Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31599

Title: Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці
Other Titles: Economic-mathematical model for forecasting of Ukrainian educational industry market development considering demographic factors in accordance with the economy trends
Authors: Біленко, Дар’я Вікторівна
Bilenko, Daria
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Біленко Д. В. Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці / Дар’я Вікторівна Біленко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 164–171. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description (International): Bilenko D. (2019) Ekonomiko-matematychna model prohnozu rozvytku rynku osvitnikh posluh Ukrainy z urakhuvanniam demohrafichnykh faktoriv vidpovidno do tendentsii zmin v ekonomitsi [Economic-mathematical model for forecasting of Ukrainian educational industry market development considering demographic factors in accordance with the economy trends]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 164-171 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 13-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.164
UDC: 338.27
378.1
Keywords: ринок освітніх послуг
метод пересування вікових груп
павутиноподібна модель
двосекторна модель економічного зростання
educational industry market
technique of ageing
web-like model
two-sector economic growth model
Number of pages: 8
Page range: 164-171
Start page: 164
End page: 171
Abstract: Запропоновано економіко-математичну модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці. Для цього визначено фактори взаємовпливу ринку освітніх послуг та ринку праці, доведено, що важливою передумовою прогнозу розвитку ринку освітніх послуг з метою досягнення максимально можливого і в довготерміновому плані стабільного використання працездатного населення є баланс між демографічною ситуацією (демографічні фактори) і розвитком економіки (економічні фактори). Проведено аналіз переваг існуючих економіко-математичних моделей, що можуть бути застосовані до прогнозування розвитку ринку освітніх послуг України. Враховувати демографічні фактори запропоновано за допомогою методу пересування вікових груп, доцільність методу полягає в тому, що він дозволяє встановити не тільки чисельність, але й склад майбутніх фахівців. Економічні фактори описуються за допомогою павутиноподібної моделі, яка дозволяє описати перехід від однієї стійкої рівноваги ринку праці до іншої в тому випадку, коли в деякий момент часу при кожному значенні заробітної плати збільшується величина попиту на фахівців, і, як наслідок, на споживачів освітньої послуги зазначеної спеціальності. Економічні та демографічні фактори, які надають можливість переходу до стійкого економічного зростання та залежать від накопичення й використання людських ресурсів, враховуються в двосекторній ендогенній економіко-математичній моделі. Для кожної з моделей наведено функціональні залежності між складовими ринку освітніх послуг. Комплекс економіко- математичних моделей прогнозу розвитку ринку освітніх послуг, куди входять метод пересування вікових груп, павутиноподібна модель, двосекторна модель економічного зростання, представлений у вигляді відповідної схеми. Реалізація комплексу економіко-математичних моделей прогнозу розвитку ринку освітніх послуг дозволить визначити потреби економіки в робочих місцях із урахуванням коливань заробітної плати та очікуваннями щодо віддачі доходу, вкладеного в освіту.
Economic-mathematical model for forecasting of Ukrainian educational industry market development considering demographic factors in accordance with the economy trends is proposed in this paper. For this purpose factors of mutual influence of the educational industry market and the labor market are determined, it is proved that an important condition for forecasting the educational industry market development in order to achieve the maximum possible and long-term sustainable use of able-bodied population is balance between demographic situation (demographic factors) and economic development (economic factors). The advantages of the existing economic-mathematical models that can be applied for forecasting Ukrainian educational market industry development are analyzed. It is proposed to consider demographic factors by means of technique of ageing, the relevance of this method is its ability to determine not only the number but also the list of future specialists. Economic factors are described by web-like model. It enables to describe the transition from one labor market stable equilibrium to another when at some point at each wage value the demand for specialists increases as well as for educational industry consumers of the specified specialty. Economic and demographic factors providing the possibility to move towards sustainable economic growth and depend on the accumulation and use of human resources are taken into account in two-sector endogenous economic-mathematical model. For each model, functional relationships between the components of the educational industry market are presented. A set of economic-mathematical models for forecasting of the educational industry market development including technique of ageing, web-like model, two-sector economic growth model is presented in the form of diagram. The implementation of economic-mathematical models set for forecasting of the educational industry market development makes it possible to determine the economy labour demand, taking into account wage fluctuations and expectations from the revenues invested in education.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31599
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm
http://www.ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm.
2. Фридмен М. Роль денежной политики. Количественная теория денег. М.: Эльер Пресс, 1996. 181 с.
3. Кожем’якіна С. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 424 с.
4. Краус Н. М., Самойленко Є. Г. Тіньова зайнятість і офіційне безробіття на ринку праці: світовий досвід і українські реалії. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63). С. 64–71.
5. Бурденко Е. В. Взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных услуг. Экономическое обозрение. Дизайн и технологии. № 1 (43). 2003. С. 238–244.
6. Медков В. М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2007. 683 с.
7. Пашинян П. Паутинообразная модель. Экономическая теория. 2004. С. 70–73
8. Лукас Р. Э. О механике экономического развития. Лекции по экономическому росту. 2013. С. 37–100.
References (International): 1. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Friedman M. Rol' denezhnoy politiki. Kolichestvennaya teoriya deneg. The role of monetary policy. Quantitative theory of money. M.: Elier Press, 1996. 181 р. [In Russian].
3. Kozhemyakina S. Rinok pratsі ta zaynyatіst' v Ukraіnі: realії ta perspektivi: kolektivna monografіya. Labor Market and Employment in Ukraine: Realities and Prospects: a Collective Monograph. K.: PES PESU, 2018. 424 р. [in Ukranian].
4. Kraus N. M, Samoilenko E. G. Tіn'ova zaynyatіst' і ofіtsіyne bezrobіttya na rinku pratsі: svіtoviy dosvіd і ukraїns'kі realії. Shadow employment and official unemployment in the labor market: world experience and Ukrainian realities. Naukoviy vіsnik Poltavs'kogo unіversitetu ekonomіki і torgіvlі. 2014. No. 1 (63). P. 64–71.
5. Burdenko E. V. Vzaimosvyaz' rynka truda i rynka obrazovatel'nykh uslug. Relationship between the labor market and the educational services market. Ekonomicheskoe obozrenie. Dizayn i tekhnologii. 2003. No. 1 (43). Р. 238–244.
6. Medkov V. M. Demografiya. M.: INFRA-M, 2007. 683 р. [In Russian].
7. Pashinyan P. Pautinoobraznaya model. Cobweb model. Ekonomicheskaya teoriya. 2004. Р. 70–73.
8. Lucas P. E. O mekhanike ekonomicheskogo razvitiya. On the mechanics of economic development. Lektsii po ekonomicheskomu rostu. 2013. Р. 37–100.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.