Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32755

Title: Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання
Other Titles: Working poverty phenomenon: reasons, consequences, ways of reduction
Authors: Поплавська, Оксана
Шевчук, Олена
Poplavska, Oksana
Shevchuk, Olena
Affiliation: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна
Vadym Hetman Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Поплавська О. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання / Оксана Поплавська, Олена Шевчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 50–59. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Poplavska O., Shevchuk O. (2020) Fenomen bidnosti pratsiuiuchoho naselennia: prychyny, naslidky, shliakhy podolannia [Working poverty phenomenon: reasons, consequences, ways of reduction]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 50-59 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 19-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.050
UDC: 364.22
351.2
331.5
Keywords: бідність працюючих
прожитковий мінімум
винагорода за працю
заробітна плата
неповна зайнятість
наслідки бідності
working poverty
subsistence level
wages
underemployment
the consequences of poverty
Number of pages: 10
Page range: 50-59
Start page: 50
End page: 59
Abstract: Відповідно до Цілей сталого розвитку, до першочергових завдань, котрі потребують консолідації зусиль усього світового товариства, віднесено проблему бідності. Протягом останніх років було зроблено чимало, але не зважаючи на позитивні зрушення щодо подолання цього негативного явища, через поступ 4 промислової революції та надзвичайні стани, що стали можливі через пандемію коронавірусу COVID-19, бідність знову набирає обертів. Разом з тим, цей процес ускладнюється тим, що бідність поширюється і серед працюючого населення. Таке явище має чимало негативних наслідків, тому подолання бідності залишається на сьогодні важливим викликом перед урядами усіх країн світу, суспільством. Зважаючи на таке, метою статті було вивчення феномену бідності серед працюючих в Україні, дослідження основних причин та наслідків бідності серед працюючих в Україні, а також розроблення пропозицій щодо подолання цього явища. Проаналізувавши рівень бідності населення та працюючих в Україні, було виявлено різне розуміння бідності з боку уряду та населення, про що свідчать офіційні дані: за прийнятою методологією обчислення рівня бідності вона скорочується, але за даними обстеження домогосподарств, більшість людей вважають себе бідними. Дослідивши чинники, що впливають на динаміку показника бідності серед працюючих, було виокремлено основні, серед яких недосконалість методології обчислення прожиткового мінімуму та прогалини в системі оплати праці. За результатами дослідження автори узагальнили та згрупували наслідки бідності для людини і для держави, серед яких вагомими є соціальні та економічні. Гуртуючись на власній методиці, автори оцінили ризик-фактори, що можуть погіршувати ситуацію з бідністю та зробили висновки про необхідність вжиття певних заходів. Зокрема, задля подолання бідності серед працюючих в Україні автори запропонували комплекс дій, який охоплює три напрямки: методологічні, організаційно - економічні, мотиваційні. Методологічні заходи передбачають переосмислення та удосконалення методології обчислення прожиткового мінімуму, формування тарифної сітки в бюджетній сфері та ін. До організаційно-економічних заходів віднесено удосконалення податкової системи, законодавчого поля у сфері праці. До мотиваційних заходів належать ті, що стимулюватимуть створення нових робо чих місць, самозайнятість
In accordance with the Sustainable Development Goals, poverty problem is referred to the primary tasks that require consolidation of the efforts of the entire world community. In recent years, a lot has been done, but despite the positive changes to overcome this negative phenomenon, due to the advancement of the 4th industrial revolution and the emergency situations caused by COVID-19 coronavirus pandemic, poverty is growing. At the same time, this process is complicated by the fact that poverty is spreading among the working population. This phenomenon has many negative consequences, therefore poverty reduction remains an important challenge for the governments of all countries of the world, for society. Thus, the objective of the paper is to investigate the phenomenon of poverty among workers in Ukraine, to research the main reasons and consequences of working poverty in Ukraine, as well as to develop proposals to overcome this phenomenon. Analyzing the level of poverty of the population and workers in Ukraine, different understanding of poverty by the government and the population, as evidenced by official data is revealed, i.e.: according to the adopted methodology for poverty calculation, it is reduced, but according to household surveys, most people consider themselves poor. Examining the factors influencing the dynamics of the poverty rate among workers, the main ones are identified, including the imperfection of the methodology for subsistence level calculation and gaps in the wage system. Accordin g to the investigation results, the authors summarize and group the consequences of poverty for person and for the state, among which the social and economic ones are important. Based on their own methodology, the authors assess the risk factors worsening the poverty situation and come to the conclusion that certain measures should be taken. Particularly, in order to reduce poverty among workers in Ukraine, the authors proposed a set of actions: methodological, organizational, economic, motivational. Methodological measures include rethinking and improving the methodology for subsistence level calculation, formation of tariff grid in the budget sphere, etc. Organizational and economic measures include improving the tax system, legislation in the labor market. Motivational measures include those that boost job creation, self-employment.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32755
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/3066/Fighting_poverty_at_work.html
https://www.researchgate.net/publication/271208236_Working_Poverty_in_the_European_Union_and_its_Main_Determinants_an_Empirical_Analysis
https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.6339
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_696387.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4863915/
https://doi.org/10.1007/s11205-015-0983-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758
https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002
https://fet.unipu.hr/_download/repository/1Archive_1/Skare-Prziklas.pdf
https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965
http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/6042
https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
http://global-national.in.ua/archive/10-2016/146.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080
https://doi.org/10.15407/dse2015.01.011
https://www.researchgate.net/publication/327013306_In-work_poverty_in_the_EU
https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/
https://www.researchgate.net/
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/
https://www.sciencedirect.com/science/article/
https://doi.org/10.3846/20294913
References (Ukraine): 1. Ahrendt D., Sándor E., Jungblut J.-M., Anderson R. In-work poverty in the EU. URL: https:// www.researchgate.net/publication/327013306_In-work_poverty_in_the_EU.
2. Chala N., Poplavska O. The Interrelation Between Government And Business in Fighting Poverty in Ukraine. Humanizacja Pracy: kwartalnik. Szkola Wisza im Pawla Wlodkovica w Plocku. 2017 р. 25-38
3. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Working poor. 21 April 2020. URL: https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor.
4. Fighting poverty at work. Observer. OECD. URL: https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/3066/Fighting_poverty_at_work.html.
5. Herman E. Working Poverty in the European Union and its Main Determinants: an Empirical Analysis. Engineering Economics. 25 (4). Р. 427–436. October 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/271208236_Working_Poverty_in_the_European_Union_and_its_Main_Determinants_an_Empirical_Analysis. https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.6339
6. ILOSTAT. The working poor or how a job is no guarantee of decent living conditions. № 6. April 2019. URL: https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_696387.pdf.
7. Mood C., Jonsson J. O. The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data. Social Indicator Research. 2016. № 127. Р. 633–652. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4863915/. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0983-9
8. Nakabashi L. Poverty and economic development: Evidence for the Brazilian states. Economiа. Volume 19. Issue 3. 2018. P. 445–458. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758 017300425. https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002
9. Škare M., Pržiklas Družeta R. Poverty and economic growth: a review. 2016. URL: https://fet.unipu.hr/_download/repository/1Archive_1/Skare-Prziklas.pdf. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965
10. Амелічева Л. П., Нефодов В. Прекарізація як чинник трансформації інституту трудового права «зайнятість і працевлаштування» в умовах дефіциту гідної праці. Правничий часопис Донецького університету. № 1–2. 2017. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/6042.
11. Бородчук Н., Черенько Л. Боротьба з COVID-19 в Україні: початкові оцінки впливу на бідність. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf.
12. Колот А. М., Герасименко О. О. Гідна праця у дзеркалі теоретико-прикладних досліджень: сучасний концепт, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання. Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: зб. тез доп. Учас: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 квіт.). Київ, 2017. с. 17–24.
13. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 330 с.
14. Підлипна Р. П. Аналіз значення соціального страхування у подоланні бідності. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 10. 2016. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/146.pdf.
15. Про схвалення Стратегії подолання бідності. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080.
16. Поплавська О. М. Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.наук.праць. № 1 (9). К.:КНЕУ, 2015. С. 170–177.
17. Черенько Л. М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1 (23). С. 11–21. https://doi.org/10.15407/dse2015.01.011
References (International): 1. Ahrendt D., Sándor E., Jungblut J.-M., Anderson R. In-work poverty in the EU. Available at: https://www.researchgate.net/publication/327013306_In-work_poverty_in_the_EU
2. Chala N., Poplavska O. (2017) The Interrelation Between Government And Business in Fighting Poverty in Ukraine. Humanizacja Pracy : kwartalnik. Szkola Wisza im Pawla Wlodkovica w Plocku.р. 25-38
3. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2020) Working poor. 21 April. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
4. Fighting poverty at work. Observer. OECD. Available at: https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/ aid/3066/Fighting_poverty_at_work.html
5. Herman E. (2014) Working Poverty in the European Union and its Main Determinants: an Empirical Analysis. Engineering Economics 25(4):427-436. October. Available at: https://www.researchgate.net/ publication/271208236_Working_Poverty_in_the_European_Union_and_its_Main_Determinants_an_Empirical_Analysis https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.6339
6. ILOSTAT. (2019) The working poor or how a job is no guarantee of decent living conditions. №6.April. Available at: https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/ wcms_696387.pdf
7. Mood C. Jonsson J. O. (2016) The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data. Social Indicator Research. №127. р.633–652. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4863915/ https://doi.org/10.1007/s11205-015-0983-9
8. Nakabashi L. (2018) Poverty and economic development: Evidence for the Brazilian states. EconomiA. Vol. 19. Issue 3. р. 445-458. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S1517758017300425 https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002
9. Škare M., Pržiklas Družeta R. Poverty and economic growth: a review. 2016. URL: https://fet.unipu.hr/_download/repository/1Archive_1/Skare-Prziklas.pdf https://doi.org/10.3846/20294913. 2015.1125965
10. Amelicheva L.P., Nefodov V. (2017) Prekarizatsiya yak chynnyk transformatsiyi instytutu trudovoho prava «zaynyatist' i pratsevlashtuvannya» v umovakh defitsytu hidnoyi pratsi. Pravnychyy chasopys Donets'koho universytetu. №1-2. Available at: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/6042
11. Borodchuk N., Cheren'ko L. Borot'ba z COVID-19 v Ukrayini: pochatkovi otsinky vplyvu na bidnist'. Available at: https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
12. Kolot A. M., Herasymenko O. O. (2017) Hidna pratsya u dzerkali teoretyko-prykladnykh doslidzhen': suchasnyy kontsept, prychyny defitsytu ta stratehichni vektory yoho podolannya. Imperatyvy ta innovatsiyni mekhanizmy zabezpechennya hidnoyi pratsi v umovakh stanovlennya novoyi ekonomiky: zb. tez dop. uchas. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyyiv, 25-26 kvit. s. 17-24.
13. Libanova, E.M. (2008). Bidnist naselennya Ukrayiny: metodolohiya, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the People in Ukraine: methodology, methods and analysis practise]. Kyiv, KNEU .
14. Pidlypna R.P. (2016) Analiz znachennya sotsial'noho strakhuvannya u podolanni bidnosti. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Vypusk 10. Available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/146.pdf
15. Pro skhvalennya Stratehiyi podolannya bidnosti. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16 bereznya 2016 r. № 161- r. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080
16. Poplavska O.M. Markery sotsialnoi bezpeky u sferi oplaty pratsi. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zb.nauk.prats. №1 (9). K.:KNEU, 2015. s. 170-177.
17. Cherenko L.M. (2015) Novi formy bidnosti v Ukraini: osnovni proiavy ta otsinka masshtabiv yavyshcha [New forms of poverty in Ukraine: key manifestations and assessment of the magnitude of the phenomenon]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no.1, pp.11-21.https://doi.org/10.15407/dse2015.01.011
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.