Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30471
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту гальмівної системи автомобіля марки ЗІЛ-433442 з дослідженням методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної дії.
Other Titles: Plans and specifications of repair shop area for the braking system of motor vehicle ZIL-433442 repair including the study of methods and algorithm of vehicles general diagnostics by different effectiveness.
Authors: Мацевко, Дмитро Володимирович
Matsevko, Dmytro Volodymyrovych
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Мацевко Д.В. Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту гальмівної системи автомобіля марки ЗІЛ-433442 з дослідженням методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної дії: дипломна робота магістра за спеціальністю „274 – Автомобільний транспорт“ / Д.В. Мацевко. − Тернопіль: ТНТУ, 2019. - 132 с.
Bibliographic description (International): Matsevko D.V. Plans and specifications of repair shop area for the braking system of motor vehicle ZIL-433442 repair including the study of methods and algorithm of vehicles general diagnostics by different effectiveness: master's thesis in specialty „274 – Automobile Transport“ / D. Matsevko. − Ternopil: TNTU, 2019. - 132 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Рогатинський, Роман Михайлович
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 621.9
Keywords: 274
автомобільний транспорт
автомобіль
car
амортизатор
shock absorber
пружина
spring
демпфірування
dumping
пружна характеристика підвиски
elastic characteristics of the suspension
плавність ходу
breakdown
Abstract: В дипломній роботі виконано розроблення проект дільниці ремонтного цеху для ремонту гальмівної системи автомобіля марки ЗІЛ-433442 та дослідження методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної дії.
The diploma thesis elaborated the design of a repair shop section for repair of the ZIL-433442 car brake system and the study of the methodology and algorithm for the general diagnosis of vehicles by changing the efficiency.
Content: Вступ 1 Загально-технічний розділ 2 Технологічний розділ 3. Конструкторський розділ 4 Спеціальний розділ 5 Науково-дослідний розділ 6 Проектний розділ 7 Обгрунтування економічної ефективності 8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 9 Екологія Загальні висновки щодо магістерської роботи Бібліографія Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30471
Copyright owner: Мацевко Дмитро Володимирович
References (Ukraine): 1. Методичні вказівки до курсового проектування з предмету „Основи технології ремонту автомобілів”, Тернопіль, ТНТУ, 2003 р.
2. Румянцев С.И. и др. Ремонт автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов.- М.:Транспорт,1988.- 327с.,ил.
3. Канарчук В.Є. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К.: Вища школа,1994.- 599 с.: іл..
4. Румянцев С.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: Машиностроение,1989.- 272 с.: ил.
5. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля.- М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.: ил.
6. Режимы резания металлов / Справочник под ред. Барановского Ю.В.- М.:Машиностроение,1972. – 408 с.
7. Нормативы времени на разборочные, сборочные и ремонтные работы/ Под ред.Пустовалова И.И.- М.:ГОСНИТИ,1988.
8. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Державний нормативний акт про охорону праці. Київ, ”Основа”, 1997 р.
9. А.К. Горошкин. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник.- М. Машиностроение, 1979 г.
10. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник.- Л.: Машиностроение,1987.-447с.,ил.
11. http://www.ngpedia.ru/id483598p1.html
12. А.В. Почтарева и др. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживания рабочего места, 1974. –136с.
13. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 478 с.
14. Унянин А.Н. Курсовое проектирование по технологии производства и ремонта автомобилей. 2004. – 72с.
15. Нормативно-производственное издание: «Обще машиностроительные нормы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы, выполняемые на металлорежущих станках» Зав. Редакцией С.А.Юровский, редактор С.В. Муравьев. 1988. – 368с.
16. М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець. Охорона праці: «Лабораторний практикум.». 1998. – 224с.
17. Кривошапов Сергей Иванович. Разработка методики и алгоритма общего диагностирования автомобилей по изменению коэффициента полезного действия: Дис... канд. техн. наук: 05.22.10 / Харьковский гос. автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х., 1999. - 168л. + прил. - Бібліогр.: л. 154-167.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
авторефератМацевко.pdf272,44 kBAdobe PDFView/Open
Matsevko_Dmitro_Volodimirovich.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools