Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32737

Title: Управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах ризику
Other Titles: Managing тhe investment activities of the agricultural engineering companies under risk
Authors: Алексеєва, Лариса
Павлова, Ольга
Alekseieva, Larysa
Pavlova, Olga
Affiliation: Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Кропивницький, Україна
Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyi, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Алексеєва Л. Управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах ризику / Лариса Алексеєва, Ольга Павлова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 151–157. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Alekseieva L., Pavlova O. (2020) Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv silskohospodarskoho mashynobuduvannia v umovakh ryzyku [Managing тhe investment activities of the agricultural engineering companies under risk]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 151-157 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 13-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.151
UDC: 330.322
621
Keywords: інвестування
управління інвестиційною діяльністю підприємства
інвестиційні ризики
доцільність та ефективність інвестування
інвестиційна привабливість підприємства
оцінювальної функції корисності обсягу інвестиційного проекту
інвестиційні рішення
investing
managing company investment activities
investment risks
investment feasibility and effectiveness
company investment attractiveness
the evaluation utility function of investment project amount
investment decisions
Number of pages: 7
Page range: 151-157
Start page: 151
End page: 157
Abstract: Розглянуто процеси управління інвестиційною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування, які створюють умови для формування інвестиційних ресурсів та розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Встановлено, що об’єктом, на який розповсюджується дія ризикової ситуації, у дослідженні виступає інвестиційний проект. У зв’язку з цим визначено класифікаційні ознаки для ідентифікації основних видів ризиків, що відповідають реалізації інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Розглянуто й проаналізовано методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційної діяльності з урахуванням ризику. Здійснено аналіз стану й тенденцій розвитку інвестиційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування України. В результаті проведеного аналізу визначено, що потенційні можливості для розвитку українського машинобудування для агропромислового комплексу зумовлюються суттєвим зниженням кількості техніки в сільськогосподарських підприємствах, яка відновлюється досить низькими темпами та значною зношеністю основних засобів. Розроблено методичний підхід до оцінювання доцільності та ефективності інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі використання системи зважених репрезентативних коефіцієнтів для комплексного оцінювання рівня абсолютної та відносної інвестиційної привабливості підприємства. Проведено оцінювання доцільності та ефективності інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на прикладі підприємств Кіровоградської області. Запропоновано механізм моделювання проблемних ситуацій з урахуванням оцінювальної функції корисності обсягу інвестиційного проекту. Множина отриманих значень дозволить обрати правильні напрями управління діяльністю малоефективних підприємств сільськогосподарського машинобудування та розширити можливості їх поступового відновлення, реструктуризації або перепрофілювання діяльності з мінімальними втратами.
The paper deals with the analysis of managing agricultural engineering business investment processes that encourage the provision of the investment resources and agricultural engineering business development. It is determined that the subject influenced by risk situation in this investigation is the investment project. In this context the classification features of the basic risk types corresponding to the investment projects implementation under uncertainty are identified. The author investigates and summarizes theoretical grounds, essence, and specifics of the concept of “company investment activities”. The investment risks are identified and classified in this paper. Methodological approaches to evaluation of the investment effectiveness adjusted to risk are considered and analyzed. The status and tendencies in investment development for agricultural engineering companies in Ukraine are analyzed. As the result of the carried out analysis, it is determined that the prospects for the development of Ukrainian mechanical engineering in agricultural industry are caused by significant decrease in the number of machinery at the agricultural companies with slow-pace restoration and wearing of basic equipment. The author develops the methodological approach to the evaluation of investment feasibility and effectiveness for the agricultural engineering companies based on the system of balanced representative factors for comprehensive assessment of the absolute and relative ratio of the company investment attractiveness. This investigation evaluates the investing feasibility and effectiveness for the agricultural engineering companies by analyzing the companies of Kirovohrad region. The strategy for problem situation modeling considering evaluation utility function of investment project amount is proposed in this paper. The number of collected values makes it possible to choose the correct management strategies for agricultural engineering companies with low efficiency and to broaden opportunities for their step-by-step recovery, restructuring, or reorientation with minimum expenses.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32737
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://ecolib.com.ua/book.php?book=6
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik
References (Ukraine): 1. Гросул В. А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні : Бюлетень Міжнародного Нобелівськогоекономічного форуму. 2010. № 1 (3). Т. 1. С. 76–82
2. Федулова Л. Концептуальні модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування.2012. № 1. С. 87–100.
3. Данік Н. В. Інноваційний розвиток економіки України. Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. 2012. № 2 (28). С. 36–39.
4. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. URL: http://ecolib.com.ua/book.php?book=6.
5. Петрович Й. М. Організаційно-економічні засади прискорення інноваційних процесів упромисловості України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія:Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 3–11.
6. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2013. № 1 (12).С. 120–126.
7. Гриньов А. В. Теоретичні засади управління інвестиційною діяльністю машинобудівногопідприємства. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik.
References (International): 1. Grosul V. Problems of innovation in Ukraine. Bulletin of the International Nobel Economic Forum. 2010.№ 1 (3). vol.1. р.р. 76-82
2. Fedulova L. Conceptual model of innovation strategy of Ukraine. Economics and Forecasting. 2012.№ 1. р.р. 87-100.
3. Danik N. Innovative development of the economy of Ukraine. Innovative economy: [all-Ukrainian.scientific-production magazine]. 2012. № 2 (28). pp. 36-39
4. Peresada A. Investment process management. [Electronic resource]. URL :http://ecolib.com.ua/book.php?book=6
5. Petrovich JM Organizational and economic principles of acceleration innovation processes in the industryof Ukraine. Bulletin Lviv Polytechnic National University. Series: Problems of Economics andmanagement.2008.№ 628. pp.3-11.
6. Nosova O. Investment attractiveness of the enterprise. Strategic priorities. 2013. № 1 (12).р.р. 120–126.
7. Grinyov A. Theoretical bases of management of investment activity of the machine-building enterprise URL :http:// www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ vestnik.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.