Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30490
Title: Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення балок технологічної площадки з моделюванням її напружено-деформівного стану.
Other Titles: Substantiation of procedure parameters of technological platform headers making including its stress-and-strain state modeling
Authors: Камінський, Юрій Олегович
Kaminskiy, Yu. O.
Bibliographic description (Ukraine): Камінський Ю.О. Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення балок технологічної площадки з моделюванням її напружено-деформівного стану.: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Ю.О Камінський. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Камінський Ю.О. Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення балок технологічної площадки з моделюванням її напружено-деформівного стану.: дипломна робоа магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Ю.О Камінський. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 110 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Publisher: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
UDC: 621.791.927.7
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
technology
балка
beam
зварювання
welding
технологічний процес
technological process
кондуктор
conductor
Abstract: Камінський Ю.О. Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення балок технологічної площадки з моделюванням її напружено-деформівного стану – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступення «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена обгрунтуванні парамерів технологічного процесу виготовлення балок з меншою вагою і ціною, но з такими ж технологічними характеристиками як у звичайної балки. Проведений літературний огляд отримання зварної балки, що працюють під навантаженням, здійснено аналіз конструкції балки, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва.Kaminskiy Yu. O. Ground of technological process of making of beams of technological ground with the design of her to the state is Manuscript. Diploma work of master's degree on a receipt educational ступення master's "degree" after speciality 131 is Applied mechanics. it is the Ternopil national technical university of the name of Ivan Puluy, Ternopil, 2019. Diploma work is devoted ground of парамерів of technological process of making of beams with less weight and price, но with the same technological descriptions as at an ordinary beam. The conducted literary review is receipts of the weld-fabricated beam, that work under the д loading, the analysis of construction of beam, description of material of good is carried out and his is certain. A welding method is reasonable. A rational welding equipment offers and the corresponding technological rigging is worked out, that will allow to improve the техніко-економічні indexes of production and quality of weldment. Applying of an offer technology in industry will allow to attain considerable economic indicators and efficiency of production.
Content: ВСТУП…………………………………………………………………………. 7 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ………………………….……………… 9 1.1. Опис конструкції зварювального виробу ……………………… 9 1.2. Вимоги до конструкції виробу………………………….………… 11 1.3. Аналіз існуючих технологій виготовлення …………………… 12 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ…………………..…….. 14 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ…………………………………..……. 32 3.1. Тexнoлoгiчнe oбгрунтувaння вибрaнoгo спoсoбу звaрювaння….. 32 3.2. Вибiр звaрювaльниx мaтeрiaлiв………………………………….. 33 3.3 Вибiр тa пiдбiр пaрaмeтрiв рeжиму звaрювaння………………… 35 3.4 Вибiр i oбґрунтувaння звaрювaльнoгo устaткувaння…………… 39 3.5 Вибiр мeтoду кoнтрoлю якoстi вирoбобу………………………….. 42 3.6 Oпис вибрaнoгo тexнoлoгiчнoгo прoцeсу вигoтoвлeння вирoбу… 44 3.7 Нoрмувaння витрaт звaрювaльниx мaтeрiaлiв тa eлeктрoeнeргiї.. 48 4 КOНСТРУКТOРСЬКИЙ РОЗДІЛ…………………………………… 51 4.1 Вибiр типу пристoсувaнь,якi зaстoсoвуються при вигoтoвлeннi вирoбу 51 4.2 Oбґрунтувaння вибoру бaз при вигoтoвлeннi звaрнoгo вирoбу…… 52 4.3 Вибiр типу упoрiв………………………………………………………. 54 4.4 Вибiр типу зaтискниx eлeмeнтiв склaдaльнo- 56 звaрювaльниx пристoсувaнь тa їx рoзрaxунoк. ………………………. 56 4.5 Рoзрaxунoк нeoбxiдниx зусиль притискaння eлeмeнтiв 57 звaрнoгo вирoбу…………………………………………….. 66 5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ……………………. 69 6 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ……………………………………………. 82 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 88 7.1 Стійкість роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях… 88 7.2 Техніка безпеки при зварюванні в захисних газах…………… 89 7.3 Розрахунок захисного пристрою для механічного цеху………… 89 8 ЕКОЛОГІЯ………………………………………………………….. 92 8.1 Роль науково-технічного прогресу в забезпеченні якісного стану довкілля…………………………………………………………….. 92 8.2 Забруднення, що виникають в результаті технологічного процесу виготовлення двотаврової балки……………………………………… 94 ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 98 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………… 99 ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 101
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30490
References (Ukraine): 1. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина. –М.: Машиностроение, 1989. – 640 с. 2. Теория сварочных процессов / Под ред. В.В.Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с. 3. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б.Е.Патона, - М.: Машиностроения, 1974. – 768 с. 4. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением./ Акулов А.И., Белогук Г.А., Денянцевич В.П. – М.: Машиностроение, 1977. –432с. 5. Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением./ Думов С.И. – М.: Машиностроение, 1987. – 461 с. 6. Справочник сварщика / Под ред. В.В.Степанова. – М.: Машиностроение, 1983. – 560 с. 7 Биковський О.Г. Довідник зварника/Биковський О.Г., Піньковський І.В. – К.: Техніка, 2002. -336 с. 8. Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования / Александров А.Г. и другие. Справочник робочего – К.: Будивельник, 1990. – 224 с. 9. Организация, планирование и управление машиностроительным производством / Б.Н.Родимов, Н.А.Саламатин, Л.Г.Осадчая и др. Под общ. ред. Б.Н.Родимова, - М.: Машиностроения, 1989. – 328 с. 10. Николаев Г.А. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций / Николаев Г.А.,Куркин С.А., Винокуров В.А., М.: Высшая школа, 1971. – 760 с. 11. Николаев Г.А. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций / Николаев Г.А.,Куркин С.А., Винокуров В.А., М.: Высшая школа, 1971. – 760 с. 12. Риморов Е.В. Новые сварочные приспособления/ Риморов Е.В. – Л.: Стройиздат, 1988. -125 с. 13. Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві / Карпенко А.С. - К.: Арістей, 2005. -268 с. 14. Гайдамака В.А. Грузопдйомние машины .-К.: Вища школа .1989.-328 с. 15. С.А. Чернавский Проектирование механических передач/ С.А. Чернавский, Г.М. Ицкович, В.А. Киселев. М.: Машиностроение, 1976. -608 с. 16. Антонюк В. Е. Конструктору станочных приспособлений. Мн.: Беларусь, 1991.-400 с. 17. Шпак Р.І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006–29с. 18. Красновский А.И. Основы проектированыя сварочных цехов/ Красновский А.И. – М.: Машиностроение, 1980. – 319 с. 19. К.М. Великанова К.М. Расчёты экономической эфективности новой техники. Справочник /Под ред. К.М. Великанова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 448 с. 20. І.С. Вовчак Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів та курсової роботи по дисципліні „Організація планування і управління машинобудівним виробництвом”/І.С. Вовчак, Д.І. Дубик, М.П. Шалущак – Тернопіль, 1993 – 39 с. 21. Г.О. Юхименко Автокад 14 – вибір професіоналів/Г.О.Юхименко, О.М.Шаблій – Тернопіль.: ЛІЛЕЯ, 1999. – 418 с. 22. Шанайда,В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках [Текст] / В.В.Шанайда. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001.–163с 23. Охрана труда / [Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.]; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1983. -432 с. 24. Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві/ Левченко О.Г.; -К.: Основа, 2004. -98 с. 25. Охорона праці. Лабораторний практикум / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець. - К.: Основа, 1998. - 224 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Kaminskiy_Yu.O._2019.pdf159,46 kBAdobe PDFView/Open
DRM_Kaminskiy_Yu.O._2019.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools