Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32722

Title: Incomplete contact of the orthotropic plate with the elliptical hole and the closed elastic rib
Other Titles: Неповний контакт ортотропної пластинки з еліптичним отвором і замкненого пружного ребра
Authors: Сяський, Андрій Олексійович
Дейнека, Олег Юрійович
Шевцова, Наталія Вікторівна
Syasky, Andriy
Dejneka, Oleg
Shevtsova, Natalia
Affiliation: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біотехнологій і природокористування України», Рівне, Україна
Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Separated structural subdivision «Rivne college of national university of life and environmental sciences of Ukraine», Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Syasky A. Incomplete contact of the orthotropic plate with the elliptical hole and the closed elastic rib / Andriy Syasky, Oleg Dejneka, Natalia Shevtsova // Visnyk TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 98. — No 2. — P. 14–23.
Bibliographic description (International): Syasky A., Dejneka O., Shevtsova N. (2020) Incomplete contact of the orthotropic plate with the elliptical hole and the closed elastic rib. Visnyk TNTU (Tern.), vol. 98, no 2, pp. 14-23.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (98), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (98), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 98
Issue Date: 10-Jun-2020
Submitted date: 17-Jul-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.014
UDC: 539.3
Keywords: міжфазні розрізи
ортотропна пластинка
підсилювальне ребро
контактні зусилля
сингулярні інтегрально-диференціальні рівняння
interfacial incisions
orthotropic plate
reinforcing rib
contact forces
singular integral-differential equations
Number of pages: 10
Page range: 14-23
Start page: 14
End page: 23
Abstract: В умовах узагальненого плоского напруженого стану, створеного рівномірно розподіленими зусиллями розтягу на нескінченності, розглянуто мішану контактну задачу для нескінченної ортотропної пластинки з еліптичним отвором, контур якого підсилено замкненим пружним ребром, за наявності на межі їх сполучення двох симетричних міжфазних розрізів, береги яких у процесі деформації не контактують. Компоненти тензора деформації (відносне видовження і кут повороту нормалі) в точках контуру отвору пластинки представлені інтегральними залежностями від контактних зусиль. Моделюючи підсилення замкненим пружним стрижнем сталого прямокутного поперечного перерізу та використовуючи основні рівняння лінійної теорії криволінійних стрижнів, що враховує деформації поперечного зсуву, математичну модель задачі побудовано у вигляді системи сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта для знаходження контактних зусиль між пластинкою і ребром та внутрішніх сил і моментів у підсиленні. При визначенні початкових параметрів замкненого статично невизначеного стрижня використано умови однозначності зміщень і кутів повороту в точках його осі. З’ясовано структуру шуканих функцій на ділянках сполучення пластинки й підсилювального ребра. Наближений розв’язок задачі побудовано комбінованим методом механічних квадратур і колокації, яким досліджено вплив на напружений стан пластинки й підсилювального ребра величини міжфазних розрізів та форми отвору в пластинці. Встановлено, що в околі торців міжфазних розрізів нормальні напруження в поздовжніх волокнах ребра мають стрибки першого роду, залишаючись при цьому обмеженими, а контактні й кільцеві зусилля в пластинці набувають необмежених значень.
In the conditions of a generalized flat stress state created by uniformly distributed tensile forces at infinity, the mixed contact problem for an infinite orthotropic plate with an elliptical hole, the contour of which is strengthened by a closed elastic rib, in the presence two symmetrical interphase incisions with edges which are not in contact during deformation, is considered. The deformation tensor components (relative elongation and normal angle of rotation) at the points of the contour of the plate hole are represented by integral dependences on the contact forces. By modeling strengthening of a closed elastic rod of a constant rectangular cross section and using the basic equations of the linear theory of curvilinear rods, which takes into account the deformations of the transverse shear, the mathematical model of the problem is constructed as a system of singular integral-differential equations with Hilbert cores to find the contact forces between the plate and the rib and the internal forces and moments in the reinforcemen. To determine the initial parameters of a statically indeterminate rod, the conditions of unambiguity of displacements and angles of rotation at points of its axis were used. The structure of the required functions in the areas of interconnection of the plate and the reinforcing rib is established. The approximate solution of the problem is constructed by the combined method of me chanical quadratures and collocations, which investigates the influence of the magnitude of the interphase cuts and the shape of the hole in the plate on the stress state of the plate and the reinforcing rib. It is established that in the vicinity of the ends of the interphase sections, the normal stresses in the longitudinal fibers of the rib have first-order jumps, while remaining limited, and the contact and annular efforts in the plate take unlimited values.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32722
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.026
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.023
References (Ukraine): 1. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. К.: Вища школа, 2004. 655 с.
2. Мартынович Т. Л. К решению задач о напряженном состоянии в анизотропных пластинках с подкрепленным краем. Прикл. математика и механика. 1971. Т. 35. № 1. С. 172–178.
3. Филин А. П. Тананайко О. Д. , Чернева И. М., Шварц М. А. Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневыих систем. Л.: Стройиздат, 1983. 232 с.
4. Сяський А., Шевцов Н. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів. Вісник ТНТУ. 2015. № 3 (79). С. 24–30.
5. Божидарнік В. В., Андрейків О. Е., Сулим Г. Т. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів. Монографія. У 2–х т., Т. 2. Математичні методи в задачах механіки руйнування неперервно армованих композитів. Луцьк: Надстир’я, 2007. 424 с.
6. Мартынович Т. Л., Юринец В. Е. Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами. Львов : Вища школа. Изд-во Львов. ун-та, 1984. 160 с.
7. Сяський А. О., Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з підсиленим круговим контуром. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький. 2018. № 5. С. 176–181.
8. Сяський А. О. Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з еліптичним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький. 2019. № 1. С. 31–39.
9. Syasky A., Dejneka O. Interphase incision on the limit welding of orthotropic plate with elliptical hole and closed elastic rib. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2019. Vol. 95. № 3. P. 26–33. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.026
10. Syasky A., Dejneka O., Shevtsova N. Interphase gross – sections in the infinity plate with curvilinear contour reinforced by closed rib. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2019. Vol. 96. №4. P. 23–31.
11. Лехницкий С. Г. Анизотропные пластинки. М.: Гостехиздат, 1957. 464 с. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.023
References (International): 1. Pysarenko H. S., Kvitka O. L., Umanskyi E. S. Opir materialiv. K.: Vyshcha shkola, 2004. 655 p.
2. Martynovych T. L. K reshenyyu zadach o napryazhennom sostoyanyy v anyzotropnykh plastynkakh s podkreplennym kraem. Prykl. matematyka y mekhanyka. 1971. T. 35. No. 1. P. 172–178.
3. Fylyn A. P., Tananayko O. D., Cherneva Y. M., Shvarts M. A. Alhorytmy postroenyya razreshayushchykh uravnenyy mekhanyky sterzhnevyykh system. L.: Stroyizdat, 1983. 232 p.
4. Syaskyi A., Shevtsova N. Zastosuvannya metodu syl dlya statychnoho rozrakhunku zamknenykh kryvoliniynykh stryzhniv. Visnyk TNTU. 2015. No. 3 (79). P. 24–30.
5. Bozhydarnik V. V., Andreykiv O. E., Sulym H. T. Mekhanika ruynuvannya, mitsnist i dovhovichnist neperervno armovanykh kompozytiv. Monohrafiya. U 2–kh t. T. 2. Matematychni metody v zadachakh mekhaniky ruynuvannya neperervno armovanykh kompozytiv. Lutsk: Nadstyya, 2007. 424 p.
6. Martynovych T. L., Yurynets V. E. Kontaktnye vzaymodeystvyya plastyn s upruhymy élementamy. Lvov : Vyshcha shkola. Yzd-vo Lvov. un-ta, 1984. 160 p.
7. Syaskyi A. O., Shevtsova N. V., Deyneka O. Yu. Mizhfaznyy rozriz v ortotropniy plastyntsi z pidsylenym kruhovym konturom. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Khmelnytskyi. 2018. No. 5. P. 176–181.
8. Syaskyi A. O., Shevtsova N. V., Deyneka O. Yu. Mizhfaznyy rozriz v ortotropniy plastyntsi z eliptychnym konturom, pidsylenym zamknenym pruzhnym rebrom. Visnyk Khmelnytskoho natsionalʹnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Khmelnytskyi. 2019. No. 1. P. 31–39.
9. Syasky A., Dejneka O. Interphase incision on the limit welding of orthotropic plate with elliptical hole and closed elastic rib. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2019. Vol. 95. No. 3. P. 26–33. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.026
10. Syasky A., Dejneka O., Shevtsova N. Interphase gross – sections in the infinity plate with curvilinear contour reinforced by closed rib. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2019. Vol. 96. No. 4. P. 23–31.
11. Lekhnytskyi S. H. Anyzotropnye plastynky. M.: Gostekhyzdat, 1957. 464 p. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.023
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 2 (98)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.