Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32107
Title: Удосконалення робочих органів тістомісильної машини А2-ХТТ з дослідженням реологічних властивостей тіста
Other Titles: Improvement of dough kneading machine A2-XTT with the study of dough rheological features
Authors: Калиняк, Вікторія Сергіївна
Kalyniak, V. S.
Bibliographic description (Ukraine): Калиняк В.С. Удосконалення робочих органів тістомісильної машини А2-ХТТ з дослідженням реологічних властивостей тіста : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / В.С. Калиняк. — Тернопіль: ТНТУ, 2020 . — 112 с.
Issue Date: Jun-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Supervisor: Стадник, Ігор Ярославович
UDC: 664.653.1
Keywords: 133
галузеве машинобудування
змішування
тарільчастий робочий орган
математична модель
питома
mixing
plate working body
mathematical model
specific work
Page range: 112
Abstract: Удосконалення робочих органів тістомісильної машини А2-ХТТ з дослідженням реологічних властивостей тіста. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису на здобуття ступеня наукового магістра за спеціальністю 133 « Галузеве машинобудування», «Обладнання переробних і харчових виробництв» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2020. Кваліфікаційна робота присвячена теоретичним і експериментальним дослідженням проектування й розрахунку конструктивних параметрів нових робочих органів тістомісильної машини неперервної дії А2-ХТТ. Розроблено фізичну модель робочої камери тістомісильної машини. Встановлено вплив змінних факторів: частоти обертання робочого органу (n, об/хв.), кута атаки (α, град), кроку між робочими оганами (м) на якість змішування. Отримано аналітичні залежності та обґрунтовано раціональні параметри тарільчастого робочого органу та його вплив на тістоутворення. Уточнено математичну модель питомої роботи замішування, яка враховує геометричні, кінематичні та фізико-механічні характеристики системи. Досліджено вплив частоти обертання робочих органів на рух тістової маси в робочій камері й виведено аналітичні залежності їх впливу на реологічні показники тіста. Найкраще змішування спостерігається для кроку тарільчастих робочих органів t = 65 мм, а найменше – для t = 45 мм . Порівняння отриманих дослідних результатів дозволяє зробити висновок про подібність отриманих значень та побудованих на їх основі відповідних графічних залежностей між розрахунковими та експериментальними значеннями.
Description: Кваліфікаційна робота присвячена теоретичним і експериментальним дослідженням проектування й розрахунку конструктивних параметрів нових робочих органів тістомісильної машини неперервної дії А2-ХТТ. Розроблено фізичну модель робочої камери тістомісильної машини. Встановлено вплив змінних факторів: частоти обертання робочого органу (n, об/хв.), кута атаки (α, град), кроку між робочими оганами (м) на якість змішування. Отримано аналітичні залежності та обґрунтовано раціональні параметри тарільчастого робочого органу та його вплив на тістоутворення. Уточнено математичну модель питомої роботи замішування, яка враховує геометричні, кінематичні та фізико-механічні характеристики системи.
Qualification work is devoted to theoretical and experimental researches of designing and calculation of constructive parameters of new working bodies of the kneading machineof continuous action A2-HTT. A physical model of the working chamber of the kneading machine has been developed. Influence establishedvariables: the speed of the working body (n, obr), angle of attack (α, grad), the step between the working bodies (m) onthe quality of mixing. Analytical dependences are obtained and rational parameters of the plate working body and its influence on dough formation are substantiated. The mathematical model of specific mixing work is specified, which takes into account geometric, kinematic and physical-mechanical characteristics of the system. The influence of the frequency of rotation of the working bodies on the movement of the dough mass in the working chamber is investigated and the analytical dependences of their influence on the rheological parameters of the dough are derived. The best mixing is observed for the pitch of the plate bodiest = 65 mm, and the least -for t = 45 mm.Comparison of the obtained research results allows us to conclude that the obtained values are similar and the corresponding graphical dependences between the calculated and experimental values built on their basis.
Content: Вступ. СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.Пшеничне дріжджове тісто як об’єкт реологічних досліджень. Структуроутворення тіста при процесі замішування. Аналіз роботи конструктивних елементів існуючих тістомісильних машин. Вибір раціональної схеми робочого органа тістомісильних машин. Висновки і задачі наукових досліджень. ПРОГРАМА, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.Програма проведення аналітичних і експериментальних досліджень. Характеристика об’єкту і завдання дослідження.Методи визначення якісних показників тіста. Метод енергетичного балансу. Фізичне моделювання процесу на лабораторній установці.Аналіз конструктивних особливостей робочого органа та його вибір. Числові методи розрахунку процесу замісу тіста.ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ НОВИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ.Розрахунок питомої роботи при замішуванні. Кінематичний розрахунок. Конструктивний розрахунок розробленої конструкції експериментальної установки. Дослідження конструктивних особливостей тарільчастого робочого органу при замішуванні. Порівняльний аналіз сил, які діють на робочий орган. Визначення конструктивних параметрів місильного органу розробленої конструкції. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ УСТАНОЦІ.Дослідження процесу замішування тіста при різних режимах. Визначення потужності, що споживається при замішуванні тіста. Аналіз зміни температури в процесі замісу. Визначення реологічних характеристик вибродженого тіста.економічна частина. Техніка безпеки та надзвичайні ситуації. Екологія.Перелік посилань.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32107
Copyright owner: © Калиняк Вікторія Сергіївна, 2020
References (Ukraine): 1. Соколов В.Н. Конструирование оборудования пищевых производств.- М.: Пищевая промышленость, 1979-348с. 2. Гулий І.С. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості К.: Нова книга 2000 р. – 575 с. 3. Лисовенко А. Т.Смесительные машини в хлебопекарной и кондитерской промышлености. К.: Урожай, 1990 – 192 с. 4. Харламов С. В. Конструирование технологических машин пищевых производств. М.: Машиностроение, 1979 г. – 256с. 5 Стадник І. Я. Процеси та машини для замішування тіста / І. Я. Стадник, О. Т. Лісовенко // Тернопіль: видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя 2011.- 212с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР Калиняк.pdfДипломна робота2,27 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Калиняк.pdfАвторська довідка449,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools