Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29839
Title: Автоматизоване діагностування та опис ознак експлуатаційних дефектів газомазутного парового котла КВ-ГМ-209-150
Other Titles: Automated diagnostics and description of signs of operational defects of gas-oil steam boiler KV-GM-209-150
Authors: Федько, Роман Михайлович
Наконечний, Павло Михайлович
Fedko, Roman
Nakonechnyi, Pavlo
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Bibliographic description (Ukraine): Федько Р. М. Автоматизоване діагностування та опис ознак експлуатаційних дефектів газомазутного парового котла КВ-ГМ-209-150: дипломна робота магістра за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“ / Федько Роман Михайлович, Наконечний Павло Михайлович. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 103 с.
Issue Date: 22-Dec-2019
Submitted date: 22-Dec-2019
Date of entry: 26-Dec-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Institution defense: ЕК №43, 2019 р.
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Marushchak, Pavlo
Committee members: Стухляк, Петро Данилович
UDC: 681.3 (07)
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
автоматизація
дефекти
оптико-цифровий аналіз
Number of pages: 103
Abstract: Розроблено методи та алгоритмічні засоби обробки зображень поверхні трубок газомазутного парового котла КВ-ГМ-209-150, розпізнавання дефектів зовнішнього вигляду деградованих поверхонь, на основі оцінок їх параметрів, інваріантних до положення діагностованого обєкту. Експериментально обґрунтовано найбільш інформативні параметри колірного тону, текстури й контурів експлуатаційних дефектів. Проаналізовано вплив стану поверхні на розпізнавання дефектів газомазутного парового котла КВ-ГМ-209-150, які використано при оцінюванні достовірності розпізнавання дефектів. Розглянуто підхід, який дозволяє створювати проблемно-орієнтовані та спеціалізовані експертні системи, налаштовані на певну аналізовану ділянку контрольованого об’єкту. Оцінено економічну ефективність проекту та запропоновано заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та охорони довкілля.
Methods and algorithmic means of image processing of the surface of tubes of gas-oil steam boiler КВ-GM-209-150, recognition of defects of appearance of degraded surfaces, based on estimations of their parameters invariant to the position of the diagnosed object, are developed.The most informative parameters of color tone, texture and contours of operational defects are experimentally substantiated. The influence of the surface condition on the detection of defects of the gas-oil steam boiler KV-GM-209-150, which were used in the evaluation of the reliability of the defect recognition, is analyzed.An approach that allows you to create problem-oriented and specialized expert systems tuned to a specific parcel of a controlled object is considered. The cost-effectiveness of the project has been evaluated and measures for safety, life and environmental protection are proposed.
Description: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «24» грудня2019р.о 9.00год. на засіданні екзаменаційної комісії у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
Content: 1.АНАЛІТИЧНАЧАСТИНА 1.1. Корозія. Види корозії...9 1.2. Рентгенографія...12 1.3. 3D-оптичний мікроскоп...14 1.4. Аналіз дефектів методами оптичної мікроскопії...15 1.5. Аналіз фотографій для виявлення тріщин і корозії для автоматизованої перевірки морських кораблів... 17 1.5.1.Виявлення корозії базоване на її кольорі(Colour-based Corrosion Detector)...17 1.5.2.Виявлення корозії розбиттям на зони з підвищеною шорсткістю...18 1.5.3.Об’єднання методів фільтрування кольорів та розбиття на зони...19 1.6.Фототермальний метод виявлення пітингів...20 1.7.Патенти на винаходи, що стосуються деградації деталей і вузлів...24 1.8. Порівняння ефективності оптичної мікроскопії, 3D мікроскопії, рентгенографії та фототермічної камери 29 2.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 2.1 Пікова водогрійна котельня та мережеві насоси...33 2.2. Хімводоочистка...33 2.3.Деаератори...34 2.4. Управління і автоматика...37 2.5. Технологія вироблення енергії на ТЕЦ...38 2.6.Опис технологічного процесу...42 2.7.Котел КВ-ГМ-209-150...45 2.8. Датчик для вимірювання тиску...46 2.9. Датчик для вимірювання температури термопара ТХА-9505...47 2.10. Датчик для вимірювання витрати TIDALFLUX IFM...48 2.11. Датчик для вимірювання рівня ВМ4012...51 2.12. Трубка металева. Сталь 20 (легована)...52 3. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 3.1 Дослідження фільтрів каналів кольорів для зображень...54 3.2.Дослідження впливу фільтра Гауса на якість вихідних даних...58 3.3.Дослідження перерізу пітингів...63 4. НАУКОВА ЧАСТИНА...67 5.СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 5.1 Програмний пакет OriginPro 9.1 ...70 5.1.1. ІнструментImage Profiles...71 5.1.2.Інструмент Contour Profiles...73 5.2. Порівняння каналів RGBта 8-бітної градації сірого...74 5.3. Визначення площі ураженої пітинговою корозією...75 5.4.Перетворення розмірності зображень з пікселів у мм...81 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 6.1. Оцінка техніко-економічної ефективності...86 6.2. Абсолютна величина економічного ефекту...87 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...90 8. ЕКОЛОГІЯ...95 ВИСНОВОК...100 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...102
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29839
Copyright owner: © Федько Роман Михайлович, Наконечний Павло Михайлович, 2019
References (Ukraine): І. Коноваленко, П. Марущак, Р. Федько, П. Наконечний Інтелектуалізовані методи діагностування конструкцій за нечітким описом ознак дефектів // Тези доповідей VII науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (11-12 грудня 2019 року), Тернопіль, ТНТУ. 1. Соколов, Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.А. Соколов. –М.: Академия, 2008. –128 с. 2. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные / Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзиньш. –Промиздат, 2008. –248 с. 3. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). –М.: Энергия, 1998. –296 с. 4. Ривкин, С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. –М. : Энергоатомиздат, 1984. –80 с.5. СП 89.13330.2012 –Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 [Электронный ресурс]. -Введ. 2013-01-01. –Режим доступа: http://www.nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/898581493-SP%2089.13330.2012(dlya%20oznakomleniya).pdf6. Каталог оборудования «ЭМЗ» * [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.em-z.ru/produkciya/kotly-kv-gm 7. Роддатис, К.Ф. Котельные установки: учебное пособие./ К.Ф. Роддатис.-М.: Энергия, 1977. –432 с. 8. Тепловой расчет котлов. Нормативный метод/Г.М. Каган. –Санкт –Петербург.: РАО «БЭС России», 1998. –259 с. 9. Гусев, Г.Б. Тепловая схема водогрейной котельной. Расчет котла: учебное пособие./ Г.Б. Гусев. -М.: Москва, 2009. –32 с.10. Каталог отраслевой «НИИЭИНФОРМЭНЕРГОМАШ». Котлы малой и среднеймощности и топочные устройства.11. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: справочник/Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина. –М.: Москва Энергоатомиздат, 1990. –252 с.12. ЕНиР сборник Е31 «Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования». –М.: ЦНИБ, 1988. –45 с. 13. СП 60.13330.2012 -Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 [Электронный ресурс]. -Введ. 2013-01-01. –Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/120009552714. Палей Е.Л. Проектирование котельных в секторе ЖКХ. Спб.: Изд-во “Газовый клуб”, 2006. -175 с.15. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы (тепловой расчет парового котла): Учебное пособие. Красноярск: ИПЦ КЕТУ, 2005. -96 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Fedko_ Nakonechnyy_2019.pdfАвтореферат236,04 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Fedko_ Nakonechnyy_2019.pdfДипломна робота4,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools