Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29878
Title: Бухгалтерський облік, контроль та аналіз доходів та видатків у бюджетній установі (на прикладі Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя)
Other Titles: Accounting, controlandanalysisofincomeandexpensesinabudgetaryinstitution (Husyatyn college of TNTU namedafter I. Puluj as a case study)
Authors: Болібрух, Катерина Володимирівна
Bolibrukh K.V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Болібрух К. В. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз доходів та видатків у бюджетній установі (на прикладі Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя): дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/ К.В. Болібрух. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 84с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Dec-2019
Supervisor: Марущак, Леся Іванівна
Keywords: 071
облік і оподаткування
доходи
витрати
кошторис
загальний фонд
спеціальний фонд
Page range: 84
Abstract: Робота містить теоретичне обґрунтування застосування бухгалтерського обліку в бюджетних установах, вивчення його методичних прийомів і формування доходів та витрат. Досліджено теоретичні основи обліку доходів і витрат в бюджетних установах, визначено економічну сутність та завдання обліку доходів, наведено їх класифікацію, визначено економічну сутність, класифікацію та завдання обліку витрат. Наведено економіко-правові аспекти організації обліку доходів і витрат. Охарактеризовано організацію аналітичного та синтетичного обліку доходів, розкрито методику проведення аналітичного та синтетичного обліку витрат. Досліджено методологію управлінського обліку в бюджетній установі як основу зниження видатків. Обґрунтовано теоретичні засади аналізу та аудиту доходів і витрат, проведено аналіз доходів та витрат бюджетної установи. Вивчено основні засади здійснення контрольно-аудиторських заходів при обліку доходів і витрат в бюджетних установах.
The work contains a theoretical justification for the use of accounting in budgetary institutions, the study of its methodological techniques and the formation of income and expenses. Theoretical bases of accounting of incomes and expenses in budgetary institutions are investigated, the economic essence and tasks of accounting of incomes are defined, their classification is given, the economic essence, classification and tasks of accounting of expenses are defined. The economic and legal aspects of organization of accounting of income and expenses are presented. The organization of analytical and synthetic accounting of incomes is described, the method of carrying out analytical and synthetic accounting of expenses is exposed. The methodology of management accounting in the budgetary institution as a basis for reducing expenditures is investigated. The theoretical bases of analysis and audit of income and expenses are grounded, the analysis of income and expenses of the budgetary institution is carried out. The basic principles of implementation of control and audit measures in accounting of revenues and expenditures in budgetary institutions are studied.
Content: Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку доходів і витрат в бюджетних установах 6 1.1. Економічна сутність та завдання обліку доходів, їх класифікація 6 1.2. Економічна сутність, класифікація та завдання обліку витрат 12 1.3. Економіко-правові аспекти організації обліку доходів і витрат 19 Розділ 2. Облік доходів і витрат у Гусятинському коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя 24 2.1. Організація аналітичного та синтетичного обліку доходів 24 2.2. Методика проведення аналітичного та синтетичного обліку витрат 30 2.3. Методологія управлінського обліку в бюджетній установі як основа зниження видатків 37 Розділ 3. Теоретичні засади аналізу та аудиту доходів і витрат 41 3.1. Теоретичні основи проведення аналізу доходів та витрат бюджетної установи 41 3.2. Основні засади здійснення контрольно-аудиторських заходів при обліку доходів і витрат в бюджетних установах 45 Розділ 4. Аналіз доходів і видатків Гусятинського коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя 51 4.1. Аналіз діяльності навчального закладу та кошторисних призначень 51 4.2. Аналіз складу і структури видатків 54 Розділ 5. Аналіз оцінки фінансового стану установи 59 5.1.Аналіз складу і динаміки активів 59 5.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетної установи 63 Розділ 6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 67 6.1. Охорона праці на підприємстві 67 6.2. Напрацювання заходів щодо зменшення дії вторинних факторів ураження, забезпечення життєдіяльності об’єкта у НС 70 Висновки та пропозиції 73 Список використаних джерел 77 Додатки 84
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29878
References (Ukraine): 1. Білик М.Д. Основи аудиту. Підручник / М.Д.Білик, Л.І.Полятикіна. – Суми: Слобожанщина, 2009. – 296 с. 2. Бондаренко Н. М. Сучасні підходи до сутності доходів і видатків бюджетних установ // Економіка та суспільство: електр. фах. вид. 2017. №8. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/119.pdfС. 3. Бурцев В.В. Организация внутреннего аудита / В.В. Бурцев // Финансовый менеджмент. – 2018. – № 6. – С. 88-99. 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: посібник для студентів вузів. / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, – Ж.: Рута, 2012. – 53 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. / Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2011. – 726 с. 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами і доповненнями. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 7. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є.Гончарук, С.І.Качан. Львів, «ЛВК», 2015. – 384 с. 8. Ворона Ю. В. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту необоротних активів у бюджетних установах / Ю. В. Ворона // Фінансові ринки і цінні папери. – 2012. – № 23 – С.36–40. 9. Волошин Д. Методологические основы внутреннего аудита еффективности системи управленческого учета на предприятии / Д.Волошин // Проблеми теории и практики управления. – 2012. № 1. – С.49-58. 10. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник. / М.П. Гандзюк, Є.П.Желібо, М. О.Халімовський. – К.: Каравела, 2008. – 548 с. 11. Дейкало Л. Є. Взаємодія органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи 78 вдосконалення // Ефективна економіка: електр. наук. фах. вид. 2015. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3746. 12. Дікань Л. В. Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання // Бізнес Інформ: міжнар. наук. економ. журн. 2013. №10. URL: http://www.business-inform.net/pdf/2013/10_0/296_301.pdf. 13. Дмитренко І.А. Системно орієнтований аудит: проблеми методології та тенденції розвитку / І.А.Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 2. – С. 26-37 14. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика: навч.посібник / Н.І.Дорош. – К.: Знання, 2012. – 495 с. 15. Дудченко Н. І. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах / Н. І. Дудченко // Фінансові ринки і цінні папери. – 2019. – № 15. – С. 24-28. 16. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз / О.В.Єфімова. – М: ДИС. – 2006. – 226с. 17. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 18. Закон України «Про охорону праці» у редакції від 21.11.02р. №229-VI. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi. 19. Карпенко Н. Г. Завдання та порядок відображення в обліку видатків бюджетних установ // Молодий вчений: наук. журн. 2017. №5 (45). URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/154.pdf. 20. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: закон від 10.12.1971 № 322-VIII, із змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi. – Законодавство України. 21. Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи та моделі: посібник / Н.І.Костіна, А.А.Алексєєв, О.Д.Василик. – К.: Знання, 2007. – 183 с. 79 22. Крупко М. П. Державний фінансовий контроль доходів і витрат суб’єкта державного сектора на прикладі Сварицевицької сільської ради // Молодий вчений: наук. журн. 2017. №5 (45). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/143.pdf. 23. Левицька С.О. Звітність підприємств.: навч.посібник. / С.О. Левицька. – Рівне: НУВГП. – 2015. – 213 с. 24. Левицька С. О. Фінансові результати господарської діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку та менеджменту // Бухгалтерський облік і аудит: наук.-практ. журн. 2015. № 12. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boau_2015_12_2. 25. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / В.С.Лень. – К.: ЦНЛ, 2008. – 696 с. 26. Лондаренко О. О. Економічна природа видатків та її вплив на обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ // Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 9. C. 15−19. 27. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 // Бухгалтерський облік / Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.gov.ua/news/buhgalterskij-oblik/buhgalterskij-oblik-u-derzhavnomu-sektori. 28. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Нападовська – К.: Книга, 2004. – 544 с. 29. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11. 30. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи»: наказ Міністерства фінансів України від 80 24.12.2010 № 1629. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-124-doxodu. 31. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12. 32. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / Артюх О.В., Максімова В.Ф., Черкашина Т.В. – Одеса: ОНЕУ, Ротапринт, 2013. – 264 с. 33. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів. / О.В.Олійник.– Житомир: «Рута», 2015. – 496 с. 34. Павликівська О. І. Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат / О. І. Павликівська, Л. І. Марущак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 10. - С. 343-348. 35. Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / О.В.Павловська, Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька, К.:КНЕУ, – 2016. – 208 с. 36. Петренко С.В. Якість бухгалтерського обліку як об'єкт оцінки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю / С.В.Петренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 2. – С. 26-31. 37. Питання оплати праці працівників державних органів: постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-п. 38. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // [Електронний ресурс]: - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.=275-17. 39. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 81 40. Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2013 №348 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0354-13. 41. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12. 42. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14/page. 43. Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17. 44. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п. 45. Про затвердження порядку подання фінансової звітності: постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п. 46. Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: наказ 82 Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12. 47. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п. 48. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання: наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 №755 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17. 49. Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи: Постанова КМУ від 26.01. 2011 р. № 59 (із змінами та доповненнями станом на 17.04.2015 р.). [Електpонний pеcуpc]. – Pежим доcтупу : http://www. rada. gov.ua. 50. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України (із змінами та доповненнями станом на 26.11.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 51. Свірко В. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник / В.Свірко. – Х.: «ІНЖЕК», 2015. – 328 с. 52. Романів М.В. Фінансовий контроль і аудит: посібник / М.В.Романів. – К.: НІОС. – 2008. – 124 с. 53.. Савченко В.Я. Аудит: Навч.посіб. / В.Я.Савченко. – К:КНЕУ, 2006. – 328с. 54. Свірко С. В. Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. 2014. Вип. 2. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_20. 83 55. Скоморохова С. Ю. Особливості аналізу доходів бюджетних установ // Кримський економічний вісник. 2012. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5553/1/1.pdf. 56. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16. 57. Тополенко Н. М. Актуальні проблеми обліку видатків фінансово-господарської діяльності митних органів // Ефективна економіка: електр. наук. фах. вид. 2010. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=268. 58. Федорук А. П. Системний аналіз проблем функціонування механізмів державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні / А. П. Федорук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 1. – С. 118-122. 59. Шапаренко А. В. Зміни в обліку доходів і витрат бюджетних установ // Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 2017. №1. URL: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2017/12/EconLawSc-Kyiv-Dec2017P1.pdf. 60. Юрченко О. Б. Організація обліку видатків бюджетних установ за новою економічною класифікацією та їх відображення у звітності // Національний лісотехнічний університет України : збірник науково-технічних праць. 2013. вип. 23.15. URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_15/283_Jur.pdf.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Болібрух автореф.pdf269,08 kBAdobe PDFView/Open
Болібрух.pdf961,94 kBAdobe PDFView/Open
болібрух_довідка.docx20,85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools