Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30470
Title: Дослідження алгоритмів управління двигунами переміщення антени радіолокаційної системи
Other Titles: Investigation of radar system antenna displacement engines control algorithms
Authors: Шевчук, Олег Олександрович
Shevchuk, Oleg
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук О.О. Дослідження алгоритмів управління двигунами переміщення антени радіолокаційної системи „172 — Телекомунікації та радіотехніка“/ О.О.Шевчук. — Тернопіль: ТНТУ, 2019р. — 106 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Supervisor: Яськів, Володимир Іванович
Committee members: Паламар, Іван Михайлович
UDC: 621.391
Keywords: 172
Телекомунікації та радіотехніка
антена
алгоритм
вентильний двигун
електропривід
радіолокаційна система
antenna
asynchronous motor
algorithm
electric drive
radar system
Abstract: У дипломній роботі магістра проведено дослідження та аналіз сучасного стану алгоритмів управління вентильними двигунами переміщення антени радіолокаційної системи, досліджено методи управління двигунами, змодельована система управління двигунами, зпроектовано модель оптимального алгоритму управління двигунами.
In the master's thesis the research and analysis of the current state of the algorithms of control of valve motors of antenna displacement of the radar system were carried out, the methods of motor control were investigated, the engine management system was modeled, modeled the optimal motors control algorithm was designed. The subject of this diploma thesis is system of control valve motors of antenna displacement of the radar system.
Content: ВСТУП 8 СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ АНТЕН РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 12 Основні технічні характеристики АФП та САУ 14 Математичний опис вентильних двигунів 17 Розрахунок параметрів двигунів приводів азимута, поперечного крену і кута місця 21 Висновки до розділу 1 23 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АНТЕНОЮ 24 Контур регулювання струму 32 Контур регулювання швидкості 37 Контур регулювання положення 44 Висновки до розділу 2 47 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЛІДКУЮЧИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ АНТЕНОЮ 48 Дослідження контурів регулювання слідкуючих системи при ступінчастому вхідному впливі 48 Дослідження слідкуючих систем управління антеною на грубість до варіацій параметрів об’єкту управління 60 Дослідження впливу збурюючих впливів на якість регулювання слідкуючих систем управління антеною 64 Висновки до розділу 3 71 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 72 Програмне середовище математичного моделювання MATLAB 72 Середовище Simulinл 75 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 82 Розрахунок норм часу на виконання науково–дослідної роботи 82 7 Розрахунок витрат на проведення НДР 82 Розрахунок ціни НДР і економічна ефективність від використання програмної системи 88 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 90 Охорона праці 90 Безпека в надзвичайних ситуаціях 94 ЕКОЛОГІЯ 98 Електромагнітне забруднення довкілля його вплив на людину. Шляхи його зменшення. 98 Радіоекологія – один з нових розділів загальної екології 101 ВИСНОВКИ 103 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ104 ДОДАТКИ 105
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30470
Copyright owner: © Шевчук О.О., кафедра радіотехнічних систем, 2019р.
References (Ukraine): Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. - СПб.: КОРОНА-Век, 2008. - 368 с. 2. Шрейнер Р.Т. Системы подчиненного регулирования Электроприводов. Часть 1. Электроприводы постоянного тока с подчиненным регулированием координат: Учеб. Пособие для вузов. / А.С. Востриков, Ф.Н. Сарапулов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Проф. - пед. Ун-та, 1997. - 279 с. 3. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования. / Попов Е.П. - М.: Наука, 1975. - 768 с. 4. Мурашкин С.И. Системы управления электроприводов: учеб. Пособие по курсовой работе / В.М. Соломенцев, Т.Н. Слепцова. - Красноярск: ИПК СФУ, 2010. - 114 с. 5. Фираго Б.И. Теория электропривода: учеб. пособие / Л.Б. Павлячик, - 3-є изд. - Минск: Техноперспектива, 2007. - 588 с. 6. Решмин Б.И. Проектирование и наладка систем подчиненного регулирования электроприводов / Б. И. Решмин, Д. С. Ямпольский. М.: Энергия, 1975. - 184 с. 7. Лазовский Н. Ф. Системы управления электроприводами: Учеб. пособие по курсовому проектированию / Н. Ф. Лазовский, А. Н. Пахомов. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. - 111 с. 8. Тимченко С. А. Разработка следящей системы наведения корабельной антенны: Научный журнал «Chronos» / А. Н. Пахомов, С. А. Тимченко, 2017. С. - 107- 110. 9. Тимченко С. А. Система управления корабельной антенной на базе вентильного двигателя: Вестник научных конференций «Ucom» Наука и образование в XXI веке / А. Н. Пахомов, С. А. Тимченко, 2018. С. - 143-145.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:172 — телекомунікації та радіотехніка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapuska_Shevchuk_RRm-61.pdfДипломна робота4,2 MBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Shevchuk.pdfАвтореферат361,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools