Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31690

Title: Боргова стійкість держави в умовах глобальної фінансової нестабільності
Other Titles: State debt sustainability under global financial fragility conditions
Authors: Фаріон, Михайлина
Красношапка, Михайло
Farion, Mykhailyna
Krasnoshapka, Mykhailo
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Фаріон М. Боргова стійкість держави в умовах глобальної фінансової нестабільності / Михайлина Фаріон, Михайло Красношапка // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 71–83. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Farion M., Krasnoshapka M. (2020) Borhova stiikist derzhavy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti [State debt sustainability under global financial fragility conditions]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 71-83 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 23-Jan-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.071
UDC: 336.276
Keywords: глобальна фінансова нестабільність
боргове навантаження
боргова стабільність
глобальний фінансовий простір
фіскальна та боргова політика
global financial fragility
debt burden
debt sustainability
global financial space
fiscal and debt policy
Number of pages: 13
Page range: 71-83
Start page: 71
End page: 83
Abstract: У зв’язку з тенденціями до змін на міжнародних валютних ринках та поглибленням світової економічної нестабільності, багато держав постають перед викликом погіршення стану зовнішньої боргової (фінансової) спроможності, оскільки глобальна нестабільність значно впливає на процеси трансформації світового фінансового ринку. Проте, не зважаючи на зазначену тенденцію, масштаби міжнародних фінансових потоків стабільно продовжують збільшуватися. Боргова стабільність держави визначає можливість погашення зовнішнього боргу перед іншими державами та міжнародними фінансовими організаціями. Відповідно, уряд кожної країни прагне підтримувати безпечний рівень зовнішньої боргової безпеки за допомогою різних методів та прийомів, оскільки зниження боргової стабільності призводить до порушення рівноваги усієї фінансової системи. Збільшення об’єму зовнішнього боргу свідчить про малу ефективність фіскальної та боргової політики держави. А фінансові ризики пов’язані з кризовими явищами у світовій економіці призводять до збільшення державних видатків на обслуговування зовнішнього боргу. На світовому фінансовому ринку також спостерігаються значні зміни в самій системі (умови, засади, способи) надання кредитів, де домінуючими є короткотермінові кредитні програми «stand by», які мають як негативні, так і позитивні аспекти. Вони доступніші, але водночас дорожчі для позичальників. Отже, кожна держава повинна бути в безпеці у глобальному фінансовому просторі, при цьому не посилювати боргове навантаження на довготерміновий період. За результатами аналізу описаних проблем сформовано ряд рекомендацій щодо формування ефективної державної політики в управлінні зовнішньою борговою стійкістю, яка повинна включати комбіновані групи заходів і відображати ефективність використання усіх типів державної політики.
Due to the tendencies towards the changes in international currency markets and enhancement of the world economic fragility, many countries are facing the challenge of worsening the external debt (financial) capacity, as global fragility has a significant impact on the processes of global financial market transformation. However, despite the above mentioned tendency, the scale of international financial flows is steadily increasing. The state debt sustainability determines the possibility of foreign debt retirement to other states and international financial organizations. Relatively, the government of each country tends to maintain the safe level of external debt security by means of different methods and techniques, since the debt sustainability reduction results in the entire financial system disequilibrium. The increase of the total external debt indicates the low efficiency of the state fiscal and debt policy. And, financial risks related to the crisis developments in the world economy lead to the increase in government spending on foreign debt servicing. In the world financial market, there are also significant changes in the system (terms, principles, methods) of credit allocation, where short-term «stand-by» credit programs having both negative and positive aspects are more accessible, but at the same time are more expensive for borrowers. Therefore, each state should be safe and secure in the global financial space, while not exacerbating the long-term debt burden. According to the result of analysis of the above described problem, a list of recommendations concerning the effective public policy formation in external debt sustainability management including combined groups of measures and reflecting the effectiveness all types of public policy use are formulated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31690
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.rada.gov.ua
https://www.slovoidilo.ua/2018/12/17/infografika/finansy/zovnishnij-borh-komu-ta-skilky-zaborhuvala-ukrayina
https://www.5.ua/ekonomika/chy-ie-v-ukraini-peredumovy-dlia-defoltu-eksperty-otsinyly-sytuatsiiu-193075.html
https://doi.org/10.21511/pmf.07(4).2018.01
https://www.slovoidilo.ua/2018/12/17/infografika/finansy/zovnishnij-borh-komu-ta-skilky-
https://www.5.ua/
References (Ukraine): 1. Антонов М. С. Дослідження сучасного стану боргової стійкості України. Науковій вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць. Чернігів: ЧНТУ. 2014. № 3 (23). С. 116–121.
2. Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності. Економіка України. 2013. № 2 (615). С. 4–17.
3. Дахнова О. Є. Оцінка стану боргової безпеки України. Гроші, фінанси і кредит. Випуск 31. 2018. С. 625 630.
4. Закон України «Про основи національної безпеки України». URL: http://www.rada.gov.ua.
5. Зверук Л. А., Білик О. Г. Бюджетна безпека як важливий пріоритет розвитку бюджетної системи України. Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Экономические науки». № 2 (2). 2017. С. 35–39.
6. Зовнішній борг: кому та скільки заборгувала Україна. Аналітичний портал «Слово і діло», 17 грудня 2018 р. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/12/17/infografika/finansy/zovnishnij-borh-komu-ta-skilky-zaborhuvala-ukrayina.
7. Карапетян О. М. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості. Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених – ТНЕУ. Економічна думка. Випуск 10. 2008. С. 101–110.
8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Эконов, 1993. 486 с.
9. Константинова О. О. Глобальна фінансова нестабільність: варіативність підходів до трактування. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. № 16. 2013. С. 95–98.
10. Олійник О. В., Сідельнікова І. В. Боргова безпеки України: стан, проблеми, перспективи. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 2 (5). С. 41–48.
11. Омельченко Л. С., Суміна І. В. Боргова безпека України та аналіз її сучасного стану. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 309–320.
12. Педченко Н. С., Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. Ідентифікація стану боргової безпеки України на основі індикаторів та їх порогового значення. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2017. № 4 (82). С. 106–113.
13. Пересмотренные. Руководящие принципы управления государственным долгом. 2014. МВФ, МБ. 51 с.
14. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua.
15. Рибак С., Карапетян О. Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології. Вісник ТНЕУ. № 3. 2011. С. 49–57.
16. Рогач О. І. Світові фінанси: посилення нестабільності та глобальних дисбалансів. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 111. Частина ІI. 2012. С. 12–19.
17. Сергієнко О. В. Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України. Молодий вчений. 2014. № 9 (12). С. 59–65.
18. Федорович І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. Вип. 25. С. 146–151.
19. Чи є в Україні передумови для дефолту – експерти оцінили ситуацію. URL: https://www.5.ua/ekonomika/chy-ie-v-ukraini-peredumovy-dlia-defoltu-eksperty-otsinyly-sytuatsiiu-193075.html.
20. Zhuravka F., Filatova H., Podmarov O., Aldiwani Kh., Shukairi F. State’s debt sustainability management: case of Ukraine. Public and Municipal Finance. Volume 7. Issue 4. 2018. Р. 1–7. https://doi.org/10.21511/pmf.07(4).2018.01
References (International): 1. Antonov M. S. Doslidzhennya suchasnoho stanu borhovoyi stiykosti Ukrayiny. Naukoviy visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky ta upravlinnya. Seriya 1. Ekonomika: zbirnyk naukovykh prats'. Chernihiv: ChNTU, 2014. № 3 (23). Р. 116–121.
2. Bohdan T. P. Borhova polityka derzhavy v umovakh hlobal'noyi nestabil'nosti. “Ekonomika Ukrayiny”. 2013. № 2 (615). Р. 4–17.
3. Dakhnova O. Ye. Otsinka stanu borhovoyi bezpeky Ukrayiny. Hroshi, finansy i kredyt. Vypusk 31. 2018. Р. 625–630.
4. Zakon Ukrayiny “Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny”. URL: http://www.rada.gov.ua.
5. Zveruk L. A., Bilyk O. H. Byudzhetna bezpeka yak vazhlyvyy priorytet rozvytku byudzhetnoyi systemy Ukrayiny. Mezhdunarodnыy nauchnыy zhurnal “Ynternauka”. Seryya: “Ekonomycheskye nauky”. № 2 (2). 2017. Р. 35–39.
6. Zovnishniy borh: komu ta skil'ky zaborhuvala Ukrayina. Analitychnyy portal “Slovo i dilo”, 17 hrudnya 2018 r. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/12/17/infografika/finansy/zovnishnij-borh-komu-ta-skilky- zaborhuvala-ukrayina.
7. Karapetyan O. M. Upravlinnya derzhavnym zovnishnim borhom: metodolohiya otsinky borhovoyi stiykosti. Nauka moloda: zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh – TNEU. Ekonomichna dumka. Vypusk 10. 2008. Р. 101–110.
8. Keyns Dzh. M. Obshchaya teoryya zanyatosty, protsenta y deneh. M.: Еkonov, 1993. 486 р.
9. Konstantynova O. O. Hlobal'na finansova nestabil'nist': variatyvnist' pidkhodiv do traktuvannya. Ekonomichna nauka. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 16. 2013. Р. 95–98.
10. Oliynyk O. V., Sidel'nikova I. V. Borhova bezpeky Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. 2011. № 2 (5). Р. 41–48.
11. Omel'chenko L. S., Sumina I. V. Borhova bezpeka Ukrayiny ta analiz yiyi suchasnoho stanu. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. 2012. № 1. Р. 309–320.
12. Pedchenko N. S., Strilets' V. Yu., Luhivs'ka L. A. Identyfikatsiya stanu borhovoyi bezpeky Ukrayiny na osnovi indykatoriv ta yikh porohovoho znachennya. Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. 2017. № 4 (82). Р. 106–113.
13. Peresmotrennыe Rukovodyashchye pryntsypы upravlenyya hosudarstvennыm dolhom. 2014. MVF, MB. 51 р.
14. Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 19 chervnya 2003 roku № 964-IV. Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://www.rada.gov.ua.
15. Rybak S., Karapetyan O. Borhova stiykist' Ukrayiny: kryteriyi otsinyuvannya ta osoblyvosti metodolohiyi. Visnyk TNEU. № 3. 2011. Р. 49–57.
16. Rohach O. I. Svitovi finansy: posylennya nestabil'nosti ta hlobal'nykh dysbalansiv. Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vypusk 111. Chastyna II. 2012. Р. 12–19.
17. Serhiyenko O. V. Pobudova kontseptsiyi vyznachennya spetsyfichnykh pokaznykiv, yaki vkazuyut' na krytychnyy stan derzhavnoho borhu same dlya ekonomiky Ukrayiny. Molodyy vchenyy. 2014. № 9 (12). Р. 59–65.
18. Fedorovych I. M. Ekonomichna otsinka borhovoyi stiykosti Ukrayiny. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz'ka akademiya”. Seriya “Ekonomika”. 2014. Vyp. 25. Р. 146–151.
19. Chy ye v Ukrayini peredumovy dlya defoltu – eksperty otsinyly sytuatsiyu. URL: https://www.5.ua/ ekonomika/chy-ie-v-ukraini-peredumovy-dlia-defoltu-eksperty-otsinyly-sytuatsiiu-193075.html.
20. Zhuravka F., Filatova H., Podmarov O., Aldiwani Kh., Shukairi F. State’s debt sustainability management: case of Ukraine. Public and Municipal Finance. Volume 7. Issue 4. 2018. Р. 1–7. https://doi.org/10.21511/pmf.07(4).2018.01
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.