Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29886
Title: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика (на прикладі ТОВ «Тернопільелектропостач»)
Other Titles: Accounting, analysis and audit under socially oriented economy conditions: organization and methods (LLC “ Ternopilelectropostach” as a case study)
Authors: Квасніцька, Вікторія Петрівна
Kvasnitska V.P.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Квасніцька В.П. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика (на прикладі ТОВ «Тернопільелектропостач»): дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/ В.П. Квасніцька. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 105 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Dec-2019
Supervisor: Павликівська, Ольга Іванівна
Committee members: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Keywords: 071
облік і оподаткування
соціальна відповідальність
звітність
модель об’єктів обліку
витрати
стандарт
social responsibility
accounting model
standard
Abstract: У статті розглянуті проблеми розвитку соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу, пов’язані з відображенням соціальних заходів у бухгалтерському обліку та соціальній звітності; здійснено огляд нормативно-правового забезпечення соціально відповідального бізнесу; визначено вплив змісту соціальних заходів на їх відображення в бухгалтерському обліку; побудовано модель об’єктів бухгалтерського обліку при соціально орієнтованому бізнесі.
The article deals with problems of development of social responsibility of domestic business, connected with the reflection of social measures in accounting and social reporting; the review of the regulatory and legal support of socially responsible business; influence of the content of social measures on their reflection in accounting is determined; a model of accounting objects for a socially oriented business is built
Content: Вступ 5 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Закономірності розвитку та реалізації концепції соціальної відповідальності на підприємствах 8 1.2. Облік соціально відповідальної діяльності як основа управління підприємством 20 Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Методичні засади організації соціального обліку 27 2.2. Методика формування соціальної звітності підприємства 33 2.3. Генерування інформації щодо соціальної діяльності засобами стратегічного обліку 44 Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Фактори впливу на ефективність соціальної діяльності підприємств 54 3.2. Принципи організації аудиту соціально відповідальної діяльності та його вплив на систему управління 71 Розділ 4. ОЦІНКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 4.1. Аналіз показників фінансового стану підприємства 76 4.2. Аналіз результатів діяльності підприємства 82 Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 5.1. Оцінка динаміки рентабельності продукції за валовим прибутком 85 5.2. Факторний аналіз рентабельності активів підприємства 88 Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6.1. Економічне значення заходів щодо покращення умов та охорони праці 91 6.2. Реалізація заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків 95 Висновки і пропозиції 101 Список використаних джерел 105
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29886
References (Ukraine): 1. Аделькін Ф. Результати дослідження соціальної відповідальності українського бізнесу / Ф. Аделькін. – К.: Блакить. 2005. – 349 с. 2. Алоні Г. Етика бізнесу: соціально-філософський аспект: автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.03 / Ін-т вищ. освіти АПН Укр. – К.: 2008. – 19 с. 3. Амоша О. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу / О. Амоша, О. Новікова // Держава і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 122-127. 4. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: [монографія] / В.І. Андрейцев. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 373с. 5. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник / П.Й. Атамас. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 440 с. 6. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – № 1. – 2009. – С. 22. 7. Бистряков І. Природні ресурси як фактор активізації еколого- економічної діяльності / І. Бистряков // Економіст. – 2011 . – № 4 . – С. 18-22. 8. Благов Ю. А. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / Ю. А. Благов. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 272 с. 9. Блакита А.В. Нефінансова звітність як інструмент оцінювання соціальної відповідальності бізнесу / А.В. Блакита, Р.С. Поляк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 15. Частина 4. – 2015. – С.126-129 10. Булатов А.Н. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции: [монографія] / А. Н. Булатов. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — 272 с. 106 11. Бурега В. В. Социология государственного управления : [монографія] / В. В. Бурега. – Донецк : Сх. вид. дім, 2012. – 167 с. 12. Бутирська І.В. Еколого-економічна збалансованість в контексті регіонального розвитку / І. В. Бутирська // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 155-163., 13. Валитов Ш. М. Взаимодействие власти и бизнеса. Сущность, новые формы, тенденции, социальная ответственность / Ш. М. Валитов, В. А. Малыгин. - М. : Экономика, 2009. - 207 с. 14. Василенко В.А. Стратегічне управління / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с. 15. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. – М.: Рид Групп, 2011. – 868с. 16. Волинець У. Моделі соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / У. Волинець. – Режим доступу : http://www.irbis- nbuv.gov.ua/cgiirbis_64.exe. 17. Воробей В. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи: інформаційно-аналітичний матеріал: Електронний ресурс / В. Воробей, І. Журовська. – Режим доступу: www.svb.org.ua. 18. Воробей В. Інформаційно-аналітичний матеріал слухань парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва на тему «Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи» / В. Воробей, І. Журовська– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.ua/sites/default/files/Analitichniy_Material_do_Sluhan_FINAL.pdf 19. Ворона О. В. Практика реалізації соціальної відповідальності бізнесу в Європі та Україні / О. В. Ворона. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/62028.doc.htm. 20. Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності / О.Герасименко // Вісник 107 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 137/2012. – С.39-42, 21. Глобальний договір ООН // https://www.unglobalcompact.org. 22. Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки : монографія / [В. Є. Реутов, О. С. Горда, А. М. Колот та ін.]. – Сімферополь : Фенікс, 2011. – 282 с. 23. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність бізнесу : монографія / О. П. Гогуля, І. П. Кудінова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин : Лисенко М. М., 2011. – 175 с. 24. Гогуля О.П. Соціальна відповідальність бізнесу / О.П. Гогуля, І.П. Кудінова. – К. : Видавництво Національного університету біоресурсів та природокористування України, 2008. – 79 с. 25. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2004. – 670с. 26. Головінов О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії та проблеми // О.М. Головінов. – Економічний вісник Донбасу. – № 2 (36). – 2014. – С.187-192. 27. Господарський кодекс // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 28. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність – шлях до європейської соціальної держави / О. А. Грішнова // Соц.-труд. відносини: теорія та практика. – К., 2011. – № 2. – C. 5–12. 29. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України: [монографія] / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. М. Міщенко. - К.: РВПС України, 1999. - 716 с. 30. Державний комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 31. Деркач С. Бізнес має бути соціально відповідальним [Електронний ресурс] / С. Деркач. – Режим доступу : http://www.stepanderkach.com.ua. 108 32. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : [монографія / за ред. О. М. Балакірєвої]. - К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011. - 592 с. 33. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 296 с. 34. Дубницький В.І. Корпоративна соціальна відповідальність в котексті розвитку державно-приватного партнерства / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, Н.М. Чуприна // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.2 –С. 74-87 35. Дудкін О. В. Трансформація сутності соціальної відповідальності підприємства в умовах економічної нестабільності / О. В. Дудкін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент» – 2010, № 5/1. – С. 150-155. 36. Економічна енциклопедія: в 3-х томах / під ред. Л. І. Молдована. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т. 1. – 864 с. 37. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред. та ін.). – К.: Академія, 2000. – Т.3. – 952 с. 38. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.екон.наук: 08.00.09 / І.В. Жиглей. – Житомир, 2011. – 37 с. 39. Жиглей І.В. Соціально відповідальна діяльність: поняття, складові та передумови відображення у системі бухгалтерського обліку / І.В. Жиглей // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2012. — Вип. 3 (24). — С. 170—174. 40. Жук В. Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні [Електронний ресурс] / В. Жук; Нац. ін-т стратег. досліджень. – 2007. – Режим доступу: old.niss.gov.ua/Monitor/November/13.htm. 109 41. Жуковська В.М. Соціальна відповідальність як напрям реалізації корпоративної стратегії розвитку / В.М. Жуковська // Фінанси України. – 2009. – С. 14–21. 42. Завгородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Завгородній, Вознюк Г.Л. – Львів: Видавництво Національного університету «Львіська політехніка», 2005. – 714 с. 43. Закіров В. Х. Системний підхід безпеки життєдіяльності. Розвиток основних понять у системі „людина – життєве середовище” [Електронний ресурс] / В.Х.Закіров – Режим доступу: http://www.rusnauka.com. 44. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 45. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12 46. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 47. Закон України “Про інноваційну діяльність”. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 48. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 №85/96 ― ВР// Відомості Верховної Ради України від 30.04.1996 р., №18, стаття 78. 49. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 50. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/601-17 51. Затєйщикова О.О. Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу / О.О. Затєйщикова // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – C. 200– 205. 110 52. Зелена книга Європейського Союзу [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rsppener- gy.ru/main/static.asp?art_id=1552 53. Зінченко А. Г. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект / А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна // К., 2008. – 60 с. 54. Зінченко А.Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку / А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна. – К. : Вид-во «Фарбований лист», 2010. – 56 с. 55. Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми / О. Іваненко. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dniprokniga.dp. ua/46-ivanenko-o.-viznachennjaponjattja- sutnosti-ta.html. 56. Керівництво GRI зі звітності в галузі стійкого розвитку версії G4 [Електронний ресурс]. Global strategic alliances. – Режим доступу: https://www.globalreporting.org/standards/g4 57. Керівництво з соціальної відповідальності ISO/DIS 26000: Guidance on social responsibility. – [Електроний ре- сурс]. – Режим доступу: isotc. iso.org 16. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf 58. Кобзар Н.І. Теорія та практики соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Н.І. кобзар, В.Ф. Левченко, О.М. Кірієнко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.2 – С. 112-120. 59. Колот А. М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.; за редакцією А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012 – 501 с. 111 60. Колот А. М. Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми, можливості стійкого розвитку : у 3 т. / А. М. Колот. – К., 2010. – Т. 3. – С. 9–22. 61. Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 3. - С. 3-9. 62. Комарницький І.Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/7_1.pdf. 63. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.-gov.ua. 64. Консультационный проект Международных основ интегрированной отчетности : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theiirc.org/consultationdraft2013. 65. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com 66. Король С.Я. Нормативне регулювання обліку соціальної відповідальності / С.Я. Король // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 9, 2016. – С. 7981-796 67. Король С.Я. Теоретичні засади соціального обліку / С.Я. Король. — Облік і фінанси. — 2016. — № 2 (72). — С. 29—34. 68. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес- практики: монографія / Л. П. Петрашко. — К.: КНЕУ, 2013. — 342, [2] с. 69. Корпоративна соціальна відповідальність [Текст] / за заг. ред. Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцової. – Вид. друге, виправл. і доповн. – К. : УБС НБУ, 2010. – 314 с. 70. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : посібник / [М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, А. Г. Зінченко та ін.]; за наук. ред. д- ра екон. на- ук, проф., засл. діяча науки і техніки України О. С. Редькіна. — К.: Фабований лист, 2011. - 480 с. 112 71. Корягін М.В. Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством / М.В. Корягін // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації». – №2 (17). – С. 50-57 // Режим доступу: http://nasoa.edu.ua/wp- content/uploads/periodicals/b-obl/162/06.pdf 72. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; Пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с. 73. Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку / В.І. Куценко. – К.: Наукова думка, 2010. 74. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: організація та методика: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.А. Лаговська – Житомир, 2007. – 277 с. 75. Лазаренко О. Посібник з КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / О. Лазаренко, Р. Колишко. – К. : Енергія, 2008. – 96 с. 76. Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення / С.О. Левицька. – с. 256-262. – 2014. // irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe? 77. Лопатинська А. М. Теоретичні основи соціальної відповідальності організації / А. М. Лопатинська // Уманський національний університет садівництва. – Економіка АПК, 2010. – № 10. – С. 142-146. 78. Малінін Є. Д. Соціальна відповідальність підприємців та економічні реформи в Росії / Є. Д. Малінін // ЕКО: Економіка і організація пром. пр-ва. – Новосибірськ. – 2000. – № 10. – С. 177-189. 79. Маматова Т. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України / Т. Маматова // Вісник дніпропетровського регіонального інституту державного управління. – 2010. – С. 51-53. 113 80. Міжнародний стандарт АА 1000 "AccountAbility" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.iso.org/iso/catalogue 81. Міжнародний стандарт ІСО 26000 "Управління соціальною відповідальністю" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.iso.org/iso/catalogue 82. Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07. 83. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджено наказом Міністерства фінансів України від від 07.02.13 р. N 73 : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92 84. Нусінок Б.Я. Соціальна відповідальність бізнесу: передумови тановлення та розвитокв Україні / Б. Я. Нусінов, А.В. Ярова // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1 - С. 306-309 85. Орлова Н.С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: Монографія / Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – Донецьк: Издательство, 2014. – 250 с. 86. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 87. Офіційний веб-сайт Інформаційного агентства УНІАН: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net 88. Офіційний сайт Всесвітньої ради бізнесу зі сталого розвитку (WBCSD) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.wbcsd.org/work-program/ business-role/previous-work/corporate-social-respon- sibility.aspx 89. Павликівська О. Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект / О. Павликівська // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3. — С. 139-147. — 114 (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти). 90. Павликівська О. Формування нової парадигми облікової науки / О. Павликівська // Галицький економічний вісник. - № 4 (11). – Тернопіль: Видавець Стародубець, 2006. – С.117 – 120. 91. Павликівська О. Фундаментальні принципи трансформації бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства: монографія / Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І., Гудь Є.В. – Тернопіль : ТНТУ , 2015 — 160 с. 92. Павликівська О. Управління соціально відповідальною діяльністю підприємств на основі концепції обліку та контролінгу (теорія, методологія, практика): монографія / О. Павликівська. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 405 с. 93. Панухник О.В. Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності / О.В. Панухник, У.М. Плекан // Галицький економічний вісник, 2016. – С. 51-61. 94. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http: // www.liga.net 95. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами, і доповненнями) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2755-17. 96. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704 : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa-ukraini/normativno-pravovi-akti-z-pitan- kpr/nakazi/61773.html 97. Про облікову політику Лист Міністерства Фінансів України від 21.12.2005 р. N 31-34000-10-5/27793. – Електронний ресурс: 115 http://proaudit.com.ua/buh/oblikova/pro-oblikovu-politiku-list-ministerstva-finansiv- ukraini-vid-21-12-2005-r-n-31-34000-10-5-27793.html 98. Проект Концепції соціального розвитку України на 2013—2023 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=153212- &cat_id=107177 5. Публікація ООН в Україні «Соціальна відповідальність бізнесу, розуміння та впровадження». – К.: 2005. 99. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с. 100. Рыкова, И.Н. Исследование эволюции корпоративной социальной отчетности российских предприятий. / И.Н. Рыкова, Н.А. Голубева.: // Международный бухгалтерский учет. – 2010. – 9 (141). 101. Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : посібник / М.А. Саприкіна, О. Ляшенко, М.А. Саєнсус. – К. : Вид-во «Фарбований лист», 2011. – 480 с. 102. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку : монографія / С.Я. Король. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 416 с. 103. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: монографія / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 216 с. 104. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наук. парк, Ін-т соц.-труд. відносин. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с. 105. Цивільний кодекс // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 106. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою : [монографія] / В. М. Шаповал. - Дніпропетровськ : ДВНЗ "НГУ", 2011. - 357 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квасніцька.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open
Квасніцька_авто.pdf244,82 kBAdobe PDFView/Open
квасніцька_довідка.docx20,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools