Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32754

Title: Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфери
Other Titles: Power decentralization as an economic tool for the educational sphere development
Authors: Петрушенко, Юрій
Трипольська, Тетяна
Petrushenko, Yuriy
Trypolska, Tetiana
Affiliation: Сумський державний університет, Суми, Україна
Sumy State University, Sumy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Петрушенко Ю. Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфери / Юрій Петрушенко, Тетяна Трипольська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 40–49. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Petrushenko Y., Trypolska T. (2020) Detsentralizatsiia vlady yak ekonomichnyi instrument rozvytku osvitnoi sfery [Power decentralization as an economic tool for the educational sphere development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 40-49 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 10-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.040
UDC: 342.25
330
37
Keywords: децентралізація влади
об’єднані територіальні громади
економічний інструмент
реформування освіти
power decentralization
united territorial communities
economic tool
education reform
Number of pages: 10
Page range: 40-49
Start page: 40
End page: 49
Abstract: Проаналізовано, що регіональний розвиток держави відбувається за рахунок використання ряду інструментів, які з плином часу показують різну значущість і результативність. Розглянуто формування нової нормативно-законодавчої бази регулювання взаємовідносин між державою та громадами, яка успішно зміцнила потенціал об’єднаних територіальних громад та вивела його на новий рівень. З початку 2014 року до основних інструментів управління й розвитку регіонів було додано ще один важливий інструмент – децентралізацію влади. Вона стала вкрай важливим процесом, бо остаточно сформований адміністративно-територіальний устрій дозволить провести позитивні зміни в державі. За її планом передбачено надання нових та якісніших послуг у громадах. Разом з децентралізацією влади одночасно здійснюється й децентралізація освіти, яка надала більше повноважень органам місцевої виконавчої влади: для управління освітніми закладами, здобуття ними самостійності у вирішенні фінансових, організаційних, управлінських питань для покращення якості освітніх послуг. Перебування у розпорядження об’єднаних територіальних громад об’єктів освітньої сфери потрібна бути підкріплена організаційною діяльністю та фінансовою підтримкою з боку держави, потребує виваженого та серйозного удосконалення механізму фінансування освіти. Важливим моментом розуміння широких можливостей запровадження процесу децентралізації освіти за умов нинішнього середовища має бути відправною точкою прийняття рішень щодо наступних чітких дій з реформування освітньої галузі, ведення постійного моніторингу його запровадження, швидкого реагування на неочікувані наслідки та суттєві перешкоди освітньої діяльності. Розглянуто важливі питання фінансового забезпечення державного управління реформуванням освітньої галузі та економічний механізм фінансування закладів освіти. Розглянуто напрямки проходження процесу децентралізації освіти та оновлення механізмів управління освітньою галуззю в країні для створення необхідних умов виконання освітою своєї головної цілі щодо розвитку людського потенціалу держави.
It is evident from the analysis carried out in this paper that the regional development of the state is due to the application of a number of tools which in course of time show different significance and efficiency. Formation of the new legal framework regulating relations between the state and communities which successfully strengthen the capacity of the United territorial community and bring it to a new level are considered in this article. Since the beginning of 2014 another important tool – was added to main tools of regions management and development. Power decentralization has become an extremely valuable process, because finally-formed administrative-territorial structure makes it possible to carry out positive changes in the state. Its plan includes providing new and better services in the communities. Along with power decentralization the decentralization of education is carried out, providing more power to the local authorities: for educational institutions control, gaining their independence in solving financial, organizational and management problems in order to improve the educational services quality . Transfer of educational sphere objects to the united territorial communities should be provided by organizational activities and financial support from the state, and requires balanced and meaningful improvement of financing mechanism of education.The key aspect for understanding the broad possibilities of the implementation of education decentralization process under current environment conditions should be the starting point for making decisions regarding the following clear action for education sector reform, constant monitoring of its implementation, rapid response to unexpected consequences and significant obstacles to educational activities. Important problems of financial support for state management administration by education sector reform and economic mechanism of educational institutions financing are considered in this paper. The directions of the performance of education decentralization process and updating of mechanisms of educational sector management in the country for creation of necessary conditions for the implementation of education main goal concerning the state human potential development are considered
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32754
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/go/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
https://decentralization.gov.ua/about
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-п
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/05/07/liliya-grinevich-programastvorennya-opornix-shkil-spryamovana/
https://decentralization.gov.ua/news/9421
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-p
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-p
https://decentralization.gov.ua/news/
References (Ukraine): 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 р. № 333–р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/go/.
2. Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» від 12 січня 2015р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
4. Про реформу – Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/about.
5. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157 –VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Методики формування спроможних територіальних громад» від 08.04.2015 р. № 214 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п.
7. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 р. № 1508–VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
8. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145–VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверждення Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» від 19.06.2019 р. № 532 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-п.
10. Функціонування опорних шкіл: за результатами опитування директорів опорних шкіл. К.: Інститут освітньої аналітики, 2017. 31 с.
11. Гриневич Л. Програма створення опорних шкіл спрямована на те, щоб покращити якість освіти в сільській місцевості. URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/05/07/liliya-grinevich-programastvorennya-opornix-shkil-spryamovana/.
12. Синяк Д. Чому люди тікають з сіл і чи зарадить тут школа? URL: https://decentralization.gov.ua/news/9421.
13. Янг Д. Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії: огляд. Стокгольм, 2016. 56 с.
14. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Моніторинг процесу децентралізації влади та формування місцевого самоврядування. URL:https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf.
15. Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2018/2019 н.р. К.: Інститут освітньої аналітики, 2018. 210 с.
16. Сторонянська І. З. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 78 с.
References (International): 1. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial'noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini» vid 01.04.2014 r. #333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/ .
2. Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Stratehiya staloho rozvytku «Ukrayina -2020» vid 12 sichnya 2015r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
3. Yevropeys'ka khartiya mistsevoho samovryaduvannya. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_036.
4. Pro reformu – Detsentralizatsiya. URL: https://decentralization.gov.ua/about.
5. Zakon Ukrayiny «Pro dobrovil'ne ob"yednannya terytorial'nykh hromad» vid 05.02.2015 r. # 157-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 .
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Metodyky formuvannya spromozhnykh terytorial'nykh hromad» vid 08.04.2015 r. # 214 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-p .
7. Zakon Ukrayiny «Pro spivrobitnytstvo terytorial'nykh hromad» vid 17.06.2014 r. # 1508 -VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 .
8. Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» vid 05.09.2017r. # 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverzhdennya Polozhennya pro osvitniy okruh i opornyy zaklad osvity» vid 19.06.2019 r. # 532 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-p.
10. Funktsionuvannya opornykh shkil: za rezul'tatamy opytuvannya dyrektoriv opornykh shkil. K.: Instytut osvitn'oyi analityky,2017. 31 s.
11. L. Hrynevych Prohrama stvorennya opornykh shkil spryamovana na te, shchob pokrashchyty yakist' osvity v sil's'kiy mistsevosti. URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/05/07/liliya-grinevich-programastvorennya-opornix-shkil-spryamovana/ .
12. D.Synyak Chomu lyudy tikayut' z sil i chy zaradyt' tut shkola? URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 9421.
13. D. Yanh Mistseve samovryaduvannya v krayinakh Skandynaviyi ta Baltiyi: ohlyad. Stok·hol'm., 2016.56 s.
14. Ministerstvo rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrayiny. Monitorynh protsesu detsentralizatsiyi vlady ta formuvannya mistsevoho samovryaduvannya. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf.
15. Osvita v Ukrayini: bazovi indykatory. Informatsiyno-statystychnyy byuleten' rezul'tativ diyal'nosti haluzi osvity u 2018/2019 n.r. K.: Instytut osvitn'oyi analityky, 2018. 210 s.
16. Storonyans'ka I.Z. Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv na sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezul'taty otsinyuvannya: naukova dopovid'. L'viv: IRD NANU, 2018. 78 s.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.