Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32740

Title: Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територій
Other Titles: Branding as a tool for the development of territories investment attractiveness
Authors: Петь, Ірина
Олійник, Ігор
Тертиця, Олександр
Pet, Iryna
Oliinyk, Ihor
Tertytsia, Oleksandr
Affiliation: Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Кропивницький, Україна
Robert Elworthy Economics Institute, Kropyvnytskyi, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Петь І. Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територій / Ірина Петь, Ігор Олійник, Олександр Тертиця // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 173–180. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Pet I., Oliinyk I., Tertytsia O. (2020) Brendynh yak instrument formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti terytorii [Branding as a tool for the development of territories investment attractiveness]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 173-180 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 9-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.173
UDC: 339.138
316.33
330.3
Keywords: територіальний брендинг
місцеві економіки
моделі розвитку
бренд
атрибути бренду
інвестиційна діяльність
інвестиційне середовище
інвестиційна привабливість регіонів
іноземні інвестори
іноземні інвестиції
фактори впливу
territorial branding
local economies
development models
brand
brand attributes
investment activity
investment environment
investment attractiveness of regions
foreign investors
foreign investments
influence factors
Number of pages: 8
Page range: 173-180
Start page: 173
End page: 180
Abstract: Запропоновано підхід до формування брендингу територій на прикладі депресивних територій України. Узагальнено сучасні підходи щодо формування парадигми територіального брендингу. Визначено ключові засади й детермінанти створення національних брендів, окреслено перспективні напрями їх розвитку. Здійснено аналіз практики та виявлено проблеми брендингу України. Розкрито поняття інвестиційної привабливості Кіровоградської області, виходячи із політикокультурних особливостей її становлення та сучасного розвитку. Проаналізовано взаємозв’язок між ментальністю, ідентифікацією територіальною соціалізацією, політичною культурою, що позначається на можливостях та якості бренду регіону. Визначено роль бренду як комунікативної складової у процесі міжрегіональної взаємодії та управління самим регіоном. Сформульовано конкретні рекомендації щодо оптимізації наявного бренду Кіровоградщини з урахуванням змін ідентифікації й самоідентифікації населення, загальнонаціональних особливостей розвитку та міжнародного позиціонування України, успішного досвіду позиціонування культурних, історичних, інтелектуальних, соціально-економічних переваг регіону. На цій основі розроблено шляхи підвищення інвестиційної привабливості депресивних регіонів та запропоновано методику оцінювання економічного потенціалу окремих територіальних утворень в Україні. Також представлено основні принципи та шляхи побудови моделей зростання місцевих економік в умовах посилення глобалістичних тенденцій у світі. Особливий акцент робиться на проблемах залучення іноземних інвестицій, оскільки вони мають вагомий вплив на економічний розвиток країни. Зазначено, що зростання економічної активності та зацікавленості міжнародного бізнесу до впровадження новітніх технологій, освоєння виробничо-ресурсного потенціалу територій значною мірою залежать від їх позитивного іміджу. На думку більшості науковців, саме брендинг є тим дієвим інструментом, який визначає перспективи розвитку інвестиційного потенціалу регіонів та сприяє розвитку економічної, наукової, туристичної, культурної та інших сфер їхньої життєдіяльності.
The approach to the territories branding formation on the example of depressed territories of Ukraine is proposed in this paper. Modern approaches to the formation of the territorial branding paradigm are generalized. The key principles and determinants of the national brands creation are determined, perspective directions of their development are outlined. Practice analysis is carried out and branding problems in Ukraine are defined. The concept of investment attractiveness of Kirovohrad region is revealed, from the perspective of political and cultural features of its formation and modern development. The relationships between mentality, identification of territorial socialization, political culture, which affects the capabilities and quality of the region's brand, are analyzed. The role of the brand as a communicative component in the process of interregional interaction and management of the region is determined. Specific recommendations for optimizing the existing brand of Kirovohrad region taking into account changes in identification and self-identification of the population, national features of development and international positioning of Ukraine, successful experience of positioning cultural, historical, intellectual, socio-economic advantages of the region. On this basis, ways to increase the investment attractiveness of depressed regions are developed and method for assessing the economic potential of individual territorial entities in Ukraine is proposed. The basic principles and ways for construction the local economies growth models in the context of growing global trends in the world are presented in this paper. Particular emphasis is placed on the problems of attracting foreign investment, as they have significant impact on the economic development of the country. It is noted that the growth of economic activity and interest of international business concerning the new technologies introduction, development of production and resource potential of the territories depends considerably on their positive image. According to the most scientists points of view, branding is an effective tool that determines the prospects for the development of investment potential of the regions and promotes the development of economic, scientific, tourist, cultural and other spheres of their lives.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32740
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_5_10
http://www.probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-39.pdf
http://www.skhid.com.ua/article/download/23082/20675
http://m.forbes.ru/article.php?id=188010
https://doi.org/10.1007/978-0-230-24702-4
https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x
http://euinfocenter.rada.gov.ua/
http://euinfocenter.rada.gov.ua/(accessed
http://economika.kr-admin.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Котова Н. О. Інноваційні методи формування територіального бренду. Державне управління:удосконалення та розвиток. 2010. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_5_10.
2. Олефіренко О. М. Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовахекономіки сталого соціо-еколого-економічного зростання. Вісник Запорізького національногоуніверситету: Збірник наукових праць. Економічні науки. 2010. № 3. С. 200–207.
3. Павліха Н. В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія,досвід: монографія. Луцьк: Волин. обл. друк., 2006. 380 с.
4. Покрас О. С., Сакалош Т. В. Знаходження інтегрального показника привабливості країн в аспектітериторіального брендингу. Актуальні проблеми економіки та управління. 2014. № 39. URL:http://www.probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-39.pdf. (дата звернення: 23.05.2020).
5. Панасенко Л. Брендинг території: сучасна парадигма розвитку. Схід. 2014. № 1. URL:http://www.skhid.com.ua/article/download/23082/20675. (дата звернення: 22.05.2020).
6. Полішко Г. Г. Національний брендинг у глобальній економічній системі: дис. к-та екон. наук:08.00.02 Київ. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».2016. 238 с.
7. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест: привлечение инвестиций,предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб: Питер, 2006.416 с.
8. Крамер А. 10 примеров успішного ребрендинга городов. Forbes URL: http://m.forbes.ru/article.php?id=188010. (дата звернення: 16.05.2020).
9. Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. London: Palgrave Macmillan. 2010. 168 p.
10. Govers R., Go F. Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Images andExperienced. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2009. 324 p. https://doi.org/10.1007/978-0-230-24702-4
11. Kavartzis M., Ashworth G. City Branding: an effective assertion of identity or a transitorymarketing trick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2005. Vol. 96. No 5. P. 506–514.https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x
12.Державна політика у сфері національного брендингу. 2012. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/.
13.Стратегія розвитку Кіровоградської о
References (International): 1. Kotova N.O. (2010) Innovatsiyni metody formuvannya terytorial'noho brendu. Derzhavne upravlinnya:udoskonalennya ta rozvytok. no 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_5_10
2. Olefirenko O.M. (2010) Evolyutsiya kontseptsiy marketynhu ta perspektyvy yikh podal'shoho rozvytku vumovakh ekonomiky staloho sotsio-ekoloho-ekonomichnoho zrostannya. Visnyk Zaporiz'kohonatsional'noho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats'. Ekonomichni nauky. no 3. pp. 200-207
3. Pavlikha N.V. (2006) Upravlinnya stalym rozvytkom prostorovykh system: teoriya, metodolohiya, dosvid:monohrafiya. Luts'k: Volyn. obl. druk. 380 p.
4. Pokras O. S., Sakalosh T.V. (2014) Znakhodzhennya intehral'noho pokaznyka pryvablyvosti krayin vaspekti terytorial'noho brendynhu. Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnya. no 39. Available at:http://www.probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-39.pdf (accessed 23.05.2020).
5. Panasenko L. (2014) Brendynh terytoriyi: suchasna paradyhma rozvytku. Skhid. no 1. Available at:http://www.skhid.com.ua/article/download/23082/20675 (accessed 22.05.2020).
6. Polishko H.H. (2016) Natsional'nyy brendynh u hlobal'niy ekonomichniy systemi (PhD Thesis), Kyyiv:DVNZ «Kyyivs'kyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet imeni Vadyma Het'mana». 238s.
7. Kotler F., Asplund K., Rhine I., Haider D. (2006) Marketing of places: attracting investments, enterprises,residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europe. SPb: St. Petersburg. 416 pages.
8. Kramer A. (2019) 10 prymerov uspeshnoho rebrendynha horodov. Forbes. Available at:http://m.forbes.ru/article.php?id=188010 (accessed 16.05.2020). (in Russian)
9. Anholt S. (2010)Places: Identity, Image and Reputation. London: Palgrave Macmillan. 168p.
10. Govers R., Go, F. (2009) Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Images andExperienced. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 324 p. https://doi.org/10.1007/978-0-230-24702-4
11. Kavartzis M., Ashworth G. (2005) City Branding: an effective assertion of identity or a transitory marketingtrick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Vol. 96. no 5. 506–514 pp.https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x
12. Derzhavna polityka u sferi natsional'noho brendynhu (2012). Available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/(accessed 15.05.2020).
13. Stratehiya rozvytku Kirovohrads'koyi oblasti na period do 2020 roku. (2016) Available at:http://economika.kr-admin.gov.ua/ files/strategy_2020.pdf (accessed 15.05.2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.