Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29602
Title: Модернізація електропостачання системи вуличного освітлення м.Чернівці шляхом впровадження системи автоматизованого управління її роботою
Other Titles: Modernization of the street lighting system power supply in Chernivtsi by implementation of automated control system for its operation
Authors: Решетник, Сергій Анатолійович
Reshetnyk, Serhii
Bibliographic description (Ukraine): Решетник С.А. Модернізація електропостачання системи вуличного освітлення м.Чернівці шляхом впровадження системи автоматизованого управління її роботою: дипломна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ С.А. Решетник. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 126 с.
Issue Date: Nov-2019
Date of entry: 21-Dec-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Костик, Любов Миколаївна
UDC: 621.3
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
вуличне освітлення
енергоефективність
система керування
street lighting
energy efficiency
control system
Number of pages: 126
Abstract: Розроблений комплекс моделей, алгоритмів і програм дозволяє реалізувати енергоефективну систему управління вуличним освітленням з характеристиками, що відповідають вимогам нормативних документів і підвищити якість функціонування зовнішнього освітлення при економії витрат на електроенергію до 25%.
Description: The developed complex of models, algorithms and programs allows to implement an energy-efficient street lighting control system with characteristics that meet the requirements of regulatory documents and to improve the quality of outdoor lighting while saving electricity costs by up to 25%.
Content: ВСТУП…7 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА …9 1.1 Мережі зовнішнього освітлення…9 1.2 Аналіз стану мережі зовнішнього освітлення…13 1.3 Основні системи управління зовнішнім освітленням…18 1.4 Аналіз надійності існуючих систем управління зовнішнього освітлення…21 1.5 Автоматичне управління вуличним освітленням…22 1.6 Висновок до розділу…27 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА…28 2.1 Стан систем зовнішнього освітлення м. Чернівці…28 2.2 Розробка варіантів технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності систем зовнішнього освітлення…34 2.3 Інтелектуальна система управління зовнішнім освітлення…37 2.4 Переваги дистанційного керування…38 2.5 Висновок до розділу…39 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА…40 3.1 Особливості інтелектуальної системи управління зовнішнього освітлення…41 3.2 Технічне оснащення інтелектуальної системи управління зовнішнього освітлення…43 3.3 Висновок до розділу…48 4 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА…49 4.1 Особливості електричної мережі як середовища передачі даних...49 4.2 Аналіз вимог нормативних документів до передачі сигналів по електричній мережі…49 4.3 Математичні основи передачі і прийому сигналів з відносною фазовою модуляцією…51 4.4 Прийом і передача даних по мережі 0,4 кВ...60 4.5 Розробка перешкодостійкого протоколу передачі даних…62 4.5.1 Постановка задачі…62 4.5.2 Математичне моделювання алгоритму синхронізації кадрів і розробка протоколу передачі інформації…64 4.6 Висновки до розділу…70 5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА…71 5.1 Програмне забезпечення центру моніторингу та управління…71 5.1.1 Служба моніторингу…72 5.1.2 Проектування бази даних…79 5.1.3 Проектування програмного забезпечення управління та диспетчеризації…82 5.2 Програмне забезпечення блоку управління лінією...85 5.2.1 Модуль управління лінією...85 5.2.2 Модуль вимірювань…90 5.2.3 Модуль діагностики…92 5.2.4 Модуль управління GSM модемом…93 5.2.5 Модуль зв'язку з БУС…94 5.3 Програмне забезпечення блоку управління світильником…96 5.3.1 Модуль управління приймачем модуляції накладеного напруги...97 5.4 Висновки до розділу…98 6 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ…99 6.1 Розрахунок терміну окупності проекту по впровадження енергоефективного обладнання у мережах освітлення (на прикладі однофазних шафи управління та 70 світильників) у м. Чернівці…99 6.1.1 Використання в лінії освітлення світильників типу РКУ-250…99 6.1.2 Використання в лінії освітлення світильників ЖКУ-150 без управління…100 6.1.2 Використання в лінії освітлення світильників ЖКУ-150 без управління…101 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…102 7.1 Вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок…102 7.2 Перша допомога людині при ураженні електричним струмом…104 7.3 Заходи з охорони праці, при монтажі й експлуатації трансформатора...106 7.4 Дія електричного струму на людину. Перша допомога при електротравмах…109 8 ЕКОЛОГІЯ…115 8.1 Теплове забруднення довкілля…115 8.2 Шляхи зменшення теплового забруднення довкілля…117 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…119 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...120 ДОДАТКИ…124
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29602
Copyright owner: © Решетник С. А., 2019
References (Ukraine): 1. Сапронов А.А., Никуличев А.Ю. [и др.] Исследования процессов в электрической сети напряжением 0,4 кВ для организации передачи данных в АСКУЭ // Кибернетика энергетических систем: Матер. XXVIII сессии Всеросс. семин. «Диагностика энергооборудования»: Новочеркасск, 25 - 26 окт., 2006. Юж.-Рос. гос. техн. Ун-т. (НПИ): Изв. ВУЗов. Электроме¬ханика. (прил. № 15). Новочеркасск, 2006. - С. 147 - 149 2. AN1714 Application note. ST7538Q FSK powerline transceiver demonstra¬tion kit description // [Электронный ресурс]. URL: http://www.st.com (дата обращения: 20.05.2011). 3. Ahola, J. Applicability of Power-Line Communications to Data Transfer of On-Line Condition Monitoring of Electrical Drives / J. Ahola . - Lappeenranta. - 2003. - ISBN 951-764-783-2, ISSN 1456-4491. 4. Петрович, H. Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией. - М.: Советское радио, 1965. -262 с. 5. Петрович, Н. Т. Новые способы осуществления фазовой телеграфии // Радиотехника. - 1957. - № 10. 6. Костас, Д. П. Синхронная радиосвязь / Д. П. Костас // RIPE. - 1956. - № 12. 7. Пат. RU 2338317, МПК 7 Н04ВЗ/00. Способ и устройство передачи и приема информации по линиям распределительных электрических сетей переменного тока / Сапронов А. А., Старченко И. Е., Никуличев А. Ю.; ООО НПФ "Элис"; - № 2006109696; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28. 8. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 2 Получисленные ал-горитмы / - М.: Мир, 1977. 9. Сапронов А.А., Никуличев А.Ю. [и др.] Решение проблемы кадровой синхронизации при разработке протокола передачи данных электросете¬вого модема. // Кибернетика энергетических систем: Материалы XXX сессии семинара "Диагностика энергооборудования", 24-25 сент. 2008 г. / Юж.-Рос. гос. техн. Ун-т (НПИ). - Новочеркасск:, Изв. ВУЗов. Электро¬механика (спец. выпуск), 2008. - С. 139-141. 10. Сухман С.М., Бернов А.В., Шевкопляс Б.В. Синхронизация в телекомму-никационных системах. Анализ инженерных решений / - М. : Эко-Трендз, -2003.260 с. 11. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. Пер. с англ. / Под ред. Я.З. Цыпкина. - М.: Наука, 1991. - 432 с. 12. Сапронов А.А., Никуличев А.Ю. [и др.] Математическая модель для проверки на электромагнитную совместимость электросетевых модемов с относительной фазовой модуляцией / Кибернетика электрических сис¬тем: Материалы XXXI сессии семинара "Электроснабжение промышлен¬ных предприятий", 28 -29 окт. 2009 г. / Юж.- Рос. гос. техн. Ун-т (НПИ). - Новочеркасск: Ред. журн. "Изв. вузов. Электромеханика" (спец. выпуск), 2009. -С.46-48. 13. Разработка алгоритма синхронизации электросетевого модема / / Акту¬альные проблемы техники и технологии: сб. науч. тр. / редкол.: Н.Н.Прокопенко [и др.]. - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. - С. 142. 14. Ридико Л. И. DDS: прямой цифровой синтез частоты // Компоненты и технологии, - № 7, - 2001. - С. 50-54. 15. Tierney J., Rader С.М., Gold В. A Digital Frequency Synthesizer, IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics AU-19:1, March 1971, P.48-56. 16. Поляков В. Т. радиолюбителям о технике прямого преобразования // - М. : Патриот, 1990, 264 с. 17. Грабер М. Введение в SQL. - M.: Лори, - 1996. - 379 с. 18. Internet Assigned Numbers Authority (INNA) / [Электронный ресурс]. URL: http://www.iana.org (дата обращения: 20.05.2011). 19. American National Standard for Information Systems — Coded Charac¬ter Sets — 7-Bit American National Standard Code for Information Interchange (7-Bit ASCII), ANSI X3.4-1986, American National Standards Institute, Inc., March 26, 1986. 20. Codd E.F. Relation Model of Data for Large Shared Data Banks // Comm. ACM. - 1970. -V.13, - №.6. - P.377-383. 21. Чен П. Модель "сущность-связь" - шаг к единому представлению о данных // СУБД. - 1995. - №3. _ С.137-158. 22. Мейер М. Теория реляционных баз данных - М.:Мир, 1987. - 608 с. 23. Пушников А. Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1. Реляционная модель данных: уч. пособ. - Уфа: Изд-е Башкирско¬го ун-та, 1999. -108 с. 24. Пушников А. Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 2. Нормальные формы отношений и транзакции: уч. пособ. - Уфа: Изд-е Башкирского ун-та, 1999. -108 с. 25. Polo L. World Wide Web Technology Architecture: A Conceptual Analysis. [Электронный ресурс]. URL: http://newdevices.com (дата обра-щения: 20.05.2011). 26. RFC 2068. Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.w3.org (дата обращения: 20.05.2011). 27. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. - Введ. 1996-01-01. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. - 36 с. 28. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - Введ. 1994-07-01. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1994. - 10 с. 29. Розенберг Г.В. Сумерки / М.: Изд-во физ. мат.-лит., 1963, с. 256 - 276. 30. Цыганов Ш.И. Сколько суток в году или как устроен календарь / Соросовский образовательный журнал, 2000. Т. 6, - № 5, - С. 117-122. 31. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз И.И. Курс общей астроно¬мии: Уч. пособ. для ВУЗов. / Изд. 5-е, испр. и доп. М., 1983, - 502 с. 32. Sun or Moon Rise/Set Table for One Year. [Электронный ресурс]. URL: http://aa.usno.navy.mil (дата обращения: 20.05.2008). 33. Котов В. Е. Сети Петри. - М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1984,- 160 с. 34. ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энер¬гии переменного тока - Введ. 2005-03-15. - М.: Стандартинформ, 2008. - 30 с. 35. Сапронов A.A., Никуличев А.Ю. [и др.] Способ диагностики неис-правностей в системах уличного освещения / Кибернетика энергетиче¬ских систем: Матер. XXX сессии семинара «Диагностика энергооборудо¬вания» г. Новочеркасск, 24-25 сент. 2008 г. / Юж.-Рос. гос. техн. Ун-т (НПИ). - Новочеркасск: Изв. ВУЗов. Электромеханика (спец. выпуск), 2008.-С. 142-143
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Reshetnyk.pdfРешетник С.А. Автореферат дипломної роботи магістра175,76 kBAdobe PDFView/Open
Reshetnyk_robota.pdfРешетник С.А. Дипломна робота магістра3,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools