Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31706

Title: Оцінювання рівня застосування стандарту доступності WCAG 2.0 вибраними компаніями польського сектора е-комерції в 2015–2019 роки
Other Titles: Assessment of the level of WCAG 2.0 accessibility standard application by selected companies of the polish e-commerce sector in 2015–2019
Authors: Михальчик, Анна
Mikhalchyk, Anna
Affiliation: Ольштинський університет, Ольштин, Польща
Olsztyn University, Olsztyn, Poland
Bibliographic description (Ukraine): Михальчик А. Оцінювання рівня застосування стандарту доступності WCAG 2.0 вибраними компаніями польського сектора е-комерції в 2015–2019 роки / Анна Михальчик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 30–34. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Mikhalchyk A. (2020) Otsiniuvannia rivnia zastosuvannia standartu dostupnosti WCAG 2.0 vybranymy kompaniiamy polskoho sektora e-komertsii v 2015–2019 roky [Assessment of the level of WCAG 2.0 accessibility standard application by selected companies of the polish e-commerce sector in 2015–2019]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 30-34 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 15-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.030
UDC: 004.5
339.1
Keywords: електронна комерція
стандарт доступності WCAG 2.0
e-commerce
WCAG 2.0 availability standard
Number of pages: 5
Page range: 30-34
Start page: 30
End page: 34
Abstract: Інтернет-комерція та Інтернет-торгівля – це сучасні інструменти бізнесу, які забезпечують швидке зростання продажу товарів. У зв’язку з цим велика кількість промислових і комерційних підприємств прагнуть продавати свої товари, роботи й послуги через Інтернет-комерцію та Інтернет-торгівлю. Популярність електронної комерції зростає: насправді цей спосіб продажу зручний як для продавців, так і для покупців. Однак юридична підтримка електронної комерції часто стає проблемою, оскільки регулюється низкою загальних документів. У свою чергу, Інтернет-торгівля входить до поняття «електронна комерція», яке визначається як пошук відносин, які є прибутковими, і виникають внаслідок придбання, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, які виконуються дистанційно за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, унаслідок чого учасники таких відносини отримують майнові права та обов’язки. Інтернет-магазин – це спосіб представлення або продажу товарів, робіт чи послуг через онлайн-трансакцію. Продавець товарів, робіт, послуг через електронну торгівлю в процесі своєї діяльності та у разі розповсюдження комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників до інформації у сфері електронної торгівлі. Ззроблено спроби відповісти на питання: наскільки інтернет-магазини, якими керують вибрані компанії з польської індустрії електронної комерції, відповідають вимогам стандарту доступності WCAG 2.0; яким був вплив змін на зміст і створення доступності електронного магазину у 2015–2019 роках? Представлено результати моніторингу наявності вибраних електронних магазинів, проведеного у 2015–2019 роках із застосуванням валідатора доступності Utilitia.
Internet commerce and internet trade are modern business tools that provide rapid growth in sales of goods. Therefore, a large number of industrial and commercial enterprises seek to sale their goods, works and services through internet commerce and internet trade. The popularity of e-commerce is increasing: in fact, this method of sales is convenient for both merchants and buyers. However, legal support for e-commerce is often a problem, as it's governed by a number of general documents. In turn, internet trade fits into the concept of «e-commerce», which is defined as profit-seeking relationships arising from the acquisition, alteration or termination of civil rights and obligations remotely utilized by information and telecommunication systems, resulting in the fact that participants of such relationships gain property rights and obligations. The online store is a way of presenting or selling products, works or services by the online transaction. The seller of goods, works, services in e-commerce in the course of activity and in the case of distribution of commercial electronic message is obliged to provide direct, simple, stable access of other participants to information in the sphere of e-commerce. The author of this paper article tries to answer the following questions: to what extent do online stores run by selected companies of Polish e-commerce industry meet the requirements of WCAG 2.0 availability standard; what was the impact of changes in the content and construction of e-store unavailability in 2015–2019? The results of monitoring the availability of selected e-stores carried out in 2015–2019 using Utilitia accessibility validator are presented in this paper. The paper is particularly relevant to economists, experts and students.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31706
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.widzialni.org/
http://www.ecommercepolska.pl/files/2414/4239/3789/Katalog_firm_i_uslug_ecommercepolska
https://www.wir.ue.wroc.pl/info/article/WUT15c2754280a94ed2a9e1c5b77e1b4b13/#.XiS04chKhPY
http://www.widzialni.org/container/raport-dostepnosci-2019.pdf
http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Informatyka_w_spo%C5%82ecze%C5%84
https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15maapcc.pdf
http://utilitia.pl/
https://validator.utilitia.pl/analyses/new
https://www.w3.org/WAI/
References (International): 1. Fundacja Widzialni. URL: http://www.widzialni.org/.
2. Izba Gospodarki Elektroniczneje-Commerce Polska, e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług. URL: http://www.ecommercepolska.pl/files/2414/4239/3789/Katalog_firm_i_uslug_ecommercepolska. pdf.
3. Krawiec Ł. Analiza poziomu dostępności serwisów WWW w kontekście promocji i dystrybucji na przykładzie wybranych ogólnopolskich sklepów komputerowych. Marketing i Rynek. 2017. URL: https://www.wir.ue.wroc.pl/info/article/WUT15c2754280a94ed2a9e1c5b77e1b4b13/#.XiS04chKhPY.
4. Marcinkowski P., Luboń M., Raport dostępności 2019. Wybrane podmioty realizujące zadania publiczne. URL: http://www.widzialni.org/container/raport-dostepnosci-2019.pdf.
5. Michalczyk A. Tworzenie stron internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych użytkowników zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 / red. Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. Informatyka w społeczeństwie informacyjnym. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. Р. 119–131. URL: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Informatyka_w_spo%C5%82ecze%C5%84 stwie_informacyjnym.pdf.
6. Michalczyk A. Assessment the web accessibility of e-shops of selected polish e-commerce companies, Socio-Economic Problems and the State. ISSN 2223-3822. Vol. 13. No. 2. November 2015. Р. 16–21. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15maapcc.pdf.
7. Ritter M., Winterbottom C. UX w projektowaniu witryn internetowych. Helion, 2018.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz. U. 2012, pozycja 526).
9. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz.U. 2019 poz. 848).
10. Utilitia S. A. URL: http://utilitia.pl/.
11. Walidator Utilitia. URL: https://validator.utilitia.pl/analyses/new.
12. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview. URL: https://www.w3.org/WAI/ standards-guidelines/wcag/.
13. W3C. Outdated incomplete draft of auxiliary benefits of accessible web design. URL: http:// www.w3.org/WAI/bcase/benefits.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.