Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30497
Title: Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення харчових ємностей та дослідження властивостей зварних з’єднань
Other Titles: rationale of parameters of the technological process of production of food capacities and research of properties of welded connections
Authors: Буяк, Тарас Олегович
Affiliation: ТНТУ ім.І. Пулюя, ФМТ, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Буяк Т.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення харчових ємностей та дослідження властивостей зварних з’єднань: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Т.О.. Буяк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Буяк Т.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення харчових ємностей та дослідження властивостей зварних з’єднань: дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Т.О. Буяк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 116 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Supervisor: Мариненко, Сергій Юрійович
Committee members: Паньків, Марія Романівна
UDC: 621.791.9.2
Keywords: 131
прикладна механіка
АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ, ЗВАРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, УСТАТКУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ЗАХИСНИЙ ГАЗ, ОБЛАДНАННЯ, AUTOMATIC WELDING, WELDING MATERIALS, EQUIPMENT, TECHNOLOGICAL PROCESS, PROTECTION GAS, EQUIPMENT
Abstract: Буяк Т.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення харчових ємностей та дослідження властивостей зварних з’єднань. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології та оптимізації устаткування для виготовлення корпусу компресора харчової ємності та дослідженню властивостей зварних з'єднань. Проведено літературний огляд отримання циліндричних оболонкових конструкцій, що працюють під тиском, здійснено аналіз конструкції корпусу ємності, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні дослідження впливу захисного середовища на фізичні параметри розплавленого металу, що дозволило підібрати оптимальний хімічний склад захисної газової суміші та оптимізувати параметри режиму зварювання, що в свою чергу дозволило підвищити якість зварних з’єднань. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні харчових резервуарів. Buyak T.O. Justification of the parameters of the process of production of food tanks and the study of the properties of welded joints. - Manuscript. Master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied mechanics. - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The diploma thesis is devoted to the improvement of technology and optimization of equipment for the manufacture of the housing of the compressor food capacity and the study of the properties of welded joints. A literary review of the receipt of cylindrical shell structures working under pressure was carried out. The method of welding is justified. The rational welding equipment is offered and the corresponding technological equipment is developed that will allow to improve the technical and economic indicators of production and quality of the welded structure. Analytical studies of the influence of the protective environment on the physical parameters of the molten metal were performed, which allowed us to select the optimal chemical composition of the protective gas mixture and to optimize the welding mode parameters, which in turn allowed to improve the quality of welded joints. The results of the work can be put into production in the production of food tanks.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30497
References (Ukraine): 1. Марочник сталей и сплавов: справочник /под ред. В.Г. Сорокина. - М.:Машиностроение, 1989, - 640 с. 2. Теория сварочных процессов: учеб. / под. ред. В.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 1988.- 559 с. 3. «Технологія та устаткування зварювання плавленням».: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» / Укладачі: Бойко В.П., Котик В.Т., Корінець І.П. – К.: 2012. 58с. 4. Наплавлення та напилення – 1. Основи наплавлення. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» / 89 Уклад.: В. Д. Кузнецов, Д.В. Степанов – К: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2012. – 27 с. 5. Акулов, А.И. Технология и оборудование сварки плавлением: учеб. / А.И. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич. – М.: Машиностроение, 1977.– 432 с. 6. Думов С.И. Технологияэлектрической сварки плавлением: учеб. / С.И. Думов. – Л.: Машиностроения, 1987. – 640 с. 7. Технология и оборудование сварки плавлением: учеб. / под. общей редакцией д.т.н., проф. Г.Д. Никифорова. – М.: Машиностроение, 1986. – 319 с. 8. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением: учеб. / под ред. акад. Б.Е. Патона. – М. : Машиностроение, 1974.– 768 с. 9. «Технологія та устаткування зварювання плавленням».: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» та спеціальності 131 «Прикладна механіка»/ Укладачі: Підгурський М.І., Татарин Б.П., Окіпний І.Б., СенчишинВ.С. – Тернопіль,2017 – 93с. 10. Терещенко В.И., Либанов А.В. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкций.- К.: Наук.думка, 1987.- 192 с. 11. Сварка в машиностроении: справочник, Т4 / под. ред. Ю.Н. Зорина. – М.: Машиностроение, 1979. – 512 с. 12. Сварочные материалы для дуговой сварки. Т1. Защитные газы и сварочные флюсы: справочное пособие / под общей редакцией Н.Н. Потапова. – М.: Машиностроений, 1989. – 544 с. 13. Сварочные материалы для дуговой сварки. Т2. Сварочная проволока и электроды: справочное пособие / под общей редакцией Н.Н. Потапова. – М.: Машиностроение, 1993. – 768 с. 14. Биковский, О.Г. Довідник зварника: довідник / О.Г. Биковський, І.В. Піньковський. - К.: Техніка, 2002. – 336 с. 15. Методичні вказівки до практичного заняття №2 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему “ Розрахунок і вибір параметрів режиму зварювання і геометричних розмірів шва при зварюванні плавким електродом у вуглекислому газі ” / Б.П. Татарин, Б.М. Береженко, В.С. Сенчишин. – Тернопіль: - ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 50 с. 16. https://kzeso.com/catalog/electric-welding-equipment 17. Шпак Р.І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006–29с. 18. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання. – Введений з 01.07.1996. – К.: Держстандарт України, 1995. - 36 с. 19. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов. М.: Машиностроение, 1981. 184 с. 20. Левченко О. Г. Навчальний посібник для практичних робіт «охорона праці у зварювальному виробництві». Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 182 с.
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Буяк Т.О._ДРМ.pdf10,44 MBAdobe PDFView/Open
АВТОРЕФЕРАТ БУЯК.pdf174,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools