–29. [In Ukrainian].
4. Horash O. S., Khomina V. Ya. Upravlinnia protsesom kushchinnia roslyn yachmeniu [Management of the process of tillering barley plants]. Available at: https://www.agronom.com.ua/upravlinnya-protsesomkushhinnya-roslyn-yachmenyu/ (accessed 23.09. 2020). [In Ukrainian].
5. Horash O. S. (2008) Formuvannia urozhainosti zerna yachmeniu yarovoho [Formation of grain yield of spring barley]. Naukovo-teoretychnyjzhurnal:visnykaghrarnoji nauky. No. 6, pp. 25–27. [In Ukrainian].
6. Deriglazova G. M. (2012) Vliyanie prirodnyh i antropogennyh faktorov na urozhaj i kachestvo zernayarovogo yachmenya [Influence of natural and anthropogenic factors on the yield and grain quality of spring barley]. Zemledelye. No. 6, pp. 43–45. [In Russian].
7. Kaminska V. V., Shmorhun O. V., Dudka O. F. (2012) Osoblyvosti formuvannia elementiv produktyvnostisortiv yachmeniu yaroho v pivnichnii chastyni Lisostepu [Features of formation of productivity elements of spring barley varieties in the northern part of the Forest-Steppe]. Zemlerobstvo. No. 6., pp. 75–81. [InUkrainian].
8. Zhemela H. P., Shkurko V. S. (2010) Osoblyvosti vplyvu umov vyroshchuvannia ta sortovykh osoblyvosteina krupnist i vmist bilka v zerni pyvovarnoho yachmeniu [Features of the influence of growing conditions and varietal characteristics on the size and protein content in the grain of malting barley]. Visnyk Poltavskoiderzhavno ahrarnoi akademii. No. 3, pp. 10–13. [In Ukrainian].
9. Ionova E. V. (2010) Produktivnost' i ustojchivost' sortov yarovogo yachmenya v usloviyah zasuhi[Productivity and resistance of spring barley varieties in drought conditions]. Zemledelye. No. 6, p. 43. [InRussian].
10. Klymyshena R. I. (2010) Perspektyvy vyroshchuvannia yachmeniu ozymoho na pyvovarni potreby [Prospects for growing winter barley for brewing needs]. Visnyk ahrarnoi nauky. No. 6, pp. 73–74. [In Ukrainian].
11. Linchevskyi A. A. (2013) Yachmin v umovakh zminy klimatu [Barley in the conditions of climate change].Nasinnytstvo. No. 12, pp. 1–3. [In Ukrainian].
12. Miroshnychenko M. M. (2009) Efektyvnist zasobiv upravlinnia yakistiu zerna pyvovarnoho yachmeniu na chornozemnykh gruntakh Livoberezhnoho Lisostepu [Efficiency of means of quality control of malting barley grain on chernozem soils of the Left-Bank Forest-Steppe]. Visnyk KhNAU: Gruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lis. hospodarstvo. No. 2, pp. 83–87. [In Ukrainian].
13. Hokonova M. B. (2019) Vliyanie uslovij vyrashchivaniya na kachestvo pivovarennogo yachmenya [Influence of growing conditions on the quality of malting barley]. Sbornik izbrannyh statej Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii “Vysokie tekhnologii i innovacii v nauke”. Chastnoe nauchnoobrazovatel'noe uchrezhdenie dopolnitel'nogo professiona'nogo obrazovaniya Gumanitarnyj nacionalnyj issledovatelskij institut “NACRAZVITIE”. P. 80–85. [In Russian].
14. Shkurko V. S. (2011) Vplyv pohodnykh umov na vrozhainist yachmeniu yaroho i mozhlyvosti prohnozuvannia vrozhaiv [The influence of weather conditions on the yield of spring barley and the ability to predict yields]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. No. 4, pp. 156–159. [In Ukrainian].
15. Meteopost. Statistika pogody. Klimaticheskie dannye po godam i mesyacam [Meteopost. Weather statistics. Climatic data by year and month]. Available at: https://meteopost.com/weather/climate/ (accessed 22.09. 2020). [In Russian].
16. Ukraina: meteorolohichni umovy tretoi dekady chervnia 2020 roku – Ukrhidromettsentr[Ukraine: meteorological conditions of the third decade of June 2020 – Ukrhydromettsentr].Available at: http://uga.ua/meanings/ukrayina-meteorologichni-umovi-tretoyi-dekadi-chervnya-2020-roku-ukrgidrometeotsentr/ (accessed 22.09. 2020). [In Ukrainian].
17. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 24.09. 2020). [In Ukrainian].
18. Stasheiko V. I.(2013) Rozvytok syrovynnoi bazy pyvovarinnia v Ukraini [Development of raw material base of brewing in Ukraine]. Ekonomika. No. 9, pp. 25–31. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 6 (67)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.