Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32459

Title: Дослідження ступеня готовності України до викликів індустрії 4.0 та посилення інноваційної активності 4
Other Titles: Investigation of Ukraines readiness for industry 4.0 challenges and innovative activity increase
Authors: Захаркіна, Людмила Сергіївна
Сагер, Людмила Юріївна
Сигида, Любов Олексіївна
Zakharkina, Liudmyla
Saher, Liudmyla
Syhyda, Liubov
Affiliation: Сумський державний університет, Суми, Україна
Sumy State University, Sumy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Захаркіна Л. С. Дослідження ступеня готовності України до викликів індустрії 4.0 та посилення інноваційної активності 4 / Людмила Сергіївна Захаркіна, Людмила Юріївна Сагер, Любов Олексіївна Сигида // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 63. — № 2. — С. 214–222. — (Маркетинг).
Bibliographic description (International): Zakharkina L., Saher L., Syhyda L. (2020) Doslidzhennia stupenia hotovnosti Ukrainy do vyklykiv industrii 4.0 ta posylennia innovatsiinoi aktyvnosti 4 [Investigation of Ukraines readiness for industry 4.0 challenges and innovative activity increase]. Galician economic journal (Tern.), vol. 63, no 2, pp. 214-222 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (63), 2020
Galician economic journal, 2 (63), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 63
Issue Date: 14-Apr-2020
Submitted date: 9-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.214
UDC: 338.45
Keywords: індустрія 4.0
інноваційність
інноваційна активність
готовність
цілі
бар’єри
industry 4.0
innovative activity
innovation
readiness
goals
barriers
Number of pages: 9
Page range: 214-222
Start page: 214
End page: 222
Abstract: Сучасний стан світової економіки характеризується масштабними трансформаціями, які проявляються у розвитку ключових технологій Четвертої промислової революції, смарт- індустріалізації, смарт-спеціалізації, підвищенні інтенсивності міжнародної конкуренції, пришвидшенні усіх процесів, які стають глобальними та відкритішими. Поступово змінюється уявлення про взаємовідносини між країнами та економічними агентами: принципово новим моментом стає поєднання конкуренції і кооперації, співробітництва й суперництва. Для того, щоб мати зиски від цих процесів, країна має бути спроможною «на рівних» брати участь у системі світогосподарських зв’язків, що залежить від її здатності опановувати нові інноваційно-технологічні орієнтири розвитку. На даному етапі Україна значно програє в цьому плані. Відсутність прогресивних структурних зрушень в економіці України практично впродовж усього періоду незалежності, консервування відсталого типу виробничої структури, характерного для бідних країн, призвели до економічного занепаду, хронічної «голландської хвороби», деіндустріалізації та «інвестиційного голоду». Нарощення обсягів промислового виробництва в країнах, що розвиваються є важливим фактором їх розвитку, але воно має здійснюватися не за рахунок капіталовкладень, природних та енергетичних ресурсів, як це відбувається наразі, а шляхом підвищення продуктивності праці, що передбачає впровадження трудових ресурсозберігаючих технологій, активізацію інноваційної діяльності підприємств промисловості як ключових гравців інноваційних процесів. Метою статті стало дослідження головних показників та визначення на цій основі готовності України до викликів Індустрії 4.0, а також активізації інноваційної діяльності. Було здійснено аналіз особливостей Індустрії 4.0, встановлено цілі та бар’єри переходу. Враховуючи дані звіту Світового економічного форуму була співставлена готовність України до переходу до Індустрії 4.0 порівняно з іншими країнами, які знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Також було встановлено залежність між рівнем інноваційної активності аналізованих країн із їх витратами на НДДКР у ВВП.
The current state of the world economy is characterized by large-scale transformations. They are manifested in the development of the key technologies of the Fourth Industrial Revolution, smart industrialization, smart specialization, increase of international competition intensity, acceleration of all processes that are becoming global and more open. The idea of relations between countries and economic agents is gradually changing. The combination of competition and cooperation, collaboration and competition is the fundamentally new moment. In order to benefit from these processes, the country must be able to participate, on equal terms in the system of world economic relations depending on its ability to master new innovation and technological development targets. At this stage, Ukraine is significantly losing in this regard. The absence of advanced structural changes in the Ukrainian economy throughout the whole period of its independence, the preservation of backward type of production structure typical for poor countries resulted in the economic decline, chronic «Dutch disease», deindustrialization and «investment hunger». Consequently, the industrial production growth in the developing countries is an important factor in their development. But it should be carried out not by the capital investment, natural, and energy resources, as it happens at present, but by labor productivity increase, providing the implementation of labor-saving technologies, the activization of innovative industrial enterprises activity as key stakeholders of innovative processes. The objective of the paper is to investigate the main indicators and to determine on this basis Ukraine's readiness for Industry 4.0, challenges as well as to intensify the innovative activity. According to the paper analysis of Industry 4.0 peculiarities is carried out, transition goals and barriers are determined. Taking into account the data of the World Economic Forum report, Ukraine's readiness to Industry 4.0 transition are compared with other countries which are at different economic development levels. The dependence between the innovation activity level of the analyzed countries and their expenditures on R&D in GDP is defined as well.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32459
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005330/en/Global-Industry-4.0-Market-Expected-Reach-USD
https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-293-298
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technologymanufacturing-revolution.html
https://www.bdo.com/insights/industries/industry-4-0/industry-4-0-redefining-how-mid-market-manufactur
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
https://www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/insights/innovation/only-25-countries-well-positioned-to-benefit-from-industry-4-0-a.html
References (Ukraine): 1. Global Industry 4.0 Market is Expected to Reach USD 156.6 Billion by 2024, at a CAGR of 16.9% from 2019 to 2024. ResearchAndMarkets.com. BUSINESS WIRE. January 16, 2020. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005330/en/Global-Industry-4.0-Market-Expected-Reach-USD (дата звернення: 03.04.2020).
2. Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2016. C. 33–40.
3. Скіцько В. І. Логістика в індустрії 4.0. Економiка та держава. № 4. 2016. C. 28–33.
4. Тимошенко О. В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. БІЗНЕС-ІНФОРМ. № 2. 2019. C. 21–29.
5. Tay S. I., Lee T. C., Hamid N. A. A., Ahmad A. N. A. An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. 10 (14):14. P. 1379–1387.
6. Dragan Vuksanović, Jelena Ugarak, Davor Korčok. Industry 4.0: the future concepts and new visions of Factory of the Future development. SINTEZA 2016: International scientific conference on ict and e- business related research. P. 293–298. DOI: 10.15308/Sinteza-2016-293-298. https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-293-298
7. Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners. acatech STUDY. Herbert Utz Verlag GmbH, 2016. 74 р.
8. Digital Transformation Monitor Key lessons from national industry 4.0 policy initiatives in Europe. European Commission. May 2017. 12 р.
9. Geissbauer R., Schrauf S., Koch V., Kuge S. Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, December 2014. 52 р.
10. Rüßmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M. et. al Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. April 2015. 20 р.
11. Industry 4.0: At the intersection of readiness and responsibility Deloitte Global’s annual survey on business’s preparedness for a connected era. Punit Renjen. 20 January 2020. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technologymanufacturing-revolution.html (дата звернення: 03.04.2020).
12. Industry 4.0: Redefining How Mid-Market Manufacturers Derive and Deliver Value. March 2019. URL: https://www.bdo.com/insights/industries/industry-4-0/industry-4-0-redefining-how-mid-market-manufactur (дата звернення: 02.04.2020).
13. Readiness for the Future of Production Report 2018. Insight Report. In collaboration with A. T. Kearney. World Economic Forum. 2018. 266 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (дата звернення: 03.04.2020).
14. Only 25 countries well-positioned to benefit from Industry 4.0 according to new World Economic Forum report. 13 Feb 2018. URL: https://www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/insights/innovation/only-25-countries-well-positioned-to-benefit-from-industry-4-0-a.html (дата звернення: 02.04.2020).
15. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin and oth. Global Innovation Index 2019 rankings. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. 12th edition. Switzerland: Geneva; India: New Delhi, 451 p.
References (International): 1. Global Industry 4.0 Market is Expected to Reach USD 156.6 Billion by 2024, at a CAGR of 16.9% from 2019 to 2024. ResearchAndMarkets.com. BUSINESS WIRE. January 16, 2020. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005330/en/Global-Industry-4.0-Market-Expected-Reach-USD (accessed: 03.04.2020).
2. Skitsko V. Industriia 4.0 yak promyslove vyrobnytstvo maibutnoho. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2016. No. 5. Р. 33–40. [Іn Ukrainian].
3. Skitsko V. Lohistyka v industrii 4.0. Ekonomika ta derzhava. 2016. No. 4. Р. 28–33. [Іn Ukrainian].
4. Tymoshenko O. V. Vyklyky ta zahrozy chetvertoi promyslovoi revoliutsii: naslidky dlia Ukrainy. BUSINESS INFORM. 2019. № 2. Р. 21–29. [Іn Ukrainian].
5. Tay S. I., Lee T. C., Hamid N. A. A., Ahmad A. N. A. An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. 10 (14):14. P. 1379–1387.
6. Dragan Vuksanović, Jelena Ugarak, Davor Korčok. Industry 4.0: the future concepts and new visions of Factory of the Future development. SINTEZA 2016: International scientific conference on ict and e- business related research. P. 293–298. DOI: 10.15308/Sinteza-2016-293-298. https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-293-298
7. Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners. acatech STUDY. Herbert Utz Verlag GmbH, 2016. 74 р.
8. Digital Transformation Monitor Key lessons from national industry 4.0 policy initiatives in Europe. European Commission. May 2017. 12 р.
9. Geissbauer R., Schrauf S., Koch V., Kuge S. Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, December 2014. 52 р.
10. Rüßmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M. et. al Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. April 2015. 20 р.
11. Industry 4.0: At the intersection of readiness and responsibility Deloitte Global’s annual survey on business’s preparedness for a connected era. Punit Renjen. 20 January 2020. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technologymanufacturing-revolution.html (дата звернення 03.04.2020).
12. Industry 4.0: Redefining How Mid-Market Manufacturers Derive and Deliver Value. March 2019. URL: https://www.bdo.com/insights/industries/industry-4-0/industry-4-0-redefining-how-mid-market-manufactur (accessed: 02.04.2020).
13. Readiness for the Future of Production Report 2018. Insight Report. In collaboration with A. T. Kearney. World Economic Forum. 2018. 266 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (accessed: 03.04.2020).
14. Only 25 countries well-positioned to benefit from Industry 4.0 according to new World Economic Forum report. 13 Feb 2018. URL: https://www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/insights/innovation/only-25-countries-well-positioned-to-benefit-from-industry-4-0-a.html (accessed: 02.04.2020).
15. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin and oth. Global Innovation Index 2019 rankings. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. 12th edition. Switzerland: Geneva; India: New Delhi, 451 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 2 (63)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.