Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31722

Title: Hot stamp pressure on elastic half-space taking into account imperfect thermal contact through thin intermediate layer
Other Titles: Тиск гарячого штампа на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту через тонкий проміжковий шар
Authors: Окрепкий, Богдан Степанович
Пиндус, Тетяна Борисівна
Шелестовський, Борис Григорович
Okrepkyi, Bohdan
Pyndus, Tetyana
Shelestovs’kyi, Borys
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Tehnical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Okrepkyi B. Hot stamp pressure on elastic half-space taking into account imperfect thermal contact through thin intermediate layer / Bohdan Okrepkyi, Tetyana Pyndus, Borys Shelestovs’kyi // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 14–22.
Bibliographic description (International): Okrepkyi B., Pyndus T., Shelestovs’kyi B. (2019) Hot stamp pressure on elastic half-space taking into account imperfect thermal contact through thin intermediate layer. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 14-22.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 24-Dec-2019
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.013
UDC: 539.3
Keywords: штамп
півпростір
температура
неідеальний тепловий контакт
коефіцієнти теплопровідності проміжкового шару
нормальні контактні напруження
stamp
half-space
temperature
imperfect thermal contact
thermal conductivity coefficients
contact stresse
Number of pages: 9
Page range: 14-22
Start page: 14
End page: 22
Abstract: Визначення контактних напружень з урахуванням температурних факторів є важливим завданням для дослідження міцності деталей машин і елементів конструкцій у місцях їхньої взаємодії, при розрахунку конструкції на пружній основі для раціонального використання матеріалу конструкції і несучої здатності основи. Побудовано розв’язок осесиметричної контактної задачі термопружності про тиск кругового циліндричного ізотропного штампа на пружний ізотропний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту через тонкий проміжків шар між штампом і півпростором. Усі точки основи циліндра під дією зовнішнього навантаження зміщуються на однакову величину. Поверхня півпростору зовні площадки контакту вільна від зовнішніх зусиль. Дотичні напруження в зоні контакту дорівнюють нулю. На вільному торці циліндра задана постійна температура. Бічна поверхня теплоізольована, а вільна поверхня півпростору підтримується при нульовій температурі. Тепловий контакт між тілами здійснюється через тонкий проміжний шар. При заданих припущення розвинуто метод визначення температурних полів у циліндрі й півпросторі, а також нормальних контактних напружень. За допомогою методу інтегрального перетворення Ганкеля розв’язано рівняння теплопровідності й термопружності для півпростору, а методом Фур’є – для циліндричної області. Температурне поле, переміщення й напруження в ізотропному півпросторі зображено невласними інтегралами з невідомими функціями, які знайдено з граничних умов задачі. Температурне поле, переміщення і напруження подано через невідомі коефіцієнти, які визначаються із нескінченних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Задоволення граничних умов задачі призводить до системи інтегральних рівнянь, які зв’язують невідомі функції з коефіцієнтами, що характеризують температурне поле, і як результат, отримано інтегральне рівняння Фредгольма ІІ-го роду відносно функцій, через які виражені нормальні контактні напруження в півпросторі. Інтегральне рівняння Фредгольма ІІ-го роду розв’язано числовим методом зведенням до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Проведено числові розрахунки для знаходження температури й температурної складової нормального напруження в півпросторі у зоні контакту для різних значень коефіцієнтів теплопровідності проміжкового шару. Числові результати й аналіз розв’язку показують що при контактній взаємодії циліндричного штампа й півпростору коефіцієнти теплопровідності проміжкового шару значно впливають на розподіл температурної складової нормального напруження в зоні контакту
The solution of the axially symmetric contact problem of thermal elasticity concerning circular cylindrical isotropic stamp pressure on elastic isotropic half-space, taking into account imperfect thermal contact through thin intermediate layer between the stamp and half-space is developed in this paper. The half-space surface outside the contact area is free from external forces. Tangential stresses in the contact area are equal to zero. Constant temperature is given on the free end face of the cylinder. The lateral surface is thermally insulated and the free half-space surface is maintained at zero temperature. The method of temperature fields determination in the cylinder and half-space, as well as the normal contact stresses under given assumptions is developed. The temperature field, displacement, and stress are represented by unknown coefficients determined from infinite systems of linear algebraic equations. Numerical calculations for defining the temperature and the normal stress temperature component in half-space in the contact area for different values of the intermediate layer thermal conductivity coefficients are carried out.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31722
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Грилицкий Д. В. Осесиметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости. Львов: Выща школа, 1981. 135 с.
2. Окрепкий Б. С. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту. Вісник ТНТУ. 2006. № 3. С. 26–33.
3. Окрепкий Б. С. Тиск циліндричного штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту. Вісник ТНТУ. 2011. Т. 16. № 2. С. 42–52.
4. Окрепкий Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту. Вісник ТДТУ. 2014. № 2. С. 65–76.
5. Подстригач Я. С. Условия теплового контакта твердых тел. ДАН УССР. Серия А. 1963. № 7.С. 188–192.
6. Подстригач Я. С. Температурное поле в системе твердых тел, соприкасаемых с помощью тонкого промежуточного слоя. ИФЖ. 1963. Т. 6. № 10. С. 129–136.
7. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. Киев: Наук. думка, 1970. 304 с.
8. Окрепкий Б. С. Визначення температурного поля в системі тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар. Вісник ТНТУ. 2013. № 1. С. 253–262.
9. Уиттекер Э. Т. Курс современного анализа. М: Физ. мат.: 1963. С. 343.
References (International): 1. Grilickij D. V., Kizyma YA. Osesimmetrichnye kontaktnye zadachi teorii uprugosti i termouprugosti. L'vov:Vishcha shkola, 1981. 135 p. [Іn Russian].
2. Okrepkyi B. S., Shelestovska M. Tysk tsylindrychnoho kruhovoho shtampa na pruzhnyi pivprostir z urakhuvanniam neidealnoho teplovoho kontaktu. Visnyk TNTU. 2006. No. 3. P. 26–33. [Іn Ukrainian].
3. Okrepkyi B. S. Tysk tsylindrychnoho kruhovoho shtampa na pruzhnyi shar z urakhuvanniam neidealnoho teplovoho kontaktu. Visnyk TNTU. 2011. Vol. 16. No. 2. P. 42–52. [Іn Ukrainian].
4. Okrepkyi B. S. Osesymetrychna kontaktna zadacha termopruzhnosti pro tysk pruzhnoho tsylindra na pruzhnyi pivprostir z urakhuvanniam neidealnoho teplovoho kontaktu. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. No. 2. P. 65–76. [Іn Ukrainian].
5. Podstrigach Ya. S. Usloviya teplovogo kontakta tverdyih tel. DAN USSR. Seriya A. 1963. No. 7.P. 188–192. [Іn Russian].
6. Podstrigach Ya. S. Temperaturnoe pole v sisteme tverdyih tel, soprikasaemyih s pomoschyu tonkogo promezhutochnogo sloya. IFZh. 1963. T. 6. No. 10. P. 129–136. [Іn Russian].
7. Kovalenko A. D. Osnovy termouprugosti. Kiev: Nauk.dumka, 1970. 304 p. [Іn Russian].
8. Okrepkyj B. S. Vyznachennja temperaturnogho polja v systemi til cylindr-pivprostir pry neidealjnomu teplovomu kontakti cherez promizhkovyj shar. Visnyk TNTU. 2013. No. 1. P. 253–262. [Іn Ukrainian].
9. Uitteker E. T. Kurs sovremennogo analiza. M.: Fizmat., 1963. 343 p. [Іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.