Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32472

Title: Peculiarities of innovations implementation on the Ukrainian brand example
Other Titles: Особливості впровадження інновацій на прикладі українського бренду
Authors: Летуновська, Наталія Євгенівна
Вода, Ганна Миколаївна
Кадуріна, Світлана Василівна
Цуненко, Анна Миколаївна
Letunovska, Nataliia
Voda, Hanna
Kadurina, Svitlana
Tsunenko, Anna
Affiliation: Сумський державний університет, Суми, Україна
Sumy State University, Sumy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Peculiarities of innovations implementation on the Ukrainian brand example / Nataliia Letunovska, Hanna Voda, Svitlana Kadurina, Anna Tsunenko // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 63. — № 2. — С. 45–55. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Letunovska N., Voda H., Kadurina S., Tsunenko A. (2020) Peculiarities of innovations implementation on the Ukrainian brand example. Galician economic journal (Tern.), vol. 63, no 2, pp. 45-55.
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (63), 2020
Galician economic journal, 2 (63), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 63
Issue Date: 14-Apr-2020
Submitted date: 17-Mar-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.045
UDC: 339.138
005.521
796.332
Keywords: інновація в сфері моди
український бренд
інноваційний проєкт
економічна ефективність
цільова аудиторія
fashion innovation
Ukrainian brand
innovation project
economic effectiveness
target audience
Number of pages: 11
Page range: 45-55
Start page: 45
End page: 55
Abstract: Запропонувано власну ідею інноваціійного світшоту, яку можна запропонувати ринку вітчизняному молодому бренду одягу «VOVK». Об’єктом дослідження є процес створення інноваційного продукту в сегменті молодіжного одягу, орієнтованого на вітчизняний ринок моди. Об’єкт дослідження обраний не випадково, оскільки в цьому сегменті є суперечності, а саме: дисбаланс попиту та пропозиції. Українській молоді не вистачає дійсно модних, якісних та цікавих речей від вітчизняних виробників, тому їм доводиться купувати зарубіжні замінники. Вітчизняний виробник втрачає від цього прибуток. Автори змістовно та поетапно висвітлюють організаційні та економічні особливості інноваційного розвитку – від формування чіткого бачення проблеми, яка вирішується за допомогою цього продукту, до останніх тенденцій світової культури моди, які роблять можливим запропоноване рішення. Проаналізовані конкуренти проєкту серед виробників одягу в Україні. Описане технологічне рішення та маркетингові параметри майбутнього постачання (цільова аудиторія, підходи до ціноутворення, методи просування товару тощо). Розраховані планові показники ефективності проєкту. Здійснено оцінювання потенційних ризиків та рівня їх впливу на проєкт у цілому. Проведене дослідження та його візуальне представлення можуть бути корисними для підприємців, які займаються пошиттям одягу та просуванням власних брендів на українському ринку, людям, які цікавляться новинками на ринку моди, а також тим дослідникам, які займаються аналізом детермінант та імперативів інноваційного розвитку національної економіки.
In this paper, the authors proposed their own idea of innovative sweatshirt that can be developed and introduced into the national market for young clothing brand VOVK. The target of the investigation is the creation of the new innovative product in youth clothes segment focused on national fashion market. The research target is chosen for a good reason since there are contradictions in this segment, such as supply and demand disproportion. The Ukrainian young people need really fashionable, high-quality and interesting clothes from national manufacturers, so they have to buy foreign substitute goods. The national manufacturer losses its profit. The authors meaningfully and by stages highlight the organizational and economic peculiarities of innovation development – from the distinct problem vision solved by this product to the latest trends in the world fashion culture that make the proposed solution possible. The project competitors among the clothes manufactures in Ukraine are analyzed. The technological solution and marketing parameters of the future supply (target audience, pricing approaches, methods of product promotion, etc.) are described. Planned efficiency indices for this project are calculated. The evaluation of potential risks and the level of their impact on the project as a whole is carried out. The carried out investigation and its visual representation is relevant for entrepreneurs engaged in tailoring and promoting their own brands in the Ukrainian market, for people interested in fashion market innovations, as well as for researches analyzing determinants and imperatives of the national innovative economy development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32472
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://aerochromics.com/
https://peremoga.space/pix-перший-смарт-анімаційний-рюкзак
https://www.oasiscatalog.com/blog/tolstovka-vchera-segodnya-zavtra/
https://biznes-prost.ru/proizvodstvo-tolstovok-kak-vygodnyj-biznes.html
https://musthave.ua/?gclid=Cj0KCQiA6IHwBRCJARIsALNjViURn-YMli9_yM34ZMjHZv5h8JV7HYLG1ZmnecBZuUAC-OD9J0vyEekaAqhUEALw_wcB
https://casualua.com.ua/
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Zara
https://promin.ua/
https://vsisvoi.ua/brands/grass
https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-05
https://my-master.net.ua/stoimost-price-landing-page/
https://media.adv-sonata.com/press/zhenskie/elle/
https://pilum24.com.ua/nar?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajKSyPDrHAQP0Y_BaTHVgihLdAsQLQhl4DhDhdQzxBRsyWZDB132KKhoCiOUQAvD_BwE
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/
References (Ukraine): 1. Ворона Т. Стартап на мільйон / пер. Г. Сологуб. Видавництво «Віват», 2018. 224 с.
2. Черняк Е. Big Money. Принципы первых. Изд-во «Форс», 2018. 272 с.
3. Кусумано М. А. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса. Вид-во «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. 256 с.
4. Найт Ф. Взуття-буття. Історія Nike, розказана її засновником. Вид-во «Наш формат», 2017. 432 с.
5. Шульц Г. Історія Starbucks. Вид-во «Наш формат», 2017. 408 с.
6. Стоун Б. Вискочки. Uber, Airbnb та битва за Кремнієву долину. Вид-во «Наш формат», 2018. 384 с.
7. Aerochromics: wear the air. URL: http://aerochromics.com/.
8. Гардабхадзе І. А. Інновації у фешн-дизайні: оцінка, управління, ефективність. Вісник ХДАДМ. 2014. № 6. С. 16–19.
9. Ясинська О. Г. Формування понятійно-категоріального інструментарію менеджменту підприємств індустрії моди. Менеджер. 2018. № 2 (79). С. 181–191.
10. Чупріна Н. В. Сегментація ліній модного одягу в структурі індустрії моди. Вісник ХДАДМ. 2014. № 1. С. 33–38.
11. Бондаренко С. М., Палагін Ю. О., Бондаренко Б. С. Удосконалення асортиментної політики торговельного підприємства у сфері моди. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 16. С. 264–269.
12. Pix – перший смарт-анімаційний рюкзак. URL: https://peremoga.space/pix-перший-смарт-анімаційний-рюкзак.
13. Толстовка: вчера, сегодня, завтра. URL: https://www.oasiscatalog.com/blog/tolstovka-vchera-segodnya-zavtra/.
14. Производство толстовок как выгодный бизнес. URL: https://biznes-prost.ru/proizvodstvo-tolstovok-kak-vygodnyj-biznes.html.
15. Must have URL: https://musthave.ua/?gclid=Cj0KCQiA6IHwBRCJARIsALNjViURn-YMli9_yM34ZMjHZv5h8JV7HYLG1ZmnecBZuUAC-OD9J0vyEekaAqhUEALw_wcB.
16. Casual. URL: https://casualua.com.ua/.
17. Zara. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Zara.
18. Promin. URL: https://promin.ua/.
19. Grass. URL: https://vsisvoi.ua/brands/grass.
20. Божкова В. В., Птащенко О. В., Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 73–82. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-05
21. Сколько стоит лендинг пейдж? Цена Landing Page (одностраничного сайта) в Украине. URL: https://my-master.net.ua/stoimost-price-landing-page/.
22. Реклама в СМИ. URL: https://media.adv-sonata.com/press/zhenskie/elle/.
23. Размещение наружной рекламы в Киеве и по Украине. URL: https://pilum24.com.ua/nar?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajKSyPDrHAQP0Y_BaTHVgihLdAsQLQhl4DhDhdQzxBRsyWZDB132KKhoCiOUQAvD_BwE.
24. Облікова ставка НБУ (станом на 10.01.2020 р.). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/ refinance/.
References (International): 1. Vorona T. Startup per million. Vyd-vo “Vivat”, 2018. 224 p.
2. Cherniak E. Big Money. Big Money. Principles of the first. Izd-vo “Fors”, 2018. 272 p.
3. Kusumano M. A. Genius strategies. Top five lessons from Bill Gates, Andy Grove and Steve Jobs. Vyd-vo “Knyzhkovyi klub “Klub simeinoho dozvillia”, 2017. 256 p.
4. Nait F. Shoes-being. Nike story told by its founder. Vyd-vo “Nash format”, 2017. 432 p.
5. Shults H. History of Starbucks. Vyd-vo “Nash format”, 2017. 408 p.
6. Stoun B. Upstarts. Uber, Airbnb, and the Silicon Valley battle. Vyd-vo “Nash format”, 2018. 384 p.
7. Aerochromics: wear the air. URL: http://aerochromics.com/.
8. Gardabhadze I. A. Innovations in fashion design: evaluation, management, efficiency. Bulletin of KhDADM, 2014. № 6. Р. 16–19.
9. Yasynska O. G. Formation of conceptual-categorical tools of management of enterprises of the fashion industry. Manager, 2018. № 2 (79). Р. 181–191.
10. Chuprina N. V. Segmentation of fashion lines in the structure of the fashion industry. Bulletin of KhDADM, 2014. № 1. Р. 33–38.
11. Bondarenko S. M., Palagin Yu. O., Bondarenko B. S. Improvement of assortment policy of trade enterprise in the field of fashion. Economy and society. 2018. № 16. Р. 264–269.
12. Pix – the first smart animated backpack. URL: https://peremoga.space/pix-перший-смарт-анімаційний-рюкзак.
13. Sweatshirt: yesterday, today, tomorrow. URL: https://www.oasiscatalog.com/blog/tolstovka-vchera-segodnya-zavtra/.
14. Production of hoodies as a profitable business. URL: https://biznes-prost.ru/proizvodstvo-tolstovok-kak-vygodnyj-biznes.html.
15. Must have. URL: https://musthave.ua/?gclid=Cj0KCQiA6IHwBRCJARIsALNjViURn-YMli9_yM34ZMjHZv5h8JV7HYLG1ZmnecBZuUAC-OD9J0vyEekaAqhUEALw_wcB.
16. Casual. URL: https://casualua.com.ua/.
17. Zara. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Zara.
18. Promin. URL: https://promin.ua/.
19. Grass. URL: https://vsisvoi.ua/brands/grass.
20. Bozhkova V. V., Ptashchenko O. V., Saher L. Yu., Syhyda L. O. Transformation of marketing communications tools in the conditions of globalization. Marketing and Management of Innovations, 2018. № 1. Р. 72–82. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-05
21. How much is a landing page? Landing Page (single page site) price in Ukraine. URL: https://my-master.net.ua/stoimost-price-landing-page/.
22. Advertising in the media. URL: https://media.adv-sonata.com/press/zhenskie/elle/.
23. Outdoor advertising in Kiev and Ukraine. URL: https://pilum24.com.ua/nar?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajKSyPDrHAQP0Y_BaTHVgihLdAsQLQhl4DhDhdQzxBRsyWZDB132KKhoCiOUQAvD_BwE.
24. NBU discount rate (as of 10 January 2020). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 2 (63)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.