Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32741

Title: Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу
Other Titles: Social responsibility as foundation of new business paradigm
Authors: Пирог, Ольга
Пасінович, Ірина
Pyroh, Olha
Pasinovych, Iryna
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Пирог О. Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу / Ольга Пирог, Ірина Пасінович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 181–190. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Pyroh O., Pasinovych I. (2020) Sotsialna vidpovidalnist yak fundament novoi paradyhmy biznesu [Social responsibility as foundation of new business paradigm]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 181-190 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 10-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.181
UDC: 330.1
Keywords: стейкголдери
капіталізм акціонерів
капіталізм стейкголдерів
корпоративна соціальна відповідальність
ESG-показники
stakeholders
shareholder capitalism
stakeholder capitalism
corporate social responsibility
ESG-indicators
Number of pages: 10
Page range: 181-190
Start page: 181
End page: 190
Abstract: Представлено концептуальне обґрунтування важливості й своєчасності переходу до капіталізму стейкголдерів та виявлення чинників, які сприяють переорієнтації компаній на задоволення інтересів різних груп зацікавлених осіб. Трансформація умов соціально-економічного життя разом із теоретичним осмисленням й обґрунтуванням існуючих альтернатив сприяють формуванню й утвердженню нової парадигми бізнесу. Посилаючись на авторитетних науковців, практиків, результати досліджень PwC та інших організацій, обґрунтовано важливість переходу до капіталізму стейкголдерів. Визначено, що капіталізм стейкголдерів базується на концепції корпоративної соціальної відповідальності, яка має стати фундаментом нової парадигми бізнесу. Окреслено ряд об’єктивних глобальних чинників, які актуалізують соціально відповідальну поведінку бізнесу, серед яких – перехід до бездефіцитних насичених ринків, скорочення персоналу внаслідок зростання технологічності процесів, зростання негативного впливу корпорацій на довкілля, зміна психології поколінь. Виокремлено переваги, які забезпечує компанії корпоративна соціальна відповідальність, серед них акцентовано на стійкості до ризиків, покращення репутації, зростання довіри й лояльності. Доведено важливість нефінансових показників компанії, до яких посилюється увага інвесторів при прийнятті інвестиційних рішень. Визначено тренд поступової трансформації корпоративної соціальної відповідальності у ESG-показники, які охоплюють соціальну й екологічну сфери та управлінські практики. Акцентовано на необхідності зміни цільових орієнтирів менеджменту − від забезпечення високої ефективності й максимізації прибутку до результативності, яка визначається співставленням отриманого результату до поставленої мети. У свою чергу, мета повинна органічно поєднувати фінансово-економічну й соціальну складові. Систематизовано дії та заходи соціально відповідальних компаній щодо основних груп стейкголдерів (працівників, споживачів, влади, партнерів, інвесторів, суспільства) з визначенням позитивного впливу на результати їх діяльності.
The conceptual substantiation of the importance and timeliness of the transition to stakeholder capitalism and identification of the factors contributing to the companies reorientation in order to meet the interests of different stakeholder groups are presented in this paper. The transformation of the socio-economic life conditions along with the theoretical understanding and substantiation of existing alternatives contribute to the formation and establishment of the new business paradigm. Referring to well known scholars, practitioners, research results PwC and other organizations, the importance of the transition to stakeholder capitalism is substantiated. It is determined that the capitalism of stakeholders is based on the concept of corporate social responsibility, which should be the foundation of new business paradigm. A number of objective global factors that actualize socially responsible business behavior, including the transition to deficit-free saturated markets, staff reductions due to the increase of technological process, growth of the negative impact of corporations on the environment, and changes in the generations psychology are outlined. The benefits provided to the company by corporate social responsibility, the emphasis on risk resistance, improving reputation, increasing trust and loyalty are among them are highlighted in this paper The importance of the company's non-financial indicators, increasing investors' attention while making investment decisions, is proved. The trend of gradual transformation of corporate social responsibility into ESG-indicators, which cover social and environmental spheres and management practices, is determined. The need to change the management targets - from ensuring high efficiency and maximizing profits to effectiveness, which is determined by comparing the result to the goal is emphasized. In turn, the goal should organically combine financial, economic and social components. The actions and measures of socially responsible companies in the main groups of stakeholders (employees, consumers, authorities, partners, investors, society) are systematized with the determination of positive influence on their activity results
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32741
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://dt.ua/interview/anatoliy-galchinskiy-kapitalizm-vtrachaye-spromozhnist-adekvatno-reaguvati-navikliki-suchasnosti-304828_.html
https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf
https://nv.ua/ukr/opinion/forum-u-davosi-yak-zminyuyetsya-kapitalizm-ekonomika-novini50057107.html
https://nv.ua/ukr/biz/publications/krashchi-top-menedzheri-ukrajini-zhinka-z-grishmi-2515677.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/velikiy-biznes-i-blagodiyni-proekti-chomu-kompaniji-roblyatbagatomilyonni-vitrati-50070048.html
https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2016/19th-global-ceo-survey-results.html
https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-zarazprognoz-dlya-svitovoji-ekonomiki-na-2020-rik-ostanni-novini-50072520.html
https://www.accountability.org/wpcontent/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf
https://dt.ua/interview/anatoliy-galchinskiy-kapitalizm-vtrachaye-spromozhnist-adekvatno-reaguvatina-vikliki-suchasnosti-304828_.html
https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2016/19th-global-ceo-surveyresults.html
https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-zaraz-prognoz-dlya-svitovoji-ekonomiki-na-2020-rik-ostanninovini-50072520.html
References (Ukraine): 1. Гальчинський А. C. Капіталізм втрачає спроможність. Дзеркало тижня. 08.03.2019. URL:https://dt.ua/interview/anatoliy-galchinskiy-kapitalizm-vtrachaye-spromozhnist-adekvatno-reaguvati-navikliki-suchasnosti-304828_.html.
2. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні.Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання.URL: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
3. Шваб K. Чого ми хочемо? Три моделі майбутнього на вибір. Новое время. 13.12.2019. URL:https://nv.ua/ukr/opinion/forum-u-davosi-yak-zminyuyetsya-kapitalizm-ekonomika-novini50057107.html.
4. Котлер Ф. Корпоративная социальная ответственность: Как сделать как можно больше добра длявашей компании и общества. Київ: Стандарт. 2005. 302 с.
5. Волошина О. Кращі топ-менеджери України. Новое время. 20.12.2018. URL:https://nv.ua/ukr/biz/publications/krashchi-top-menedzheri-ukrajini-zhinka-z-grishmi-2515677.html.
6. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія. Київ: КНЕУ. 2005. 358 с.
7. Павленко А. Прощання з диким Заходом. Новое время. 16.02.2020. URL:https://nv.ua/ukr/world/countries/velikiy-biznes-i-blagodiyni-proekti-chomu-kompaniji-roblyatbagatomilyonni-vitrati-50070048.html.
8. Результати 19-го Щорічного опитування PwC керівників найбільших компаній. URL:https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2016/19th-global-ceo-survey-results.html.
9. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за наук. ред. А. М. Колота.Київ: КНЕУ. 2012. С. 18–21. ttps://doi.org/10.14746/prt.2012.6.3
10. Штанько В. І., Бордюгова Т. Г. Інформаційне суспільство: соціально-філософські проблемистановлення: навч. посібник. Харків: ХНУРЕ, 2012. 172 с.
11. Фрідман А. Боротьба за душу глобальної економіки. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-zarazprognoz-dlya-svitovoji-ekonomiki-na-2020-rik-ostanni-novini-50072520.html.
12. AA1000 Stakeholder Engagement Standard. URL: https://www.accountability.org/wpcontent/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf.
13. Oleksiv I. Theoretical and practical approaches to identification of stakeholder interests of the company.Economics, Entrepreneurship, Management. 2014. Vol. 1, № 1. Р. 31–35.
14.Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Evaluation of the level of social responsibility of the statein the field of employment. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017.№ 2. URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf.
References (International): 1. Halʹchynsʹkyy, A.C. (2018). Kapitalizm vtrachaye spromozhnistʹ. Dzerkalo tyzhnya. Availableat : https://dt.ua/interview/anatoliy-galchinskiy-kapitalizm-vtrachaye-spromozhnist-adekvatno-reaguvatina-vikliki-suchasnosti-304828_.html.
2. Hrishnova, O.A. (2011). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ u konteksti podolannya systemnoyi kryzy v Ukrayini.Sotsialʹno-ekonomichni ta demohrafichni naslidky systemnoyi kryzy v Ukrayini ta shlyakhy yikhpodolannya. Available at : https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
3. Shvab, K. (2019). Choho my khochemo? Try modeli maybutnʹoho na vybir. Novoe vremya. Available at :https://nv.ua/ukr/opinion/forum-u-davosi-yak-zminyuyetsya-kapitalizm-ekonomika-novini50057107.html
4. Kotler, F. (2005) Korporativnaya sotsial'naya otvetstvennost': Kak sdelat' kak mozhno bol'she dobra dlyavashey kompanii i obshchestva. Kiív: Standart. 302 p.
5. Voloshyna, O. (2018). Krashchi top-menedzhery Ukrayiny. Novoe vremya. Available at :https://nv.ua/ukr/biz/publications/krashchi-top-menedzheri-ukrajini-zhinka-z-grishmi-2515677.html.
6. Malyy, I.Y. (2005). Derzhava i rynok: filosofiya vzayemodiyi: monohrafiya. Kyyiv: KNEU. 358 p.
7. Pavlenko, A. (2020). Proshchannya z dykym Zakhodom. Novoe vremya. 16.02.2020. Available at :https://nv.ua/ukr/world/countries/velikiy-biznes-i-blagodiyni-proekti-chomu-kompaniji-roblyatbagatomilyonni-vitrati-50070048.html.
8. PwC - official page (2016). Rezulʹtaty 19-ho Shchorichnoho opytuvannya PwC kerivnykiv naybilʹshykhkompaniy. Available at : https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2016/19th-global-ceo-surveyresults.html.
9. Kolota A.M. (ed). (2012). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ: teoriya i praktyka rozvytku: monohrafiya . Kyyiv:KNEU. P.18-21. ttps://doi.org/10.14746/prt.2012.6.3
10. Shtanʹko, V.I., Bordyuhova, T.H.(2012) Informatsiyne suspilʹstvo: sotsialʹno-filosofsʹki problemystanovlennya: navch. posibnyk. Kharkiv: KHNURE. 172 p.
11. Fridman, A. (2020). Borotʹba za dushu hlobalʹnoyi ekonomiky. Available at :https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-zaraz-prognoz-dlya-svitovoji-ekonomiki-na-2020-rik-ostanninovini-50072520.html
12. AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Available at : https://www.accountability.org/wpcontent/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf.
13. Oleksiv, I. (2014) Theoretical and practical approaches to identification of stakeholder interests of thecompany. Economics, Entrepreneurship, Management. Volume 1, No 1. Р.31-35.
14.Chernobay, L.I., Malibroda, S.B., Yasinska, T.V. (2017) Evaluation of the level of social responsibility ofthe state in the field of employment. Economic Processes Management: International Scientific EJournal. № 2. Available at : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.