Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29645
Title: Автоматизовані методи нанесення захисних покриттів з підвищеними технологічними властивостями на металеві поверхні
Other Titles: Automated Methods of Coating with Advanced Technological Properties on Metal Surfaces
Authors: Лебідь, Андрій Леонідович
Покурбанич, Дмитро Іванович
Lebid, Andrii
Pokurbanych, Dmytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Bibliographic description (Ukraine): Лебідь Андрій Леонідович, Покурбанич Дмитро Іванович, Автоматизовані методи нанесення захисних покриттів з підвищеними технологічними властивостями на металеві поверхні: комплексна дипломна роботи магістра за спеціальністю „151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 102 с.
Issue Date: 22-Dec-2019
Submitted date: 22-Dec-2019
Date of entry: 22-Dec-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Institution defense: ЕК №43, 2019 р.
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Marushchak, Pavlo
Committee members: Голотенко, Олександр Сергійович
Holotenko, Oleksandr
UDC: 681.3 (07)
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
покриття
coating
мікроконтролер
програма
microcontroller
Abstract: У магістерській роботі розроблено різні схеми автоматичного фарбування при безперервному русі фарбованого виробу і реверсивному (поперек виробу) руху розпилювача; при статичному положенні виробів і одночасному реверсивному і подовжньому русі розпилювача: фарбування тіл обертання (циліндрів, барабанів, і еластичних матеріалів, розтягнутих на барабані); фарбування конусоподібних виробів.
In the master's work various schemes of automatic coloring are developed: at continuous movement of the painted product and reversible (across the product) movement of the sprayer; at a static position of products and at the same time reversible and longitudinal movement of a spray: painting of bodies of rotation (cylinders, drums,and elastic materials stretched on a drum); coloring of conical products.
Description: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «24» грудня 2019 р. о 8.00год. на засіданні екзаменаційної комісії №43 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Content: Вступ 9 1. Аналітична частина 1.1. Аналіз стану покриттів нафто- та газопроводів 10 1.1.1 Бітумні покриття 10 1.1.2. Епоксидно-кам’яновугільні покриття 14 1.1.3. Поліетиленові стрічки 14 1.1.4. Порошкове покриття 15 1.1.5. Поліпропіленове покриття 16 1.1.6. Багатошарові покриття 18 1.1.7. Епоксикомпозитні покриття 19 1.2. Проблеми з міцнісними параметрами та руйнуванням в процесі експлуатації 24 1.3. Проблеми автоматизації 27 2. Технологічна частина 2.1. Характеристика виробу і його призначення 29 2.1.1. Аналіз умов експлуатації 29 2.1.2. Властивості епоксидних смол 30 2.1.3. Технологічні особливості виготовлення одношарових покриттів 32 2.1.4. Технологічні особливості виготовлення тришарового покриття на основі рідкої епоксидної фарби 34 2.1.5. Технологічні особливості виготовлення тришарового покриття на основі порошкової фарби 37 2.1.6. Технологічні особливості виготовлення двошарового покриття 37 2.2. Розробка технологічного процесу виготовлення виробу 38 2.2.1 Підготовка поверхні для нанесення епоксидних лакофарбових матеріалів 38 2.2.2. Зжирювання поверхні труб перед фарбуванням 42 2.2.1. Підготовка епоксидних лакофарбових матеріалів 42 2.2.2. Нанесення епоксидних лакофарбових матеріалів 43 8 2.2.3. Сушка епоксидних лакофарбових матеріалів 44 2.3. Метод визначення складових ударної в’язкості 45 3. Конструкторська частина 3.1. Технологія нанесення покриттів 50 3.2. Установки безповітряного розпилення з підігрівом 52 3.3. Насоси високого тиску 55 3.4. Установка для антикорозійного покриття УНП2-7-65 безповітряним методом 56 3.5. Автоматичний розпилювач Iwata AL-96 S5 59 3.6. Мікроконтроллер ОВЕН ПЛК110-32 60 3.7. Розрахунок параметрів автоматизації процесу фарбування 61 3.8. Приклад розрахунку 65 3.9. Розрахунок частоти обертання двигуна АІР 132 М8 66 4. Наукова частина 4.1. Автоматизоване визначення фрактальної розмірності 69 4.2. Застосування фрактальної розмірності D для опису структури зламів епоксикомпозитів 5. Спеціальна частина 5.1 Мова релейних діаграм LD 77 5.2. Розробка керуючих програм для системи програмного керування 77 6. Обгрунтування економічної ефективності 80 7. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 88 8. Екологія 93 Висновки 98 Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29645
References (Ukraine): 1. Крижанівський Є.І. Дослідження ізоляційних та антикорозійних характеристик модифікованих бітумно-полімерних покрить / Є.І. Крижанівський, М.С. Полутренко, Ю.П. Гужов та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – №1(26). – С. 57-59. 2. Зиневич A.M., Борисов Б.И. Старение изоляционных поливинил-хлоридных покрытий на трубах в грунте // Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. – 1972. – № 2. – С. 18-20. 3. Лосев Б.И., Монина М.Л., Путинцев Г.В. Пластмассовые ленты как защитные покрытия для трубопроводов // Тематический научнотехнический сборник. Серия: Защита трубопроводов от коррозии, ГОСИНТИ. – 1961. – № 6. – С. 3-16. 4. Эстрин В.Н. Исследование некоторых изоляционных материалов на старение. // Коррозия и защита. – 1975. – № 3. – С. 22-24. 5. Зиневич A.M., Волуйская Д.П. Микробиологические исследования изоляционных полимерных покрытий подземных трубопроводов // «Экспресс-информация», М. – 1969. – № 23. – С. 38-41. 6. Федорович І.В. Ефективність використання модифікованого ізоляційного покриття для збільшення терміну служби трубопроводів / І.В. Федорович // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип.10(89). – С. 97-100. 7. Гудов А.И., Сайфутдинов М.И. Повышение качества изоляционных материалов и совершенствование технологии их нанесения при капитальном ремонте и реконструкции магистральных нефтепроводов // Трубопроводный транспорт нефти. – 1998. – № 2. – С. 22-23. 8. Гизатуллин P.P., Старочкин А.В., Рамеев М.К., Сайфутдинов М.И. Антикоррозионные свойства клеевых грунтовок для пленочной изоляции трубопроводов // Трубопроводный транспорт нефти. – 1997. – № 6. – С. 25 26. 7. Михалев А.И., Деревянко А.И., Помулев В.В. Фрактальное оценивание зернистости металлоструктур // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 2 (10) – Днепропетровск. 2000. c. 104-112. 8. Михалев А.И., Деревянко А.И., Помулев В.В. Применение методов фрактальной геометрии для анализа металлоструктур // Вестник ХГТУ. – 2001. - № 3(12). – c. 178-180. 9. Бондаренко Я.С., Помулев В.В. Применение фрактальной параметризации оценивание зернистости металлоструктур // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 3 (26) – Днепропетровск: "Системные технологии". – 2003. – c. 35-43. 11. Михалев А.И., Деревянко А.И., Помулев В.В. Определение фрактальной размерности полутоновых и цветных изображений // Вестник ХГТУ. – 2002. - № 2 (15). – С. 336-339. 12. Михалев А.И., Деревянко А.И., Помулев В.В. Применение методов фрактальной геометрии для анализа металлоструктур. // Комп’ютерне моделювання. – Дніпродзержинськ, 2001. – С. 95-96. 13. Сапронов О.О. Дослідження ударної в’язкості епоксидних композитів, наповнених фулереном С60 / О. О. Сапронов, О. В. Акімов, Н. М. Букетова // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17- 18 листопада 2016 року - Тернопіль: ТНТУ, 2016 - Том I. - С. 84. 14. Обзор конструкций и способов нанесения изоляционных полимерных ленточных покрытий трубопроводов / P.A. Харисов и др. // Трубопроводный транспорт-2008: Материалы IV Международной учебнонаучно-практической конференции. Уфа: УГНТУ, 2008. - С.179-181. 15. Экспертная оценка свойств защитных покрытий / P.A. Харисов, Е.С. Волкова, К.А. Сагитова // Материалы 58 научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2007. - С. 58. 16. Мустафин Ф.М., Лаврентьев А.Е. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов с применением органических вяжущих продуктов // Газовая промышленность. – М.: ВНИИЭГазпром, 1989. – №7. – С. 14- 26. 17. Патент № 2183783 РФ. Способ ремонта антикоррозионной изоляции подземных трубопроводов / Ф.М. Мустафин, Н.В. Абдуллин, С.К. Рафиков и др. (РФ); Опубл. 20.06.02. // БИ. – 2002. – №17. 18. Глазов Н.П., Шамшетдинов К.Л., Глазов H.H. Сравнительный анализ требований к изоляционным покрытиям трубопроводов // Защита металлов. 2006. - Т. 42.-№ 1.-С. 103-108. 19. Горшенина Г.И., Михайлов Н.В. Полимербитумные изоляционные материалы. М.: Недра, 1967. 238 с. 20. Гуль В.Е., Кулезнев В.И. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высшая школа, 1966. 320 с. 21. Дедешко В.Н., Салюков В.В., Митрохин М.Ю., Велиюлин И.И., Алексашин A.B. Технологии переизоляции и новые изоляционные материалы для защиты МГ // Газовая промышленность. 2005. - № 2. - С. 68- 70. 22. Детектирование отслоений защитных покрытий трубопроводов // Трубопроводный транспорт нефти. 1996. - №2. - С. 37-39. 23. Дуэйн Трэйси. Влияние отслоения изоляции трубопровода на катодную защиту // Нефтегазовые технологии. №3. - 1997. - С.41-45. 24. Егерман Г.Ф., Джафаров М.Д., Никитенко Е.А. Ремонт магистральных газопроводов. М.: Недра, 1973. 288 с. 25. Защита от коррозии, старения, биоповреждений машин, оборудования, сооружений: Справочник / Под. ред. A.A. Герасименко. Т. 1,2. - М.: Машиностроение, 1987. 26. Зиневич A.M., Глазков В,М., Котик В.Г. Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии. М.: Недра, 1975. - 288 с. 27. Зиневич A.M., Козловская A.A. Антикоррозионные покрытия. М.: Стройиздат, 1989. - 112 с. 28. Мікроструктура поверхні руйнування композитних матеріалів із частками фулерену С60 / О. О. Сапронов // Науковий вісник НЛТУ України. - 2018. - Т. 28, № 1. - С. 104-107. 29. Букетов А. В. Епоксидні нанокомпозити: монографія / А.В. Букетов, О.О. Сапронов, В.Л. Алексенко. – Херсон: ХДМА, 2015. – 184 с. 30. Сапронов О.О. Вплив вмісту і природи дрібнодисперсного наповнювача на механічні властивості і структуру полімерних захисних покриттів / О.О. Сапронов, В.Д. Нігалатій, К.М. Клевцов, І.В. Смирнов, М.А. Долгов // Вісник ХДМА, 2013. – №2(9). – С. 228-237. 31. Розробка фулереновмісних епоксикомпозитів з мікродисперсними наповнювачами для захисних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Букетова Наталія Миколаївна; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2017. - 25 с. 32. Розробка епоксикомпозитів з нано-, мікродисперсними наповнювачами та дискретними волокнами для підвищення зносостійкості вузлів тертя [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Зінченко Дмитро Олександрович ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон, 2017. - 24 с.
References (International): А. Лебідь, Д. Покурбанич, І. Окіпний Автоматизовані методи нанесення захисних покриттів з підвищеними технологічними властивостями на металеві поверхні // Тези доповідей VII науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (11-12 грудня 2019 року), Тернопіль, ТНТУ.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Lebid_Pokurbanych.pdfАвтореферат233,27 kBAdobe PDFView/Open
Diplom_Lebid_Pokurbanych.pdfДипломна робота3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools