Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32499

Title: Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку
Other Titles: Economic mechanisms of modernization of the sustainable development ecological safety system
Authors: Лутковська, Світлана
Lutkovska, Svitlana
Affiliation: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnitsa National Agricultural University, Vinnitsa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лутковська С. Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку / Світлана Лутковська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 25–31. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Lutkovska S. (2020) Ekonomichni mekhanizmy modernizatsii systemy ekolohichnoi bezpeky staloho rozvytku [Economic mechanisms of modernization of the sustainable development ecological safety system]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 25-31 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 5-May-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.025
UDC: 330.34
502.131-048.35
Keywords: екологічна безпека
економічні механізми
сталий розвиток
фінансово-кредитна система
модернізація
environmental safety
economic mechanisms
sustainable development
financial and credit system
modernization
Number of pages: 7
Page range: 25-31
Start page: 25
End page: 31
Abstract: Представлено економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку. Найпопулярнішими серед механізмів визнано організаційно-економічні загалом, зокрема – плата за природний ресурс. З позиції запровадження модернізаційних заходів ця група механізмів має переваги, оскільки забруднювач має широкий спектр вибору рішень – забруднювати і платити, зупинити своє виробництво, інвестувати в очисне обладнання, внести зміни у виробничу технологію, в номенклатуру виробництва, змінити місце виробництва тощо. Встановлено, що економічне стимулювання природоохоронної діяльності не обмежується тільки примусовими методами – важливу роль відіграє політика надання певних пільг та економічної допомоги підприємствам, які здійснюють боротьбу з забрудненням. Набуває розвитку ринковий механізм природоохоронної діяльності, який передбачає застосування екологічних субсидій, позик, податків, зборів, штрафів, кредитів і квот, пов’язаних з викидами шкідливих речовин в атмосферу. Вони дають змогу розподіляти фінансові ресурси й акумулювати їх на державних рахунках або в спеціальних фондах. До ефективного світового економічного механізму модернізації природоохоронної діяльності належить і сфера кредитування. Важливим важелем стимулювання природоохоронної діяльності вважається прискорена амортизація очисного обладнання. У результаті дослідження визначено, що джерелом фінансових коштів, які спрямовуються на охорону навколишнього середовища, можуть бути окремі податки, збори і штрафи за недотримання норм викидів забруднювальних речовин. В окремих випадках ставки штрафів і зборів обчислюються залежно від рівня фактичного забруднення. У більшості країн ці грошові кошти акумулюються в спеціальних фондах екологічного призначення й використовуються тільки на фінансування природоохоронних досліджень і розробок, відшкодування збитків, підготовку й реалізацію екологічних програм. На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що важливе значення для реалізації намічених природоохоронних заходів мають фінансово-інвестиційні та бюджетні механізми управління.
The economic mechanisms of modernization of the sustainable development ecological safety system are presented in this paper. Organizational and economic mechanisms are recognized as the most popular in general, particularly – payment for natural resources. From the point of view of modernization measures introduction, this group of mechanisms has advantages, because the polluter has a wide range of choices – to pollute and pay, to stop its production, to invest in purification equipment, to make changes in production technology, in production nomenclature, to change the place of production, etc. It is determined that economic incentives for environmental protection are not limited only by coercive methods: an important role is played by the policy of granting certain privileges and economic assistance to enterprises that deal with pollution control. A market-based mechanism of environmental activity involving the use of environmental subsidies, loans, taxes, fees, fines, credits and quotas related to of harmful substances emission into the atmosphere is being developed. These subsidies make it possible to distribute financial resources and accumulate them in public accounts or in special funds. The sphere of crediting is an effective world economic mechanism of environmental activity modernization. An important leverage to stimulate environmental activities is the accelerated depreciation of purification equipment. As a result of the investigation it is determined that separate taxes, fees and penalties for non-compliance with the pollutant emission standards are the source of environmental fund. In some cases, the rates of fines and fees are calculated depending on the level of actual pollution. In most countries, these funds are accumulated in special environmental funds and are used only for environmental research and development financing, losses compensation, preparation and implementation of environmental programs. Based on the carried out investigation, it can be stated that financial-investment and budgetary management mechanisms are important for the outlined environmental measures implementation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32499
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyibezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html
http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_3-4_2018.html
http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_6_2019.html
References (Ukraine): 1. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік: ДСНС України URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyibezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html.
2. Веклич О. О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні: монографія. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, 2003. 88 с.
3. Врублевська О. В. Принципи класифікації важелів екополітики. Регіональна економіка. 2000. № 1. С. 111–117.
4. Голуб А., Макандия А., Струкова Е., Мэйсон П., Сафонов Г., Хант А. Экономика окружающей среды и природных ресурсов: вводный курс / под ред. А. Голуба и Г. Сафонова. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 268 с.
5. Хвесик М. А., Степаненко А. В., Обиход Г. О., Куценко В. І., Омельченко А. А. та ін. Екологічна і природно-техногенна безпека України у вимірах четвертої промислової революції / за наук. ред. д. е. н., проф., акад. НААН України М. А. Хвесика. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2018. 440 с.
6. Жарова Л., Андерсон В. М., Андрєєва Н. М., Алимов О. М. та ін. Особливості та перспективи формування резервного фонду бюджету з урахуванням стратегічного потенціалу екологоекономічної безпеки. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства : теорія, методологія, практика / за наук. ред. Хлобистова Є. В. ДУ «ІЕПСР НАН України» ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. С. 109–115.
7. Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки: URL: http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_3-4_2018.html.
8. Колмакова В. М. Оптимізація використання коштів державного бюджету на подолання наслідків непередбачених надзвичайних ситуацій. Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. пр. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2011. С. 69–74.
9. Лутковська С. М. Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки. Агросвіт. 2020. С. 115–121.
10. Міщенко В. С., Виговська Г. П. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення. К.: Наукова думка, 2009. 294 с.
11. Обиход Г. О. Інституціонально-організаційні механізми політики забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки. Теорії мікро-макроекономіки: збірн. наук. пр. К.: Академія муніципального управління, 2012. № 39. С. 134–140.
12. Обиход Г. О. Екологічна безпека сталого розвитку. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». К.: ООО «ПрофКнига», 2019. 344 с.
13. Омельяненко Т. Л. Ринкові підходи до формування організаційно-економічного механізму поводження з відходами за європейським досвідом. Механізм регулювання економіки. Суми: СумДУ, 2011. № 3. С. 159–169.
14. Голуб А., Струкова Е., Дудек Д. и др. Рыночные методы управления окружающей средой: учеб. пособ. / под ред. А. Голуб. М.: ГУ ВШЭ, 2002. 285 с.
15.Сосюра С. Г., Хлобистов Є. В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. Сімферополь: «Фєнікс», 2010. С. 524–543.
16. Упорядкування методів екосистемного визначення збитків від негативних наслідків господарювання на місцевому рівні. URL: http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_6_2019.html.
References (International): 1. Analitychnyj oghljad stanu tekhnoghennoji ta pryrodnoji bezpeky v Ukrajini za 2018 rik: DSNS Ukrajiny URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyibezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html.
2. Veklych O. O. Ekonomichnyj mekhanizm ekologhichnogho reghuljuvannja v Ukrajini: monoghrafija. Ukrajinsjkyj instytut doslidzhenj navkolyshnjogho seredovyshha i resursiv, 2003. 88 p.
3. Vrublevsjka O. V. Pryncypy klasyfikaciji vazheliv ekopolityky. Reghionaljna ekonomika. 2000. No. 1. P. 111–117.
4. Golub A., Makandiya A., Strukova E., Meyson P., Safonov G., Khant A. Ekonomika okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov: vvodnyy kurs / pod red. A. Goluba i G. Safonova. M.: GU VShE, 2003. 268 p.
5. Khvesyk M. A., Stepanenko A. V., Obykhod Gh. O., Kucenko V. I., Omeljchenko A. A. ta in. Ekologhichna i pryrodno-tekhnoghenna bezpeka Ukrajiny u vymirakh chetvertoji promyslovoji revoljuciji / za nauk. red. d. e. n., prof., akad. NAAN Ukrajiny M. A. Khvesyka. K.: Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogho rozvytku Nacionaljnoji akademiji nauk Ukrajiny”, 2018. 440 p.
6. Zharova L., Anderson V. M., Andrjejeva N. M., Alymov O. M. ta in. Osoblyvosti ta perspektyvy formuvannja rezervnogho fondu bjudzhetu z urakhuvannjam strateghichnogho potencialu ekologhoekonomichnoji bezpeky. Stalyj rozvytok ta ekologhichna bezpeka suspiljstva : teorija, metodologhija, praktyka / za nauk. red. Khlobystova Je. V. DU “IEPSR NAN Ukrajiny” IPREED NAN Ukrajiny, SumDU, NDI SRP. Simferopolj: VD “ARIAL”, 2011. P. 109–115.
7. Integhracija ekonomichnoji ta ekologhichnoji polityky v konteksti ekologhichnoji bezpeky: URL: http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_3-4_2018.html.
8. Kolmakova V. M. Optymizacija vykorystannja koshtiv derzhavnogho bjudzhetu na podolannja naslidkiv neperedbachenykh nadzvychajnykh sytuacij. Nacionaljne ghospodarstvo Ukrajiny: teorija ta praktyka upravlinnja: zb. nauk. pr. Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogho rozvytku Nacionaljnoji akademiji nauk Ukrajiny”. K.: DU IEPSR NAN Ukrajiny, 2011. P. 69–74.
9. Lutkovsjka S. M. Struktura finansuvannja ta monitorynghu zakhodiv zabezpechennja ekologhichnoji bezpeky. Aghrosvit. 2020. P. 115–121.
10. Mishhenko V. S., Vyghovsjka Gh. P. Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm povodzhennja z vidkhodamy v Ukrajini ta shljakhy jogho vdoskonalennja. K.: Naukova dumka, 2009. 294 p.
11. Obykhod Gh. O. Instytucionaljno-orghanizacijni mekhanizmy polityky zabezpechennja ekologhichnoji i pryrodno-tekhnoghennoji bezpeky. Teoriji mikro-makroekonomiky: zbirn. nauk. pr. K.: Akademijamunicypaljnogho upravlinnja, 2012. No. 39. P. 134–140.
12. Obykhod Gh. O. Ekologhichna bezpeka stalogho rozvytku. Derzhavna ustanova “Instytut ekonomikypryrodokorystuvannja ta stalogho rozvytku NAN Ukrajiny”. K.: OOO “ProfKnygha”, 2019. 344 p.
13. Omeljjanenko T. L. Rynkovi pidkhody do formuvannja orghanizacijno-ekonomichnogho mekhanizmu povodzhennja z vidkhodamy za jevropejsjkym dosvidom. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky. Sumy: SumDU, 2011. No. 3. P.159–169.
14. Golub A., Strukova E., Dudek D. i dr. Rynochnye metody upravleniya okruzhayushchey sredoy: ucheb. posob. / pod red. A. Golub. M.: GU VShE, 2002. 285 p.
15. Sosjura S. Gh., Khlobystov Je. V. Bjudzhetni vazheli zabezpechennja ekologhichnoji bezpeky. Stalyj rozvytok ta ekologhichna bezpeka suspiljstva v ekonomichnykh transformacijakh. RVPS Ukrajiny NANUkrajiny, IPREED NAN Ukrajiny, SumDU, LNTU, NDI SRP. Simferopolj: “Fjeniks”, 2010. P. 524–543.
16. Uporjadkuvannja metodiv ekosystemnogho vyznachennja zbytkiv vid neghatyvnykh naslidkiv ghospodarjuvannja na miscevomu rivni. URL: http://ecops.kiev.ua/doi/DOI_6_2019.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.