Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29699
Title: Генератор тестових радіосигналів для випробування алгоритмічного забезпечення радіотехнічних систем
Other Titles: Test radiosignal generator for testing algorithmic support of radiosystems
Authors: Ісаєнко, Денис-Антон Костянтинович
Isaenko, Denys-Anton
Bibliographic description (Ukraine): Ісаєнко Д.-А.К. Генератор тестових радіосигналів для випробування алгоритмічного забезпечення радіотехнічних систем: дипломна робота магістра за спеціальністю „172 — Телекомунікації та радіотехніка“/ Д.-А.К. Ісаєнко. — Тернопіль: ТНТУ, 2019р. — 143 с.
Issue Date: 23-Dec-2019
Date of entry: 23-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Дедів, Ірина Юріївна
Committee members: Хвостівський, Микола Орестович
UDC: 612:81:519.218:004.42
Keywords: 172
Телекомунікації та радіотехніка
імітаційна модель
генерування
випробування
радіотехнічна система
радіосигнал
модуляція
radiosignal
modulation
simulation model
generation
testing
radiosystem
Abstract: Дипломну робота присвячено розробленню комп’ютерного генератора радіосигналів. У роботі вперше розроблено генератор тестового радіосигналу в просторі одного повтору у вигляді амплітудо-модульованої суміші трансльованих в часовому просторі складових хвиль радіосигналу, а із врахуванням повторності – у вигляді амплітудо-модульованої суміші трансльованих по всій часовій осі k-их повторів радіосигналів. Розроблений генератор дає змогу по заданим параметрах генерувати тестові радіосигнали із високою точністю відтворення і врахуванням у собі поєднання властивостей повторності із стохастичності.
This thesis is devoted to the development of a computer radiosignal generator. For the first time, the generator of the test radiosignal in the space of one repetition was developed in the form of an amplitude-modulated mixture of radiosignal wave constituents transmitted in the temporal space, and, taking into account the repetition, in the form of an amplitude-modulated mixture of k-s repeats transmitted throughout the time axis. The developed generator allows to generate test radiosignals with high accuracy of reproduction and taking into account the combination of properties of repetition with stochasticity according to given parameters.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕСТОВИХ РАДІОСИГНАЛІВ 12 1.1 Радіозв’язок та радіотехнічні системи зв’язку 12 1.1.1 Радіорелейний зв'язок 12 1.1.2 Тропосферний радіозв'язок 13 1.1.3 Супутниковий зв'язок 14 1.2 Математичні моделі генераторів радіосигналів в радіотехнічних системах 15 1.2.1 Детерміновані моделі генераторів радіосигналів 15 1.2.2 Статистичні моделі генераторів радіосигналів 24 1.3 Висновик до розділу 1 29 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА ТЕСТОВИХ РАДІОСИГНАЛІВ 30 2.1. Модель генератора тестових радіосигналів в калах зв’язку 30 2.2. Модель генератора тестового радіосигналу під впливом завад 35 2.3. Висновки до розділу 2 37 РОЗДІЛ 3. МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ ТЕСТОВИХ РАДІОСИГНАЛІВ 38 3.1 Структура радіосигналів 38 3.2 Алгоритм генерування тестових радіосигналів 39 3.3 Імітаційна модель генератора тестових радіосигналів 45 3.4 Генерування тестового радіосигналу 49 3.5 Висновки до розділу 3 55 РОЗДІЛ 4. КОМП’ЮТЕРНЕ ГЕНЕРУВАННЯ ТЕСТОВИХ РАДІОСИГНАЛІВ 56 4.1. Блок-схема комп’ютерного генерування тестових радіосигналів 56 4.2. Розробка програмного забезпечення генерування тестових радіосигналів 58 4.2.1. Розробка програми функції генератора радіосигналу 58 8 4.2.2 Розробка оболонки програми генерування тестового радіосигналу 62 4.3. Результати генерування тестового радіосигналу 68 4.4. Висновки до розділу 4 74 РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 75 5.1 Призначення системи комп’ютерної програми MATLAB 75 5.2 Склад комп’ютерної програми MATLAB 77 5.3 Висновки до розділу 5 79 РОЗДІЛ 6. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 80 6.1 Розрахунок витрат на проведення науково-дослідної роботи 80 6.2 Науково-технічна ефективність науково-дослідної роботи 85 6.3 Висновки до розділу 6 88 РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 89 7.1 Охорона праці 89 7.1.1 Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень 89 7.1.2 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів під час роботи з персональним комп’ютером при виконанні науково-дослідної роботи 91 7.1.3 Забезпечення нормальних умов праці на робочому місці 94 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 96 7.3 Висновки до розділу 101 РОЗДІЛ 8. ЕКОЛОГІЯ 103 8.1 Робота з банками екологічної інформації 103 8.2 Джерела теплового забруднення атмосфери і методи його зменшення 108 8.3 Висновки до розділу 8 110 ВИСНОВКИ 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112 Додатки 116 9 Додаток А. Програма генератора тестового радіосигналу 117 Додаток Б. Програма генератора радіосигналів із графічною оболонкою 119 Додаток В. Копія тези конференції 141
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29699
Copyright owner: © Ісаєнко Д.-А.К., кафедра радіотехнічних систем, 2019р.
References (Ukraine): Испытания РЛС (оценка характеристик)./ А.И. Леонов, С.А. Леонов., Ф.В. Нагулинко и др.: под ред. А.И. Леонова. М.: Радио и связь, 1990.-208с. 2. Борисов, Ю.П. Математическое моделирование радиотехнических систем и устройств / Ю.П. Борисов, В.В. Цветнов. – М.: Радио и связь, 1985. – 176 с. 3. Галкин А.П., Лапин А.Н., Самойлов А.Г. Моделирование каналов систем связи. М.: Связь, 1979. - 96 с. 4. Самойлов А.Г. Имитаторы многолучевых радиоканалов // Проектирование и технология электронных средств. 2003. - № 4.-С. 32-36. 5. Бабак В. П. Детерміновані сигнали і спектри: навч. посіб./ В. П. Бабак, А. Я. Білецький. – К.: Техніка, 2003. – 454 с. 6. Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник./ В. П. Бабак, В. С. Хандецький, Е. Шрюфер. – К: Либідь, 1999. – 250 с. 7. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Дмитриев В.И. Системы мобильной связи/Под ред. М.А. Вознюка. Спб.: Изд-во СПб ГУТ, 1999. - 331 с. 8. Банда Б. Методы оптимизации. Вводный курс/Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1988. 128 с. 9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988.-448 с. 10. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы./ С. И. Баскаков. – М.: Высш. шк., 2000. – 462 с. 11. Вербанский А. Организация мирового радиовещания// Радио. — 1991. № 6. - С.35-39 12. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь: Учеб. пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 432 с. 13. Гуревич М.С. Спектры радиосигналов. — М.: Связьиздат, 1963. — 321с. 113 14. Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуа-ционных помехах. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Советское радио, 1972.- 448с. 15. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1977. 479 с. 16. Жураковський Ю. П. Теорія сигналу та кодування [Текст] : підручник / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак. – К.: Вища шк., 2001. – 255 с. 17. Коган И. М. Прикладная теория информации [Текст] / И. М. Коган. – М. : Радио и связь, 1981. – 216 с. 18. Назаров M.B., Кувшинов Б.И., Попов O.B. Теория передачи сигналов.- M.: Связь, 1970. 368 с. 19. Коржик В.И. и др. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: Справочник/В .И. Коржик, Л.М. Финк, К.Н. Щелкунов: Под ред. Л.М. Финка. М.: Радио и связь, 1981. - 232 с. 20. Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Связь, 1979. 252 с. 21. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники./ Б. Р. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 656 с. 22. Мартин Ф. Моделирование на вычислительных машинах./ Ф. Мартин. Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1972. – 288 с. 23. Урывский Л. А. Основы прикладной теории информации для телекоммуникаций [Текст] : диссертация доктора технических наук : 05.12.02 / Л. А. Урывский; Киев, НТУУ «КПИ». – К. : 2009. – 377 с. 24. Пономарев В. А. Программирование на ЭЦВМ «Мир-1»/ В. А. Пономарев. – М.: Сов. радио, 1971. – 216 с. 25. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – 2-е изд., испр. / Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 1104 с. – Парал. тит. англ. 26. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/Зюко А. Г., Кловский Д. Д., Назаров М. В., Финк Л. М.— М.: Связь, 1980. — 288 с. 114 27. Теория передачи сигналов: Учеб. для вузов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, М.В., Назаров, Л.М. Финк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1986. – 304 с. 28. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1982. - 624 с. 29. Феер Л. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра [Текст] / Л. Феер // Пер. с англ. М:, Радио и связь, 2000. – 520 с. 30. Финк JI.M. Теория передачи дискретных сообщений. — 2-е изд., пере-раб. и доп. М.: Советское радио, 1970. — 728 с. 31. Харкевич А.А. Спектры и анализ. М.: Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1953. — 216с. 32. Couch L.W. Signal-to-noise ratio out of ideal FM detector for SSB FM plus Gaussian noise at the input//IEEE Trans. (Concise Papers). — 1969. — Vol. COM-17, № 1. P. 591-592. 33. Dahlman E. 3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband [Text] / E. Dahlman. – Academic Press is an imprint of Elsevier, 2007. – 485 p. 34. Hvostivska, L., Oksukhivska, H., Hvostivskyy, M., Shadrina, H. (2019) Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу, Вісник НТУУ "КПІ"; Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), pp 66-73. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.66-73. 35. Slyusar V.I., Smolyar V.G. The method of nonorthogonal frequencydiscrete modulation of signals for narrow-band communication channels // Radio Electronics and Communications Systems C/C of Izvestiia – Vysshie Uchebnye Zavedeniia Radioelectronika. – 2004, VOL 47; PART 4, P. 40–41. – Allerton Press Inc. (USA). 36. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К.: Видавництво УАННП “Фенікс”, 2004. – 328с. 115 37. Білявський Г. О. Основи екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2004. - 408 с. – ISBN 966-06-0289-8. 38. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / В. Ц. Жидецький ; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищої освіти. Укр. акад. друкарства ; рец.: Г. Г. Гогіташвілі, І. І. Даценко, Б. С. Штангрет. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с. — Бібліогр.: с. 329–330. — ISBN 966-8013-11-5 39. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:172 — телекомунікації та радіотехніка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка (Ісаєнко Д.-А.К.).docАвторська довідка47 kBMicrosoft WordView/Open
Zapuska_Isayenko_D-A_K.pdfДипломна робота2,82 MBAdobe PDFView/Open
aref_Isayenko_D-A_K.pdfАвтореферат188,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools