Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33976
Title: Розроблення технології виготовлення ступиці БМД 52. 102 з дослідженням процесу обробки зовнішніх циліндричних поверхонь
Other Titles: Development of spiders BMD 52.102 production process including the study of external cylindrical surfaces treatment
Authors: Hoгачівський, Назар Іванович
Nogachivskiy, Nazar
Bibliographic description (Ukraine): Hoгачівський Н. І. Розроблення технології виготовлення ступиці БМД 52. 102 з дослідженням процесу обробки зовнішніх циліндричних поверхонь : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / Н. І. Ногачівський. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 80 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Пилипець, Михайло Ількович
Committee members: Шанайда, Володимир Васильович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
заготовка
technology
machining
workpiece
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення ступиці БМД 52. 102 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. В роботі проведено теоретичні обґрунтування запропонованих методів та форм обробки, а також вибрано конструкції спеціальних пристроїв, які дають можливість використати технічні та технологічні можливості прийнятого технологічного процесу. Результатом прийнятого рішення являється скорочення часу на механічну обробку деталі, економія технологічних ресурсів, таких як електроенергія, мастильно-охолоджуючі рідини, стиснуте повітря. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає у дослідженні процесу обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.
In the qualification work the technology of manufacturing the hub BMD 52. 102 and special machine tools for its implementation were developed. Theoretical substantiation of the offered methods and forms of processing is carried out in the work, and also designs of special devices which give the chance to use technical and technological possibilities of the accepted technological process are chosen. The result of this decision is to reduce the time for machining parts, saving technological resources such as electricity, lubricants and coolants, compressed air. The theoretical generalization and the decision of a scientific problem consisting in research of process of processing of external cylindrical surfaces is resulted.
Content: РЕФЕРАТ ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи 1.2 Методи вирішення поставлених задач 1.3 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження 2.2 Оброблення результатів досліджень 2.3 Висновки та пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень 3 ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 3.1 Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва 3.2 Розроблення технологічного процесу виготовлення виробу 3.3 Визначення кількості обладнання 3.4 Конструювання спеціального оснащення та інструменту 4 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 4.1 Визначення основних і допоміжних площ цеху 4.2 Розробка планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33976
Copyright owner: © Hoгачівський Назар Іванович, 2020
References (Ukraine): 1. Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок. Львів: Світ, 1996. 368 с. 2. Методические указания к курсовой работе «Проектирование и производство металлорежущего инструмента» - Тернополь, 1986. 3. Григурко І. О., Брендуля М. Ф., Доценко С. М. Технологія машинобудування. Дипломне проектування : навч. посіб. Львів : Новий світ, 2011. 768 с. 4. Курсовое проектирование по технологи машиностроения под редакцией Горбацевича А.Ф. – Издание 3-е, дополненое и переработаное, издательство «Вышэйшая школа», Минск, 1975. 5. Джигерей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. Вид. 2-ге, стер. Київ : Знання, 2002. 203 с. 6. Жарков Н. В., Прокди Р. Г., Финков М. В. AutoCAD 2014 : посібник. Санкт-Петербург : Наука и техника, 2014. 624 с. 7. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В., Дячун А. Є. Механоскладальні дільниці та цехи : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 40 с. 8. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В. Проектування машинобудівних виробництв : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2017. 40 с. 9. Киселев И.А. Моделирование динамики процесса фрезерования тонкостенных сложнопрофильных деталей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук // Москва, 2013. - 243 с. 10. Кущак О.М. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2018. 19 с. 11. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення корпусних деталей 12. Пилипець М., Ногачівський Н. Визначення дослідження особливості процесу обробки зовнішніх циліндричних поверхонь Зб. Тез Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 25-26 листопада 2020.: ТНТУ, 2020. С.111. 13. Петраков Ю В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням. УкрНДІАТ, К.: 2004.– 384 с. 14. Маталин А.А. Технология машиностроения.– Л. – М., 1985. – 496 с. 15. Міренський І.Г. Основи технології машинобудування: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 207. 275 с. 16. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навч. посіб. / Ж. П. Дусанюк та ін. Вінниця, 2009. 199 с. 17. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания : справочник. В 2 т. Москва : Машиностроение, 1991. 18. Суслов А. Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей / А. Г. Суслов. – М. : Машиностроение, 1987. – 208 с 19. Сушко О. В. Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору / О. В. Сушко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - 2015. - Вип. 212(1). - С. 229- 20. Солнцев Ю. П. Материаловедение : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Химиздат, 2007. 784 с. 21. Хоменко Ж.М. Аналіз можливостей використання середовищ комп’ютерної математики для розв’язку задач оптимізації систем// Вісник – Житомир: ЖДТУ, 2018. Вип. № 2 (82). – С. 174-178 22. І. С. Афтаназів, Я. М. Кусий Аналіз та вибір оптимальних фінішних операцій технологічного процесу виготовлення довгомірних циліндричних деталей/ І. С. Афтаназів// Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2000. – № 412 [25] Вісник Національного університету "Львівська політехніка", c.3-11 23. R.N. Arnold, The mechanism of tool vibration in the cutting of steel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 154 - 1946. - P. 261-284. 24. E. Turkes, S. Orak, S. Neseli, Linear analysis of chatter vibration and stability for orthogonal cutting in turning // Journal of Refractory Metals and Hard Materials - 2011. - P. 163-169. 25. G. Totis, M. Sortino. Robust Analysis of Stability in Internal Turning // Proceda Engeneering. - 2014. - Vol. 69. - P. 1306-1315.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Nogachivskiy_N_2020.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools