Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32750

Title: Організаційно-економічний механізм ефективної реалізації корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсами
Other Titles: Organizational and economic mechanism of effective implementation of corporate education in the context of human resource management
Authors: Волобоєва, Ірина
Лєзіна, Анастасія
Voloboieva, Iryna
Liezina, Anastasiia
Affiliation: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Волобоєва І. Організаційно-економічний механізм ефективної реалізації корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсами / Ірина Волобоєва, Анастасія Лєзіна // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 7–17. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Voloboieva I., Liezina A. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm efektyvnoi realizatsii korporatyvnoi osvity v konteksti upravlinnia liudskymy resursamy [Organizational and economic mechanism of effective implementation of corporate education in the context of human resource management]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 7-17 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 12-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.007
UDC: 331.108.45
Keywords: корпоративна освіта
управління людськими ресурсами
модель компетентностей
ланцюг цінності
стратегічна конкурентоспроможність
corporate education
human resources management
competency model
value chain
strategic competitiveness
Number of pages: 11
Page range: 7-17
Start page: 7
End page: 17
Abstract: Досліджено організаційно-економічний механізм ефективної реалізації системи корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсами організації. Актуальність дослідження проблематики корпоративної освіти зобумовлена тим, що в умовах мінливого ринкового середовища конкурентоспроможність спеціаліста безпосередньо залежить від його готовності/здатності до безперервної освіти протягом усієї професійної кар’єри, оскільки існує кваліфікаційний цикл, який визначає зародження й старіння знань, навичок, мотивації та ціннісної орієнтації. Корпоративна освіта, з одного боку, покликана стимулювати прагнення працівників до безперервного підвищення свого професійного рівня, з іншого боку, за рахунок створення системи внутрішньофірмового навчання здатна формувати лояльність персоналу, забезпечувати зниження плинності кадрів та високу продуктивність праці. Необхідно зауважити, що в практиці вітчизняних галузей народного господарства (перш за все промисловості) поняття корпоративної освіти не є новим. І в доринковий період існували різноманітні форми виробничого навчання й підвищення кваліфікації кадрів. Але переважна їх більшість зосереджувала увагу виключно на досягненні оптимальних показників нормування праці та плинності кадрів, забезпеченості виробничих процесів трудовими ресурсами та адаптації персоналу до нових засобів виробництва й технологій. Проте з оглядом на стрімку динаміку НТП, появу нових підходів формування корпоративної культури, підсилення інтеграційних та глобалізаційних процесів, наслідком яких є загострення конкуренції, більшість наявних форм виробничого навчання стають або малоефективними, або не відповідають сучасним вимогам. Алгоритмізована модель створення успішної системи корпоративної освіти складається з: прагнення і ключових цілей; визначення, чіткого розуміння й виокремлення призначення та візії організації; створення функціональної структурної одиниці, що здійснює реалізацію стратегічного розвитку організації; розроблення високоякісних навчальних планів для кожної групи/типу цільової аудиторії; створення та забезпечення навчального середовища, яке націлене на вирішення проблем організації в рамках її довготермінової стратегії розвитку; управління відносинами, фінансами, об’єктами та інфраструктурою; створення сильного бренду та партнерської мережі (академічні навчальні центри, спеціалізовані тренінгові центри, науковці, дослідники, тренери)
The organizational and economic mechanism of effective implementation of the corporate education system in the human resources management aspect of the organization is investigated. The relevance of the investigation of the problems of corporate education is due to the fact that in the changing market environment, the competitiveness of a specialist depends directly on his / her willingness / ability for continuing education throughout his / her professional career, since there is a qualification cycle that determines the origin and aging of knowledge, skills and competences. orientation. Corporate education, on the one hand, is designed to stimulate the desire of employees for continuous improvement of their professional level, on the other hand, through the creation of in-house training system is able to create loyalty of staff, to ensure staff turnover reduction and high productivity. It should be noted that in the practice of domestic economy sectors (especially industry) the concept of corporate education is not new. And in the pre-market period there were various forms of industrial training and advanced training. But most of them focused exclusively on achieving optimal indicators of labor rationing and staff turnover, supplement of production processes with labor resources and personnel adaptation to new means of production and technologies. However, due to the rapid dynamics of STP, the emergence of new approaches to corporate culture, strengthening of integration and globalization processes, resulted in increased competition, most existing forms of industrial training are either ineffective or do not meet modern requirements. The algorithmic model of creating the successful corporate education system consists of: desire and key goals: defining, clear understanding and highlighting the purpose and vision of the organization; creation of functional structural unit implemening the strategic development of the organization; develop ment of high-quality curricula for each target group / type; creation and supply of the learning environment aimed at organization challenges within its long-term development strategy; management of relationships, finances, facilities and infrastructure; creation of strong brand and partner network (academic training centers, specialized training centers, scientists, researchers, trainers).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32750
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1108/13665620710728484
https://doi.org/10.1108/03090590510576217
http://forbes.ua/business/1350247-shest-krupnejshih-korporativnyh-universitetov-strany
https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universitiesengine-human-capital.aspx
http://hr-ru.com/2009/08/korporativnyj-universitet/
https://docplayer.net/2881310-The-business-case-for-creating-a-corporate-university.html
https://www.slideshare.net/vivekmehrotra/corporate-university-an-engine-for-human-capital
http://imagesrc.bcg.com/Images/BCG_When_Growth_Outstrips_Talent_Mar_2012_tcm9-106917.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-andforecasting/research-and-surveys/Documents/BCG_Creating_People_Advantage_Oct_2012.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG_From_Capability_to_Profitability_Jul_2012_tcm9-103684.pdf
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/cu.shtml
https://www.bcg.com/publications/2013/people-organizationcorporate-universities-engine-human-capital.aspx
http://hr-ru.com/2009/08/korporativnyj
http://image-src.bcg.com/Images/BCG_When_Growth_Outstrips_Talent_Mar_2012_tcm9-106917.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-andforecasting/research-and-surveys/Documents/
http://imagesrc.bcg.com/Images/BCG_From_Capability_to_Profitability_Jul_
References (Ukraine): 1. Allen M. The corporate university handbook: designing, managing, and growing a successful program. New York: AMACOM. 2002. 256 p.
2. Anderson M., Lichtenberger B. The corporate university landscape in Germany. Journal of Workplace Learning. 2007. Vol. 19. № 2. P. 109–123. https://doi.org/10.1108/13665620710728484
3. Blass E. The rise and rise of the corporate university. Journal of European Industrial Training. 2005. Vol. 29. № 1. P. 58–74. https://doi.org/10.1108/03090590510576217
4. Волобоєва І. О. Механізм формування та впровадження моделі компетенцій. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. (Index Copernicus, Ulrich Web, Google Scholar). 2018. № 1. С. 360–366.
5. Исакова Д. Шесть крупнейших корпоративных университетов страны. Forbes Украина. 2013. № 2. URL: http://forbes.ua/business/1350247-shest-krupnejshih-korporativnyh-universitetov-strany.
6. Kolo Ph, Strack R, Carat Ph, Torres R, Bhalla V. Corporate Universities: An Engine for Human Capital: report. 2013. URL: https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universitiesengine-human-capital.aspx.
7. Корпоративный університет. URL: http://hr-ru.com/2009/08/korporativnyj-universitet/
8. Лавриш Ю. Е., Литовченко І. М. Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки. Педагогічні науки. 2018. Вип. LXXXII. Том 1. С. 142–146.
9. McAteer P., Pino. M. The Business Case for creating a Corporate University. 2011. P. 13. URL: https://docplayer.net/2881310-The-business-case-for-creating-a-corporate-university.html.
10. Mehrotra V. Corporate university, an engine for Human Capital. URL: https://www.slideshare.net/vivekmehrotra/corporate-university-an-engine-for-human-capital.
11. Caye J-M., Bhalla V., Aguiar M., Nettesheim C. When growth Outstrips Talent: Five Strategies for Emerging Markets. BCG article. 2012. P. 5. URL: http://imagesrc.bcg.com/Images/BCG_When_Growth_Outstrips_Talent_Mar_2012_tcm9-106917.pdf.
12. Strack R., Caye J-M., Bhalla V., Tollman P., von der Linden C., Haen P., Quirós H. Creating People Advantage 2012: Mastering HR Challenges in a Two-Speed World, BCG and World Federation of People Management Associations report. 2012. P. 59. URL: https://www.shrm.org/hr-today/trends-andforecasting/research-and-surveys/Documents/BCG_Creating_People_Advantage_Oct_2012.pdf.
13. Strack R., JCaye J-M., von der Linden C., Quirós H., Haen P. From capability to profitability: Realizing the Value of People Management: BCG and World Federation of People Management Associations report. 2012. P. 12. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG_From_Capability_to_Profitability_Jul_2012_tcm9-103684.pdf.
14. Юрий Духнич. Корпоративный университет: условия и этапы создания. URL: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/cu.shtml.
References (International): 1. Allen M. The corporate university handbook: designing, managing, and growing a successful program. New York: AMACOM, 2002, p. 256.
2. Anderson M., Lichtenberger B. The corporate university landscape in Germany. Journal of Workplace Learning. 2007, Vol. 19, no 2, pp. 109–123. https://doi.org/10.1108/13665620710728484
3. Blass E. The rise and rise of the corporate university. Journal of European Industrial Training, 2005, vol. 29, № 1, pp. 58–74. https://doi.org/10.1108/03090590510576217
4. Volobojeva I. Mekhanizm formuvannja ta vprovadzhennja modeli kompetencij. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija i praktyka, 2018, no 1, pp. 360–366 [in Ukrainian].
5. Ysakova D. Shestj krupnejshykh korporatyvnykh unyversytetov strany. Forbes Ukraine, 2013, no 2. Available at: http://forbes.ua/business/1350247-shest-krupnejshih-korporativnyh-universitetov-strany. (accessed 08.05.2020) [In Russsian]
6. Kolo. Ph, Strack. R, Carat. Ph., Torres. R., Bhalla.V. (2013). Corporate Universities: An Engine for Human Capital: report, 2013. Available at: https://www.bcg.com/publications/2013/people-organizationcorporate-universities-engine-human-capital.aspx. (accessed 05.05.2020)
7. Korporatyvnyj unyversytet. Available at: http://hr-ru.com/2009/08/korporativnyj -universitet. (accessed 08.05.2020) [In Russsian]
8. Lavrysh Ju., Lytovchenko I. Orghanizacijni modeli korporatyvnykh universytetiv u Spoluchenykh ShtatakhAmeryky. Pedaghoghichni nauky. 2018, no LXXXII, vol.1, pp 142-146 [In Russsian].
9. McAteer. P., Pino. M. The Business Case for creating a Corporate University.2011 p.13. Available at: https://docplayer.net/2881310-The-business-case-for-creating-a-corporate-university.html. (accessed 08.05.2020).
10. Mehrotra V. Corporate university, an engine for Human Capital. Available at:https://www.slideshare.net/vivekmehrotra/corporate-university-an-engine-for-human-capital. (accessed 08.05.2020).
11. Caye J-M., Bhalla V., Aguiar M., Nettesheim C. When growth Outstrips Talent: Five Strategies for Emerging Markets. BCG article, 2012, p 5. Available at: http://image-src.bcg.com/Images/BCG_When_Growth_Outstrips_Talent_Mar_2012_tcm9-106917.pdf. (accessed 08.05.2020).
12. Strack R., Caye J-M., Bhalla V., Tollman P., von der Linden C., Haen P., Quirós H. Creating People Advantage 2012: Mastering HR Challenges in a Two-Speed World, BCG and World Federation of People Management Associations report, 2012, p 59. Available at: https://www.shrm.org/hr-today/trends-andforecasting/research-and-surveys/Documents/ BCG_Creating_People_Advantage_Oct_2012.pdf. (accessed 08.05.2020).
13. Strack R., Caye J-M., von der Linden C., Quirós H., Haen P. (2012). From capability to profitability: Realizing the Value of People Management: BCG and World Federation of People Management Associations report, 2012, p. 12. Available at:http://imagesrc.bcg.com/Images/BCG_From_Capability_to_Profitability_Jul_ 2012 _tcm9 -103684.pdf. (accessed 08.05.2020).
14. Dukhnych JU. Korporatyvnyj unyversytet: uslovyja i etapy sozdanyja. Available at: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/cu.shtml. (accessed 08.05.2020) [In Russsian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.