Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31698

Title: Внутрішній контроль договірних операцій лісогосподарських підприємств
Other Titles: Internal control of agreement operations of forestry enterprises
Authors: Голячук, Наталія Василівна
Голячук, Сергій Євгенович
Holiachuk, Nataliia
Holiachuk, Serhii
Affiliation: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Голячук Н. В. Внутрішній контроль договірних операцій лісогосподарських підприємств / Наталія Василівна Голячук, Сергій Євгенович Голячук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 152–158. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Holiachuk N., Holiachuk S. (2020) Vnutrishnii kontrol dohovirnykh operatsii lisohospodarskykh pidpryiemstv [Internal control of agreement operations of forestry enterprises]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 152-158 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 3-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.152
UDC: 657.633.5
Keywords: внутрішній контроль
договір
договірні операції
лісогосподарське підприємство
internal control
agreement
agreement operations
forestry enterprise
Number of pages: 7
Page range: 152-158
Start page: 152
End page: 158
Abstract: Діяльність підприємства не може бути ефективною за відсутності належного контролю за її виконанням. Об’єктами внутрішньогосподарського контролю договірного процесу є господарські відносини підприємства, що перевіряються на предмет відповідності чинному законодавству, відповідності діяльності підприємства та умовам договору. Роль облікових працівників в управлінні договірним процесом є визначальною, що зумовлено необхідністю облікової інформації на кожній зі стадій договірного процесу. У зв’язку з тим, що договір є правовою основою здійснення обміну, обов’язковою є участь юриста або юридичного відділу, що забезпечує правильність оформлення договору з юридичної точки зору. Для ефективного управління договірним процесом на підприємстві внутрішній контроль доцільно проводити за етапами: попередній, поточний і підсумковий. Для лісогосподарських підприємств розроблена модель внутрішнього контролю договірних відносин, складовими якої є: об’єкти контролю, джерела інформації, методичні прийоми контролю, узагальнення результатів і контроль за реалізацією прийнятих рішень. Для покращення внутрішнього контролю запропоновано створити на підприємстві окрему групу внутрішнього контролю за виконанням договірних операцій. До складу групи доцільно ввести двох спеціалістів; ревізор – інженер лісового господарства та ревізор – бухгалтер – економіст. Метою роботи групи внутрішнього контролю за виконанням договорів є пошук шляхів підвищення результативності реалізації договірного процесу. Для кожного учасника групи внутрішнього контролю за виконанням договірних операцій розроблено програму контролю, яка дозволить проводити якіснышу перевірку виконання договорів, надавати керівництву інформацію про відхилення від порядку виконання робіт, термінів їх виконання для прийняття вчасних управлінських рішень.
The enterprise activity cannot be effective if there is no proper control over its performance. The objects of internal economic control of the agreemant process are the enterprise economic relations, which are tested for conformance with the current legislation, accordance with the enterprise activity and the agreement terms. The role of accounting staff in managing the agreement process is defining one caused by the need for accounting information at each stage of the agreement process. Due to the fact that the agreement is the legal basis for the exchange, the engagement of the lawyer or legal department ensuring the proper agreement drafting from the legal viewpoint is required. In order to manage effectively the agreement process at the enterprise, it is reasonable to carry out the internal control according to the following stages: preliminary, current and final. For forestry enterprises, the model of internal control of agreement relations consisting of: control objects, information sources, methodical methods of control, generalization of results and control of the adopted decision implementations is developed. In order to improve internal control, it is proposed to set up a separate group of internal control over the performance of agreement operations at the enterprise. It is advisable to include two specialists in the group; auditor – forestry engineer and auditor – accountant – economist. The objective of the group work of internal control of the agreement implementation is to find ways to improve the agreement process effectiveness. For each group member of internal control of agreement operations execution, the control program is developed. This program makes it possible to carry out more effective control of the agreement execution, to provide managers with information concerning deviations from the procedural arrangement, terms of their execution for timely management decisions making.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31698
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Романчук К. В. Контроль укладання та виконання господарських договорів. Вісник ЖДТУ. 2005. № 3 (33). С. 197–204.
2. Романчук К. В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. Київ, 2005. 21 с.
3. Шкабрій Н. О. Аудит операцій з придбання запасів за договором купівліпродажу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2016. 23 с.
4. Затока Т. В. Бухгалтерський облік забезпечення виконання договірних зобов’язань: теорія і методика: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2012. 19 с.
References (International): 1. Romanchuk K. V. Kontrol’ ukladannia ta vykorystannia hospodarskyh. Control of conclusion and execution of economic contracts. Visnyk ZhDTU. 2005. No. 3 (33). Р. 197–204.
2. Romanchuk K. V. Orhanizatsiia ta metodyka bukhhalterskoho obliku dohovirnoho protsesu (na prykladi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy). Organization and method of accounting of contractual process (on the example of activity of industrial enterprises of Ukraine). Phd Thesis. Kyiv, 2005. Р. 21.
3. Shkrabii N. O. Audyt operatsii z prydbannia zapasiv za dohovorom kupivliprodazhu. Audit of operations on purchase of stocks under the contract of sale. Phd Thesis. Zhytomyr, 2016. Р. 23.
4. Zatoka T. V. Bukhhalterskyi oblik zabezpechennia vykonannia dohovirnykh zoboviazan: teoriia i metodyka. Accounting for the performance of contractual obligations: theory and methodology. Phd Thesis. Zhytomyr, 2012. Р. 19.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.