Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33979
Title: Розроблення технології виготовлення корпуса ПС-10А.43.005 з дослідженням процесів обробки торцевих канавок
Other Titles: Development of body PC-10А.43.005 production process including the study of end grooves tooling
Authors: Півторак, Олег Михайлович
Pivtorak, Oleh
Bibliographic description (Ukraine): Півторак О. М. Розроблення технології виготовлення корпуса ПС-10А.43.005 з дослідженням процесів обробки торцевих канавок : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / О. М. Півторак. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 80 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Комар, Роман Васильович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
торцеві канавки
пристрій
корпус
technology
machining
end grooves
fixture
body
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення корпуса ПС-10А.43.005 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесів обробки торцевих канавок.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the body PC-10А.43.005 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of end grooves tooling.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи 1.2 Методи вирішення поставленої проблеми 1.3 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 Науково-дослідна частина 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження 2.2 Обробка результатів досліджень 2.3 Аналіз і узагальнення отриманої інформації 2.4 Висновки та пропозиції щодо використання результатів досліджень 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1 Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва 3.2 Розроблення технологічного процесу виготовлення виробу 3.3 Визначення кількості обладнання 3.4 Конструювання спеціального оснащення та інструменту 4 Проєктна частина 4.1 Визначення основних і допоміжних площ цеху 4.2 Розробка планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці 5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33979
Copyright owner: © Півторак Олег Михайлович, 2020
References (Ukraine): 1. Торцеві канавки : веб-сайт. URL: https://www.iscar.be (дата звернення: 17.09.2020). 2. Отрезка и обработка канавок : веб-сайт. URL: http:// www.sandvik.coromant.com (дата звернення: 17.09.2020). 3. Обработка канавок : веб-сайт. URL: http:// www. taegutec.com.ua (дата звернення: 17.09.2020). 4. Многонаправленая токарная обработка и обработка канавок : веб-сайт. URL: http:// www.secotools.com (дата звернення: 17.09.2020). 5. Werkzeuge Stechen : веб-сайт. URL: http:// www.arno.de (дата звернення: 18.09.2020). 6. New products in turning : веб-сайт. URL: http:// www.walter-tools.com (дата звернення: 18.09.2020). 7. Півторак О. Дослідження технологій обробки торцевих канавок : Матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Тернопіль : ТНТУ, 2020. С.91. 8. Сверление. Система подачи СОЖ : веб-сайт. URL: http:// www.sandvik.coromant.com (дата звернення: 18.09.2020). 9. Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підручник / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с. 10. Григурко І. О., Брендуля М. Ф., Доценко С. М. Технологія машинобудування. Дипломне проектування : навч. посіб. Львів : Новий світ, 2011. 768 с. 11. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. Москва : Машиностроение, 1985. 12. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 13. Режимы резания металлов : Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. М.: Машиностроение, 1972. 409 с. 14. Афтанділянц Є. Г., Зазимко О. В., Лопатько К. Г. Матеріалознавство. навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2013. 612 с. 15. Багрова І. В. Нормування праці : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 212 с. 16. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В. Проектування машинобудівних виробництв : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2017. 40 с. 17. Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудуванні : навч. посіб. Суми : Университетская книга, 2011. 557 с. 18. Франчук B. C. Цивільна оборона : навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Львів : Афіша, 2001. 336 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Pivtorak_O_2020.pdf4,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools