Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29894
Title: Облік і аудит процесу постачання та його вплив на ефективність роботи підприємства (на прикладі ТзОВ «Бучачагрохлібпром»)
Other Titles: Accounting and audit of supply process and its impact on enterprise operation efficiency (LLC “Buchachagrokhlibprom” as a case study)
Authors: Лисий, Михайло Андрійович
Lysyi M.A.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Лисий М.А. Облік і аудит процесу постачання та його вплив на ефективність роботи підприємства (на прикладі ТзОВ «Бучачагрохлібпром») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/ М.А. Лисий. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 81 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Dec-2019
Supervisor: Білоус, Ольга Степанівна
Committee members: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Keywords: 071
облік і оподаткування
управління
логістика
матеріальний потік
логістичний процес
закупівля
стратегія
запаси
logistics
material flow
logistics process
purchasing
strategy
Abstract: Досліджено теоретичні основи організації матеріальних потоків на підприємстві на принципах логістики. Охарактеризовано особливості логістичного підходу до управління матеріальними потоками на підприємстві. Розглянуто питання удосконалення нормування виробничих запасів. Висвітлено питання ефективності використання логістичних концепцій у процесі оптимізації матеріально-технічного постачання, пов’язані з цим напрями реформування маркетингової та інфраструктурної діяльності впливу логістичних рішень на сукупні витрати суб’єктів господарювання.
The theoretical bases of organization of material flows at the enterprise on the principles of logistics are investigated. The features of the logistic approach to material flow management at the enterprise are characterized. The issue of improving the normalization of production stocks is considered. The issues of efficiency of the use of logistic concepts in the process of optimization of logistic supply, related to these directions of reforming the marketing and infrastructural activity of the influence of logistics decisions on the aggregate costs of economic entities are highlighted.
Content: Вступ 5 Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 1.1. Теоретичні дослідження процесу постачання в інформаційній системі підприємства 9 1.2. Системи і форми матеріально-технічного забезпечення 17 1.3. Виробнича логістика та матеріально-технічне забезпечення процесу надання послуг 24 Розділ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКОВИХ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ПОСТАЧАННЯ 2.1. Організація обліку процесу постачання 28 2.2. Обчислення собівартості запасів 35 2.3. Синтетичний та аналітичний облік в процесі постачання 38 Розділ 3. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ПОСТАЧАННЯ 3.1. Аналітичні можливості та їхнє використання 45 3.2. Аналітичні процедури в аудиті запасів 48 Розділ 4. АНАЛІЗ РУХУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗАПАСАМИ НА ТзОВ «БУЧАЧХЛІБПРОМ» 4.1. Оцінка динаміки та структури запасів 52 4.2. Аналіз структури запасів у системі постачання 56 Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ТзОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» 5.1. Аналіз ритмічності постачання та використання запасів 58 5.2. Аналіз можливостей мобілізації резервів 60 Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6.1. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці в Україні 65 6.2. Розробка та реалізація заходів щодо матеріального забезпечення заходів ЦЗ 70 Висновки і пропозиції 73 Список використаних джерел 75 Додатки 85
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29894
References (Ukraine): 1. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 398с. 2. Аренс А. Аудит: Пер. с англ. / А. Аренс, Дж. Лоббек; Гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с. 3. Баранова Я.В. Тестирование учета материалов при проведении аудита / Я.В. Баранова // Аудиторские ведомости. - 2012. – №11.- С. 3-5. 4. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація / С.В. Бардаш. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 372с. 5. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова та ін. / За ред. В.С. Білоруська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2011. – 423 с. 6. Болюх М. А. Економічний аналіз / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченка М. Г. – Київ, КНЕУ, 2009. 7. Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Л.Ю. Шевців. – К.: ВД "Професіонал", 2012. – 272с. 8. Бутинець Ф. Ф. Аудит. Підручник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 672с. 9. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. - Житомир: ПП "Рута". – 2005. – 544с. 10. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – [7-ме вид., і перероб.]. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2011. – 1224 с. 11. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 627 с. 75 12. Бухгалтерський фінансовий та внутрігосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) /За ред проф., д-ра екон.наук В.В.Сопка та О.В.Бойка – К.: “Фенікс”. – 2005. – 468 с. 13. Вовченко С. Відображення в обліку розбіжностей, виявлених під час приймання запасів / С. Вовченко // Бухгалтерія (збірник систематизованого законодавства). – 2009. – Випуск 12. – С. 138-143. 14. Гончарук Я. А. Аудит: навч. посібник / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – Львів: Світ, 2012. – 296с. 15. Гусакова О.С. Податковий облік: Навч. посіб. / О.С. Гусакова. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 360 с. 16. Дікань Л.В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: монографія / Л.В. Дікань, О.О. Вороніна. — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2011. — 92c. 17. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К.: “Знання”,2009.-402 с. 18. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2009. — 380с. 19. Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К.С. Жадько, В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 112с. 20. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2012. – 550 с. 21. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 липня 1999р. № 996-ХІV / www.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України). 76 22. Закон України “Про аудиторську діяльність” №3125-XII від 22.04.1993р. ((із змінами та доповненнями), комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991-2018. 23. Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник / С.Б. Ільіна. – К.: Кондор. – 2009. – 378 с. 24. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій //Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №893/4186. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291, комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991-2018. 25. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку//Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 27 липня 1998 року №263, комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991-2018. 26. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навчальний посібник / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ – 2012. – 424 с. 27. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навч. посіб. / Г.Кім, В.В.Сопко, Ю.Г.Кім.- [2-е вид., перероб. та допов.]. - К.: Центр навч. літ., 2009.- 480 с. 28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. - [2-е изд.. перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 512 с. 29. Козлова Е.П. Бухгалтерский учт / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Гаканина. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 464 с. 30. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. – К.: "Знання", 2004. – 378 с. 77 31. Костюченко В. Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №5. – С. 23-35. 32. Костюченко В. Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №6. – С. 21-31. 33. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К.: Каравела: Львів: “Новий світ”, 2004. – 504с. 34. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. П. Кундря-Висоцька. – Л. : ЛБІ НБУ, 2012. – 303с. 35. Лагунина В., Бухгалтерский учет с нуля / В. Лагунина, А. Панченко. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2011. – 320 с. 36. Лактіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: монографія / Л. А.Лактіонова. – К.: КНЕУ, 2004. – 387с. 37. Левиновська Л. В. Управління матеріальними ресурсами: навчальний посібник / Л. В. Левиновська. – Житомир: ЖІТІ, 2009. – 200с. 38. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 576с. 39. Лень В.С. Нормативно-методичні матеріали: навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 200 с. 40. Лень В.С. Фінансовий облік в україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник / В. С. Лень. – К. Центр навчальної літератури, 2009. – 320с. 41. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 576с. 42. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 630с. 78 43. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник. – К.: КНЕУ, 2011. – 329с. 44. Лузан Ю. Я. Облік оборотних активів в ринкових умовах: навч. посіб. / Ю. Я. Лузан, В. М. Жук, М. Я. Дем'яненко, В. М. Гаврилюк, В. М. Ярошинський. — К. : ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2012. — 256с. 45. Методичні рекомендації до бухгалтерського обліку запасів. Затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2012, №2 // комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991 - 2018. 46. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с. 47. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. Закладів / С.З. Мошенський, О.В. Олійник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (відп.ред.). — [2-ге вид., доповн. і перероб.]. — Житомир : ПП "Рута", 2012. — 704с. 48. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є.В. Мних / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2011. — 513c. 49. Мус Г. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розв’язання / Г. Мус, М.Р. Ханш; Пер. з нім. С. Лобачевої.-К.: КНЕУ, 2005.-368 с. 50. Мюллер Г. Учет: международная перспектива / Г. Мюллер, X. Гернон, Г. Миик: Пер. с англ. - [3-е изд., стереотип.]. - М.: Финансы и статистика, 2012. -136 с. 51. Назарбаєва І. Операції з виробничими запасами у податковому обліку / І. Назарбаєва // Бухгалтерія (збірник систематизованого законодавства). – 2012. – Випуск 12. – С. 179-189. 52. Назарбаєва І. Приріст (убуток) балансової вартості запасів / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2012. – № 30. – С. 37-38. 53. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічної системи / Г.В. Назарова // Фінанси України. -2011. - №2. - С.34-39. 79 54. Наказ Міністерства фінансів України „Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів” від 10.01.2012 р. № 2 // Дебет-кредит. – № 7. – 2012. – С.43-60. 55. Наумова Н.А. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / Н.А. Наумова, И.П. Василевич, Л.В. Нуридинова; Под ред. проф. Я.В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2009. - 304 с. 56. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік від 21.02.2012, № 18 (1295). 57. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 464с. 58. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко / За ред. Немченко В.В. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 240 с. 59. Николайчук В. Е. Заготовительная и производственная логістика / В. Е. Николайчук. – СПб: Питер, 2011. – 160 с. 60. Новодворский В. Д. Бухгалтерський учет производственных ресурсов: вопросы теории и практики / В. Д. Новодворский. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 254с. 61. Новодворский В.Д. Отчетная информация и её пользователи / В.Д. Новодворский, А.Н. Хорин, В.П. Слабинский // Бухгалтерский учет. - 2009. - №9. - С.7-12. 62. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні / О.С. Олексюк. - К.: Наукова думка, 2005. - 507 с. 63. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Ред. В.С.Лень.- К.: Центр навч. літ., 2009.- 696 с. 64. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулякова. Житомир: ЖІТІ, 2001.-576с. 65. Охорона праці в Україні: Нормативні документи / Упоряд. О. М. Роїна, Ред. О. А. Кривенко. - К.: КНТ, 2004. -436 с. 80 66. Охорона праці: Запитання та відповіді / Ред. Ю.Зубенко. -К., 2000. -404 с. 67. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 40-53. 68. Палий В. Ф. Международные стандарты учёта и финансовой отчётности / В. Ф. Палий. – М.: Инфра-М, 2012. – 473 c. 69. Петрук О. М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики / О. М. Петрук. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 332 с. 70. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування // Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991 - 2018. 71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246 // комп’ютерна правова система “ЛІГА – ЗАКОН”: Професіонал 7.4.1 Copyright: ІАЦ “ЛІГА” 1991 - 2018. 72. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 454 с. 73. Редько К. Основи методики аудиторської перевірки оборотних активів відповідно до вимог ДКЦПФРУ / К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8. – С. 45-51. 74. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ, пособие / Н.А. Русак, В.А. Русак . - Мн.: Высш. шк., 2009. - 309 с. 75. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. – К.: «Знання», 2005. – 695с. 76. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г.В. Савицька. — [3-тє вид., випр. і доп.]. — К. : Знання, 2012. — 668c. : табл. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). 81 77. Самарченко О. Інвентаризація запасів: порядок проведення, документальне оформлення / О. Самарченко // Бухгалтерія (збірник систематизованого законодавства). – 2012. – Випуск 12. – С. 169-175. 78. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / Є. І. Свідерський. — К. : КНЕУ, 2012. — 234с. 79. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник / В.М. Сердюк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 12 с. 80. Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз виробництва та продажу готової продукції (Методолого-практичний аспект) / Л.І. Слюсарчук. – К.: «Альтерпрес», 2012.-258с. 81. Скирпан О.П. Фінансовий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Скирпан, М.С. Палюх / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т. : ТНЕУ, 2011. — 407с. 82. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба. – Тернопіль, Астон, 2005. – 496с. 83. Сопко В. В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): навч. посіб./ В. В.Сопко. – К.: Центр навч. літ., 2009. – 312с. 84. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: навч. посіб. / В. В.Сопко. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 480с. 85. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Н.В. Тарасенко. – К.: Алерта, 2012. – 485с. 86. Терехов А. А. Аудит: перспективы и развитие / А. А. Терехов. – М. : “Финансы и статистика”, 2010. – 560 с. 87. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 554с. 88. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України: підручник / Н. М. Ткаченко. – [5-е вид., перероб. і доп.]. – К. : А.С.К., 2009. – 784 с. 82 89. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко. — [Вид. 3-тє, доп. і перероб.]. — К.: Алерта, 2011. — 925с. 90. Усач Б. Ф. Аудит: навч. пос. / Б. Ф. Усач. – К. : “Знання-Прес”, 2009. – 223 с. 91. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: Підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – К.: Знання, 2009. – 295 с. 92. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. / Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О. Барабаш Н.С. та ін.; за ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ.нац.торг.- екон. Ун-т: 2012, - 301 с. 93. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/ За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2005. - 496 с. 94. Фінансовий облік. Підручник. / За редакцією С.Ф. Голова. – К.: В-во Лібра, 2005. – 975с. 95. Финансовое управление фирмой / В. И. Терёхин, С.В.Моисеев, Д.В.Терёхин, С.Н.Цыганков; Под ред. В.И.Терёхина. - М.: ОАО "Изд-во "Экономика", 2012.-350 с. 96. Хаматова Л. А. Экономика предприятия. Экономические ресурсы предприятия: учебное пособие / Л. А. Хаматова. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашкова и К˚», 2012. – 156 с. 97. Хорощак О. Проблеми оцінки запасів згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку / О. Хорощак // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №8. – С. 30-35. 98. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник / Н. В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. — К. : Вид. центр "Академія", 2012. — 704с. 99. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. — К. : Видавничий центр "Академія", 2012. — 672с. 83 100. Шаповал О. Вибуття запасів: від оцінки до уцінки / О. Шаповал // Бухгалтерія (збірник систематизованого законодавства). – 2011. – Випуск 12. – С. 162-168. 101. Шаповал О. Облік МШП / О. Шаповал // Бухгалтерія. – 2011. – №34. – С.48-52. 102. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / В.Г. Швець. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2009. – 525 с. – (Вища освіта XXI століття)
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лисий авто.pdf288,8 kBAdobe PDFView/Open
Лисий.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open
лисий_довідка.docx22,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools