Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33461
Title: Сучасні підходи до впровадження ефективної системи стимулювання персоналу та підвищення продуктивності праці на підприємстві» (на прикладі ТОВ «Металооборобна компанія»)
Other Titles: Modern approaches to the implementation of an effective system of staff incentives and increase productivity at the enterprise (for example, LLC «Metalworking Company»)
Authors: Катрусяк, Христина Миколаївна
Katrusiak, Khrystyna
Bibliographic description (Ukraine): Катрусяк Х. М. Сучасні підходи до впровадження ефективної системи стимулювання персоналу та підвищення продуктивності праці на підприємстві» (на прикладі ТОВ «Металооборобна компанія») : дипломна робота магістра за спеціальністю „076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / Х. М. Катрусяк. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 113 с.
Issue Date: Dec-2020
Submitted date: Dec-2020
Date of entry: 25-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Тимошик, Наталія Степанівна
UDC: 338.312
Keywords: 076
підприємництво, торгівля та біржова діяльність
мотивація
інноваційний процес
продуктивність праці
стимулювання
виробіток
результативність праці
motivation
stimulation
labor productivity
output
labor productivity
innovation process
Page range: 113
Abstract: Об’єктом дослідження виступає вітчизняне підприємство ТОВ «Тернопільська металообробна компанія», яка є однією з лідируючих компаній по виробництву деталей вихлопної системи. Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних основ та практичних аспектів впровадження ефективної системи стимулювання персоналу та підвищення продуктивності праці на вітчизняному підприємстві. У роботі використовувалися ряд методів теоретичного та практичного дослідження проблематики, зокрема використано методи пояснення систематизації та класифікації при розгляді теоретичних підходів управління кредитоспроможністю суб’єктів господарювання; використано методи аналізу, синтезу та узагальнення при здійсненні практичного дослідження кредитоспроможності суб’єкта господарювання; використано методи індукції та дедукції при написання вдосконалення системи управління кредитоспроможністю суб’єктів господарювання. У поданій кваліфікаційній роботі представлено теоретичні основи і практичні аспекти мотивації та забезпечення продуктивності праці персоналу на вітчизняному підприємстві.
The object of the study is the domestic company LLC «Ternopil Metalworking Company», which is one of the leading companies in the production of exhaust system parts. The purpose of this qualification work is to study the theoretical foundations and practical aspects of implementing an effective system of staff incentives and increase productivity at the domestic enterprise. The paper used a number of methods of theoretical and practical research, in particular, methods of explaining the systematization and classification when considering theoretical approaches to credit management of business entities; methods of analysis, synthesis and generalization were used in carrying out a practical study of the creditworthiness of the business entity; methods of induction and deduction were used in writing the improvement of the credit management system of business entities. The presented qualification work presents the theoretical foundations and practical aspects of motivation and productivity of personnel at the domestic enterprise.
Content: ВСТУП.. 6...РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТА...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА...ПІДПРИЄМСТВІ.. 10...1.1. Поняття, сутність та характерні особливості системи мотивації...праці на підприємстві.. 10...1.2. Сучасні методи мотивації праці на підприємстві.. 20...1.3. Продуктивність праці на підприємстві та методи її...вимірювання.. 27...Висновки до розділу 1.. 33...РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ...ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ...(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА МЕТАЛООБРОБНА КОМПАНІЯ»).. 35...2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства ТОВ...«ТМК».. 35...2.2. Організація праці та аналізування системи стимулювання...персоналу на ТОВ «ТМК».. 51...2.3. Аналіз стану та чинників впливу на продуктивність праці на...підприємстві.. 59...Висновки до розділу 2.. 65...РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ...НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТМК».. 67...3.1. Механізми підвищення ефективності використання людського...капіталу.. 67...3.2. Впровадження процесних інновацій в виробничу діяльність...підприємства – напрямок зростання продуктивності праці.. 71...5...3.3. Зростання продуктивності праці за рахунок ефективної мотиваційної...політики.. 78...3.4. Формування комплексної системи стимулювання праці для...виробничого персоналу ТОВ «ТМК».. 82...Висновки до розділу 3.. 90...РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ...СИТУАЦІЯХ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТМК».. 92...4.1. Охорона праці на підприємстві ТОВ «ТМК».. 92...4.2. Оцінка впливу радіоактивного забруднення на технологічний...процес виробництва і засоби захисту.. 96...Висновки до розділу 4.. 99...ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.. 101...СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 106...ДОДАТКИ.. 114...
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33461
Copyright owner: © Катрусяк Христина Миколаївна, 2020
References (Ukraine): 1. Адам Сміт. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ: Наш формат, 2018. 736 с. 2. Андрейцева І. А. Технології управління персоналом : навч.-метод. посіб. Кам'янець-Подільський : Абетка, 2015. 164 с. 3. Волинець І. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. Вип. 2. С. 51-55. 4. Гаєвська Л. М., Марченко О. І. Підприємницька діяльність : підручник. Ірпінь : Ун-т ДФС Україна, 2019. 499 с. 5. Гільорме Т. В., Єлісєєва О. К. Моделі управління персоналом підприємства : методологічна платформа та шляхи застосування : монографія. Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2016. 170 с. 6. Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія. Київ : НТУУ "КПІ", 2016. 240 с. 7. Гурченков О. П., Гусаріна Н. В. Капіталізація людського капіталу, продуктивність та оплата праці на машинобудівному підприємстві : монографія. Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. 271 с. 8. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організаці України (ЄДРПОУ) URL: https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/dda9c146417df7c8c2257d7a0056bf6a/ba8 457a09168b5fec225833c002a26da!OpenDocument 9. Дуднєва Ю.Е., Антипцева О.Ю., Обидєннова Т.С. Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації . Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 229-236. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/31.pdf 10. Дюгованець О.М. Комплексний аналіз управління ризиками в галузі 107 міжнародного бізнесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6 (1). С. 92-97. 11. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 287 с. 12. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посіб. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. 207 с. 13. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посіб. / Т.А. Васильєва та ін. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 208 с. 14. Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика: монографія / за заг. ред. О. І. Драган. Київ : Кафедра, 2017. 271 с. 15. Залуцька Х. Я. Стратегія підприємства : навч. посіб. Львів : Растр-7, 2017. 247 с. 16. Залюбінська Л. М., Скорик М. Л. Управління персоналом : підруч. Одеса : ОНУ, Ч. 2. 2017. 558 с. 17. Залюбінська Л. М., Скорик М. Л. Управління персоналом : підруч. Одеса : ОНУ, Ч. 1. - 2016. - 250 с. 18. Інженерне обладнання будинків і споруд URL: http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/96.1.%20ДБН%20В.2.5- 39~2008.%20Інженерне%20обладнання%20будинків%20і.pdf 19. Кабаченко Д.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Економічний вісник. 2017. № 2. С. 107-115 URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/2/EV20172_107-115.pdf 20. Климчук А. О. Управління підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання персоналу : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2018. 283 с. 21. Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками. Траектория науки «Международный электронный научный журнал». 2016. Т. 2. № 10. C. 108 56-58. 22. Криворучко О. М., Водолажська Т. О. Управління персоналом підприємства : навч. посіб. Харків : ХНАДУ, 2016. 200 с. 23. Лагунова І.А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1 (53). С. 1-8: URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/doc/2/04.pdf 24. Лещенко Л. О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва. Ефективна економіка. 2016. №4. URL: http:www.economy.nayka.com.ua 25. Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності : монографія. Тернопіль : Астон, 2016. 199 с. 26. Мотивація та управління персоналом і якістю (іноземний досвід) : навч. посіб. / М. І. Сокур та ін. Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. 335 с. 27. Муромець Н. Є., Мирошниченко Ю. В., Савченко І. Г. Управління персоналом в системі менеджменту організації : монографія. Харків : Панов А. М., 2019. 192 с. 28. Наливайко А. П., Гаращенко Н. М., Прохорова Є. В. Стратегія підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2016. 485 с. 29. Николюк О.М. Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 7-8 С. 75-80. 30. Петращак О. О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціальноекономічний аспект : монографія. Чернівці : Рута, 2018. 183 с. 31. Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку : монографія. / П. В. Пашко та ін. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. 475 с. 32. Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посіб. / С. Б. Довбня та ін. Дніпро : Ліра, 2016. 438 с. 109 33. Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу : монографія. / М. М. Ільчук та ін. Київ : НУБіП України, 2018. 258 c. 34. Поліщук І. І., Швед В. В. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. Вінниця : Твори, 2019. 283 с. 35. Посохов І.М. Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства. Бізнесінформ. 2016. № 1. С. 311-316 URL: http://oaji.net/articles/2016/727- 1469533033.pdf 36. Природне і штучне освітлення. URL: http://www.gorsvet.kiev.ua/wpcontent/uploads/2016/08/ДБН-В.2.5-28-2006.pdf 37. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992р. №49. Дата оновлення: 05.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 38. Проскура В.Ф., Білак Р.Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 599-607. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/102.pdf 39. Ріщук Л.І. Микитюк Н.Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 296-299. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/23- 2018/58.pdf 40. Савченко О. І., Нестеренко Р. О., Побережний Р. О. Інноваційне підприємництво та бізнес-планування : навч.-метод. посіб. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 352 с. 41. Стратегія підприємства : навч. посіб. / Г. А. Семенов та ін. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. 351 с. 42. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. Монографія. / А. П. Наливайко та ін. Київ : КНЕУ, 2015. 398 с. 43. Стратегія підприємства: підприємницький контекст: зб. матеріалів 110 Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листоп. 2017 р. Київ : КНЕУ, 2017. 268 с. 44. Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. Київ : КНЕУ, 2015. 400 с. 45. Стратегія управління персоналом підприємства : монографія. / В. М. Орлов та ін. Одеса : Бондаренко М. О., 2015. 163 с. 46. Тарасевич О. В. Управління персоналом промислових підприємств: системно-орієнтований підхід : монографія. Вінниця : Нілан, 2017. 397 с. 47. Телегін В. С., Костін Ю. Д. Стратегія підприємства енергетики : монографія. Харків : Панов А. М., 2017. 181 с. 48. Тимошик М.М. Формування системи управління ризиками промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тернопіль, 2019. 23с. 49. Тимошик Н.С. Основні засади управління фінансовими ризиками підприємства. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози. Тернопіль. ФОП Паляниця В.А. 2020. С. 54–56.. 50. Тимошик Н.С., Семчишин Є.В. Організаційні аспекти формуванння та оптимізації фінансових ресурсів підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2 С. 232-238. 51. Управління персоналом : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук та ін. Дніпро : Акцент ПП, 2019. 302 с. 52. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий та ін. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 403 с. 53. Управління персоналом в умовах децентралізації : навч.посіб. / В. М. Олуйко та ін. Київ : Юстон, 2018. 502 с. 54. Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки : колект. 111 Монографія. / О. І. Зайцева та ін. Херсон : Вишемирський В. С., 2019. 129 с. 55. Химич, Н.С. Тимошик, Т.В. Подвірна Стратегія релокації: особливість сучасного бізнес / Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 19 квіт. 2019 р. Одеса, МГУ, 2017. С. 141-142 56. Христофор Л. Застосування нематеріальної мотивації на підприємствах. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 29 - 30 груд. 2015 р. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1014 57. Цілеорієнтована мотивація персоналу та її моніторниг у контексті європейських стандартів якості : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко та ін. Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. 175с. 58. Chandra, S., Manoj, P., and Kumar, S. R. 2016. Prioritising the dimensions of employee motivation using analytic hierarchy process. International journal of business and emerging markets, 8: 49. 59. Curcio, V. 2013. Henry Ford. Oxford University Press. New York. 60. Forbes, D. 2015. The science of why: decoding human motivation and transforming marketing strategy. Palgrave Macmillan. New York. 61. Iryna Kramar. Strategic programs of international cooperation of the western region of Ukraine for 2018-2020 / I. Kramar, N.Marynenko, T. Podvirna // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» - КНАУ: Київ, 2018.- Випуск 6(68) – с.66-71 62. Lukashev, S.V., and Iandola, K.O. 2015. Motivation technology of employee. Global and national problems of the economy, 5: 496-499. 63. Maslow A. Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1954 64. Renninger, K. A., and Hidi, S. 2015. The Power of Interest for Motivation and Engagement. Routledge. 65. Taylor F. W. Principles of Scientific Management, New York, Harper, 1911.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Катрусяк.pdfКваліфікаційна робота магістра1,43 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Катрусяк.pdfАвторська довідка185,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools