Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30469
Title: Дослідження організації виробничих процесів на підприємстві, на прикладі ТОВ “Медобори”.
Other Titles: Research of the organization of production processes at the enterprise, on the example of LTD "Medobory".
Authors: Головчук, Назар Віталійович
Golovhuk, N.V.
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження організації виробничих процесів на підприємстві, на прикладі ТОВ “Медобори”. [Рукопис]: дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 “Менеджмент” / Назар Віталійович Головчук; ТНТУ. – Тернопіль: [б. в.], 2019. – 176 с.
Bibliographic description (International): Research of the organization of production processes at the enterprise, on the example of LTD "Medobory". [Manuscript]: diploma thesis for master's qualification in the specialty 073 "Management" / Nazar Vitaliyovych Golovchuk; TNTU. – Ternopil: [b.v]. 2019 – 176 p.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 13-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гарматюк, Оксана Олегівна
Committee members: Мельник, Лілія Миколаївна
UDC: 338.24
Keywords: 073
менеджмент
виробничий процес
виробничі фонди
молокопереробне підприємство
асортимент продукції
produсtive process
productive funds
milk procіessing enterprise
product range
Abstract: Метою магістерської роботи є дослідження організації управління виробничими процесами ТОВ “Медобори”, виявлення чинників, які найбільше впливають на його виробничу та фінансову діяльність, обґрунтування можливостей розвитку підприємства. Об’єкт дослідження – ефективність організації виробничих процесів підприємства. Предмет дослідження – сукупність теоретичних, науково-методичних і практичних аспектів із удосконалення організації виробничих процесів, оцінювання результатів покращення системи управління виробничими ресурсами підприємства, яке займається переробкою молочної продукції. Розроблено заходи з удосконалення організації виробничих процесів у ТОВ “Медобори”: обґрунтовано проект впровадження лінії по виготовленні нової продукції – згущеного молока, запропоновано оновлення складу основних засобів молокопереробного підприємства для виробництва сухого знежиреного молока, розроблені рекомендації з впровадження оцінювання працівників у виробничій діяльності ТОВ “Медобори”.
The purpose of the master's thesis is to study the organization of production process management of LTD "Medobory", to identify the factors that most affect its production and financial activities, to substantiate the possibilities of enterprise development. The object of study is the efficiency of the organization of production processes of the enterprise. The subject of the study is a set of theoretical, scientific, methodological and practical aspects of improving the organization of production processes, evaluation of the results of improving the management system of production resources of the enterprise engaged in processing dairy products. Measures have been developed to improve the organization of production processes in LTD "Medobory": the project of introducing a line for the production of new products – condensed milk, the updating of the composition of fixed assets of a dairy processing plant for the production of skimmed milk production, the recommendations for the implementation of production evaluation or evaluation.
Content: ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Теоретико-прикладні основи дослідження організації виробничих процесів на підприємстві 1.1 Сутність та складові виробничих процесів підприємства 1.2 Виробничі ресурси як необхідна компонента забезпечення виробничих процесів підприємства 1.3 Визначення результативності організації виробничих процесів підприємства Розділ 2 Аналізування організації виробничих процесів у ТОВ “Медобори” 2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ТОВ “Медобори” 2.2 Аналізування забезпеченості виробничих процесів молокопереробного підприємства 2.3 Аналізування основних показників фінансового стану ТОВ “Медобори” Розділ 3 Удосконалення організації виробничих процесів у ТОВ “Медобори” 3.1 Обгрунтування проекту впровадження лінії по виготовленні нової продукції у виробничій діяльності ТОВ “Медобори” 3.2 Пропозиції оновлення складу основних засобів молокопереробного підприємства 3.3 Рекомендації з впровадження оцінювання працівників у виробничій діяльності ТОВ “Медобори” Розділ 4 Спеціальна частина 4.1 Перспективні напрями забезпечення розвитку підприємств молочної галузі в Україні 4.2 Організаційно-правові відносини товариства з обмеженою відповідальністю в Україні Розділ 5 Обґрунтування економічної ефективності 5.1 Розрахунок показників абсолютної результативності проекту впровадження лінії по виготовленні нової продукції у виробничій діяльності ТОВ “Медобори” 5.2 Розрахунок показників абсолютної результативності пропозицій оновлення складу основних засобів молокопереробного підприємства 5.3 Розрахунок показників відносної результативності рекомендацій з впровадження оцінювання працівників у виробничій діяльності ТОВ “Медобори” Розділ 6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 6.1 Охорона праці 6.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 6.2.1 Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій та порядку реагування на них суб’єктами господарювання 6.2.2 Напрацювання та проведення комплексу заходів з організованого вивезення населення з районів зон можливого впливу надзвичайних ситуацій, їх планування та порядок проведення. Розділ 7 Екологія 7.1 Система управління природокористування у регіоні 7.2 Екологічна політика підприємства Висновки Перелік використаних джерел Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30469
References (Ukraine): БІБЛІОГРАФІЯ 1. Про власність. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 20, ст. 249. 2. Про конкуренцію. Закон України. Відомості Верховної Ради України, 1997. №36. с. 167. 3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263. 4. Про охорону навколишнього середовища. Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. 5. Про підприємництво. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.168 (втратив чинність, окрім ст. 4). 6. Про підприємства. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, ст. 272. 7. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 9, ст. 79. 8. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 (із змінами та доповненнями). 9. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / За ред. А. С. Довгерта та Н. С. Кузнецової. К.: Юстиніан, 2005. 695 с. 10. Адизес И. Стили менеджмента эффективные и неэффективные. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 199 с. 11. Андрушків Б.М., Харів П.С., Кирич Н.Б. Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. курсу. Тернопіль: ТІСІТ, 2007. 312 с. 12. Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Крамар І.Ю. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва: монограф. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 340 с. 13. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч.-метод. посіб. Тернопіль: ТНТУ, 2010.271 с. 14. Амірова Ю. Товариство з обмеженою відповідальністю: переваги і недоліки. Економіка. Фінанси. Право. 2005. № 3. C. 20-22. 15. Баканов М.И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. 4-е изд. М.: Финансы и статистика. 2002. 416 с. 16. Баранцева С. Стратегічне управління прибутком як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України. 2008. вип. 14, т. 2. С. 81-86. 17. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. К: Либідь. 2008. 384 с. 18. Баранцева С. Стратегічне управління прибутком як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України, 2008. вип. 14, т. 2. С. 81-86. 19. Березіна Л.М. Виробнича функція та ресурсний потенціал підприємств: вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Харків: ХНТУСГ, 2012. Вип. 31. С. 64-68. 20. Бюджетна система України: підруч./За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 624 с. 21. Ванієва А.Р. Методичні засади економічної оцінки виробничо- ресурсного потенціалу господарської діяльності. Агросвіт. 2013. № 9. С. 50-53. 22. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб., вид. 2-ге, виправл. і доп. К.: Центр навчальної літератури, 2008. 504 с. 23. Василенко В.О., В.Г. Шматько. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, Фенікс, 2011. 440 с. 24. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб., 3-е узд., перераб., испр. и доп.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2009. 504 с. 25. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.; 2-е вид., змін. та доп. К.: Правова єдність, 2008. 766 с. 26. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підруч. К.: КНЕУ, 2008. 290 с. 27. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа, 2010. 205 с. 28. Глухов В. В. Основы менеджмента: учебно-справ. пособ. Санкт-Петербург: Специальная литература, 2012. 328 с. 29. Гріфін Р., В. Яцура. Основи менеджменту: підруч., 2006. 624 с. 30. Гулик А. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, 2004. 26 січня. C. 60-65. 31. Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: пер. з англ..К.: Всеувито, Наукова думка, 2009. 242 с. 32. Довбуш Р.А., А.Л. Зозуля. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підруч. Х.: Основа, 2011. 234 с. 33. Должанський І. 3.,Т. О. Загорна. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 34. Дякин В.Н. Оптимизация распределения производственных ресурсов промышленного предприятия в долгосрочном периоде. Математические и инструментальные методы экономического анализа: управление качеством: сб. науч. тр. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. Вып. №10. 35. Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин. Економіка підприємства: підруч. / та ін.; за заг. ред. Й. М. Петровича. 2-ге вид., випр. Л. : Магнолія, 2007. 580 с. 36. С.Ф. Покропивного. Економіка підприємства: підруч. / за заг. ред.. К.: КНЕУ, 2001. 528 с. 37. М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. Економічний аналіз: навч. посіб. /за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. К. : КНЕУ, 2011. 540. с. 14. 38. Єрмак А.В. Конкурентоздатність підприємства: сутність поняття (проблематика питання): вісник Економічної Науки України. 2012. №1 (7). С.41-44. 39. Евланов А. Г. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 2004. 280 с. 40. Гріфін Р., В. Яцура. Основи менеджменту: підруч. Л.: Бак, 2006.624 с. 41. Житна І.П., А.М. Нескреба. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / пер. з рос.. К: Вища шк., 2007. 191 с. 42. Замула О.О. Інноваційний менеджмент: консп. лекц. / О.О. Замула, В. С. Пітя. Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. 80 с. 43. Іванова I.В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. посіб. К.: Київ, нац. торг. екон. ун-т, 2008. 247 с. 44. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. К.: Знання-Перес, 2000. 207. с. 15. 45. Іващенко В.М., М.А. Болох . Економічний аналіз господарської діяльності . К.: ЗАТ “Нічлава”, 2012. 204 с. 46. Ивашкова Н.И. Стратегический маркетинг: аналитические модели: учеб. пособ. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2008. 546 с. 47. Іванова I. В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. посіб. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 247 с. 48. Ізмаїлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / К.В. Ізмаїлова. К.: МАУП, 2009. –152 с. 49. Ісаков М.Г. Види та організаційні форми підприємств в Україні : вісник Академії правових наук України. 2004. № 4 (39).С. 224. 50. Ісаков М.Г. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання Рукопис . Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 господарське право, господарсько-процесуальне право. Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2006. 290 с. 51. Ілляшенко С.М. Інноваційні процеси в економіці. Порівняльний аналіз формальних методів генерації ідей інновацій. Механізм регулювання економіки, 2010. № 3. С. 66-76. 52. Калинина А.Э. Экономика фирмы: производственные ресурсы и результативность хозяйственной деятельности: учеб. пособ. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2011. 172 с. 53. Келли Г., Р. Армстронг. Тренинг принятия решений. СПб: Питер, 2011. 224 с. 54. Кібенко О. Правовий режим майна приватного підприємства: юридичний радник. № 1 (3). 2005. С. 37-41. 55. Коваленко Л.О., Л.М. Ремньова. Фінансовий менеджмент: навч. посіб., 2-ге вид., перероб. і доповн. К.:Знання, 2010. 485 с. 56. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2009. 256 с. 57. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. К: Знання, 2008. 378 с. 58. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. пер. с франц.. М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2010. 300 с. 59. Колпаков B.M. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2004. 256 с. 60. Коробов М.Л. Фінанси промислового підприємства. К.: Вік-Глобус, 2011. 220 с. 61. Коробов М.Л. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. К: Знання, 2009. 350 с. 62. Колпаков B.M. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2004. 256 с. 63. Кошелева Т. Н. Сущность и значение малого предпринимательства Научно-теоретический журнал “Общество. Среда. Развитие” (“Terra humana”). 2009. № 3. С. 18–25. URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/09_03/09_03_03.pdf. 64. Кревенс Д. Стратегический маркетинг/ пер. с англ., 6-е изд.. М.; СПб.: Вильямс, 2008. 742 с. 65. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: навч. посіб. К.: МАУП, 2007. 160 с. 66. Крутик А.Б., А.И. Муравьев. Антикризисный менеджмент, 2007. 432с. 67. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 423 с. 68. Ларіна К. В. Маркетинговий підхід до управління технічним переозброєнням виробництва. Управління розвитком: збірник наукових статей (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств”). Х. : ХНЕУ, 2006. № 7. С. 185-188. 69. Ліпич O.М. Упpaвління і peгулювaння виpoбничo-peсуpсним пoтeнціaлoм підприємств. Л.: Eкoнoмічнa думкa, 2006. 245 с. 70. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учеб. М.: Дело, 2008. 392 с. 71. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 295 с. 72. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 2009. 150 с. 73. Пилипенко С.М. Менеджмент. X.: ХДЕУ, 2010. 208 с. 74. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособ. М.: КНОРУС, 2013. 240 с. 75. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підруч. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 454 с. 76. Протоєрейський О.С., О.І. Запорожець. О.С. Протоєрейський. Охорона праці в галузі: навч. посіб. К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. 268 с. 77. Ромащенко В.М. Прийняття рішень: ситуації і поради. Київ, 2012. С. 73-75. 78. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. Финансовый менеджмент.: Финансы: ЮНИТИ, 2009. 175 с. 79. Сердюк О.Д. Теорія і практика менеджменту: навч. посіб. К.: Професіонал, 2008. 432 с. 80. Скрипко І.Т., Баранникова Н.П., Володин А.А. Менеджмент: навч. посіб.: Центр навч. літ-ри, 2006. 176 с. 81. Соснін О.С., Мельниченко Л.В. Основи теорії і практики менеджменту: конспект лекцій. К.: Видавництво Європейського університету, 2009. С. 178-191. 82. Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. К.: А. С. К., 2005. 224 с. 83. Соснін О. С., Л. В. Мельниченко. Основи теорії і практики менеджменту: консп. лек. К.: Видавництво Європейського університету, 2009. С. 178-191. 84. Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. К.: А. С. К., 2005. 224 с. 85. Такамацу К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників: монограф. К.: Бліц–Інформ, 2009. 123 с. 86. Терещенко Н.В. Комплексна оцінка підвищення ефективності діяльності підприємств і мотивації трудової діяльності.Український соціум. 2011. № 1 (6). C. 60-72. 87. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. К.:КНЕУ, 2003. 565 с. 88. Тирпак О.В., В.І Тирпак. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування. Тернопіль: Джура, 2008. 340 с. 89. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: підруч. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 192 с. 90. Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний. Основи охорони праці: підруч./ допов. і перероб. К.: Основи, 2012. 444 с. 91. Тридід О.М., К.В. Орєхова. Організаційні засади забезпечення фінансової стійкості підприємства: вісник Хмельницького національного університету, 2005. Частина 2, том 2. С. 14–17. 92. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. Вид. 2-ге, змін. К.: КНЕУ, 2013. 324 с. 93. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: МАУП, 2011 190 с. 94. Фомін Я. А. Діагностика кризового стану підприємства: навч. посіб. для ВУЗів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 274 с. 95. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підруч.; вид. 2, перероб. і доп. К.: Істина, 2007. 639 с. 96. Харів П.С. Економіка підприємств. Тернопіль: Економічна думка, 2013. 500 с. 97. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 326 с. 98. Хелферт Э. Техника финансового анализа: пер. с англ. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. 663 c. 99. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2008. 608 с. 100. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. К.: ЦУЛ, 2014. 566 с. 101. Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. 108 с. 102. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: МАУП, 2006. 256 с. 103. Чорна М.В., С.В. Глухова. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монограф. Харків: ХДУХТ, 2012. 210 с. 104. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2010. 340 с. 105. Шеремет О. Правове положення повних товариств та товариств з додатковою відповідальністю. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 11. С. 17-20. 107. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч. 2-ге вид., перероб. і доп.. К.: КНЕУ, 2012. 699 с. 108. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. К.: Кондор, 2005. 240 с. 109. Шиян Д.В., Н.І. Строченко. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: АСК, 2012. 240 с. 110. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: Знання, 2013. 335 с. 111. Шубіна О.О. Інфраструктура товарного ринку: підруч. К.: Знання, 2011. 564 с. 112. Юкаева В.С. Управленческие решения: учеб. пособ. М.: Издательський дом “Дашков и К”, 2005. 292 с. 113. Ярошевич Н.Б. Управління виробничими ресурсами та функціональний поділ виробничої системи. Вісн. НУ “Львівська політехніка”: “Логістика”. Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. № 424. С. 367.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools