Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32105
Title: Модернізація фризера ОФА – М з дослідженням динаміки механізму приводу мішалки
Other Titles: The modernization freezer ОФА – М from investigated dynamics mechanism drive the mixer
Authors: Поліщук, Іван Ігорович
Polishchuk, Ivan
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Поліщук Іван Ігорович. Модернізація фризера ОФА – М з дослідженням динаміки механізму приводу мішалки : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / І.І. Поліщук. — Тернопіль: ТНТУ, 2020 — 83с.
Issue Date: May-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Вітенько, Тетяна Миколаївна
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
обладнання
фризер
механізм
мішалка
морозиво
equipment
freezer
mechanism
mixer
ice cream
Page range: 83
Abstract: Магістерська робота «Модернізація фризера ОФА – М з дослідженням динаміки механізму приводу мішалки» написана Поліщуком Іваном в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя в 2020 році.
Description: Магістерська робота присвячена модернізації фризера ОФА – М, дослідженню динаміки механізму приводу мішалки та дослідженню морозива регресійним і статистичним методами. Робота обладнання, його модернізація, розрахунок частин обладнання, є описано. Зображення обладнання, його частин, 3D моделей, графіків руху та швидкості є показано. Зображення результатів регресійного аналізу і результатів статистичного аналізу є продемонстровано. Процес приготування суміші морозива і його виготовлення є описано. Дослідження динаміки механізму приводу мішалки є описано і показано. Модернізація обладнання, дослідження динаміки механізму приводу мішалки, дослідження морозива регресійним і статистичним методом є головною ідеєю магістерської роботи. The master’s work is devoted modernization freezer ОФА –М, investigated dynamics mechanism drive the mixer and investigated ice cream regressionand statisticsmethods.Work the equipment, him modernization, calculation parts equipment, are described. Image equipment, him parts, 3D models, graphs move and speed are shown. Image results the regressionanalysisand results statisticsanalysis are demonstrated. Process cooking mix ice cream and him productionare described. The investigated dynamicsmechanism drive the mixer is a described and shown.Modernization equipment, investigated dynamics mechanism drive mixer, investigated ice cream regressionand statisticsmethods are center idea master’s work.
Content: Вступ 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження 1.1. Огляд літературних джерел. Аналіз та короткий опис об’єкту дослідження 1.2. Мета та задачі кваліфікаційної роботи 2. Методи досліджень 2.1. Обґрунтування методів та засобів досліджень. Алгоритм і методики проведення досліджень 3. Конструктивна частина 3.1. Визначення потужності на привід машини 3.2. Кінематичний розрахунок механізму приводу фризера 3.3. Розрахунок зубчастих коліс 3.4. Перевірка зубців 3.5. Допустимі напруження для сталі 40Х при основних видах деформацій 3.6. Розрахунок валів редуктора 3.7. Розрахунок шпонкових з’єднань 3.8. Вибір підшипників кочення 3.9. Розрахунок пасової передачі 3.10. Допустимі напруження для сталі 12Х13 3.11. Розрахунок мішалки 3.12. Розрахунок підшипника ковзання 4. Дослідна частина 4.1. Моменти інерції деталей 4.2. Жорсткість тихохідного вала 4.3. Жорсткість пасової передачі 4.4. Побудова розрахункової схеми та складання системи диференціальних рівнянь 4.5. Необхідні дані для розрахунку 4.6. Розв’язок рівнянь руху 4.7. Нові моменти інерції деталей 4.8. Нова жорсткість вала 4.9. Групування нових дослідних даних 4.10. Розв’язок нової системи диференціальних рівнянь 4.11. Проведення досліджень на збитість та густину морозива 4.12. Дослідження моделі на адекватність 4.13. Оптимізація (збільшення) продуктивності машини 4.14. Проведення досліду на визначення густини морозива на виході з машини 4.15. Перевірка гіпотези про узгодженість теоретичного і статичного розподілу 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1. Заходи з охорони праці 5.2. Заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях Висновки Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32105
Copyright owner: © Поліщук Іван Ігорович
References (Ukraine): 1. Фризери періодичної дії для виробництва морозива, [Електронний ресурс], режим доступу до ресурсу: http://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-content/uploads/sites/13/laboratorna-robota-1-fryzery-periodychnoyi-diyi-dlja-vyrobnyctva-morozyva-.pdf 2. Хомик Н.І. Технічна механіка: навчально-методичний посібник до курсової роботи / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 192с. 3. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие/ С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. 3-е изд., стереотипное, Перепечатка с издания с 1987 г., М.:ООО ТИД «Альянс», 2005. – 416 с. 4. Рожук С.Г., Апостол Ю.О., Гнатюк О.Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”. – Тернопіль: ТДТУ, 2008.– 75 с. 5. Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальними планами напрямів 6.050502 “Інженерна механіка” та 6.050503 “Машинобудування”, а також робочою програмою дисципліни «Теорія технічних систем». Методичні вказівки розробили: к.т.н., асист. Крупа В.В. к.т.н., проф. Кривий П.Д.. Рецензент: к.т.н., доц. Сташків М.Я. 6. Николаев Б.Л., Николаев Л.К. Процессы фризерования смесей мороженого, расчѐты и устройство фризеров: Учеб.-метод. пособие. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 65 с. 7. Центральный металлический портал РФ, [Електронний ресурс], режим доступу до ресурсу: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40X 8. Wikipedia, [Електронний ресурс], режим доступу до ресурсу:https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_Пуассона 9. Пилиамид 6 (Па 6), [Електронний ресурс], режим доступу до ресурсу: https://anid.ru/poliamid/6 10. Нержавіюча сталь, [Електронний ресурс], режим доступу до ресурсу: https://www.vojay.com.ua/?portfolio=стрічка-08х18н10
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР Поліщук.pdfДипломна робота2,6 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Поліщук.pdfАвторська довідка221,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools