Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29538

Title: Організаційне навантаження механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств
Other Titles: Organizational structures of managerial corporate social responsibility mechanism
Authors: Плекан, Уляна Михайлівна
Plekan, Uliana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Плекан У. М. Організаційне навантаження механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств / Уляна Плекан // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 55–64. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Plekan U. (2019) Orhanizatsiine navantazhennia mekhanizmu upravlinnia sotsialno vidpovidalnoiu diialnistiu pidpryiemstv [Organizational structures of managerial corporate social responsibility mechanism]. Galician economic bulletin, vol. 59, no 4, pp. 55-64 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (59), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (59), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 59
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 2-Aug-2019
Date of entry: 18-Dec-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.055
UDC: 658
005.35 (477)
Keywords: організаційна структура управління
підприємство
механізм управління соціально відповідальною діяльністю підприємств
структура
ефективність управління
organizational structure of management
enterprise
mechanism to manage socially responsible activities of enterprises
structure
management efficiency
Number of pages: 10
Page range: 55-64
Start page: 55
End page: 64
Abstract: Дослідженно та вдосконаленно сучасні організаційні структури управління соціально відповідальною діяльністю підприємств. Основу статті склали базові категорії й концептуальні положення організаційних моделей механізму управління підприємствами, у тому числі в частині їх соціально відповідальної діяльності. Проаналізовано основні організаційні структури управління підприємством і сформульовано їх переваги й недоліки. Зазначено моделюючі фактори впливу на оргструктуру підприємства, серед яких:стратегія, середовище, технологія, масштаби діяльності, стадія життєвого циклу підприємства. Узагальнено класифікаційні типи організаційних структур управління, зокрема розкрито особливості бюрократичних, органічних (адаптивних) та сучасних організаційних форм управління, а також обґрунтовано їх використання в сучасних умовах. Удосконалено організаційні моделі управління підприємствами в частині їх соціальної відповідальності, які враховують домінуючі характеристики соціально відповідальної поведінки підприємств – захисну, адаптаційну, стратегічну та соціально спрямовану. Обґрунтовано визначальні критерії організаційних моделей управління соціально відповідальною діяльністю підприємств. На підставі проаналізованих літературних джерел описано взаємозв’язок між типом організаційної моделі управління та розвитком соціальної відповідальності підприємств. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання результатів наукових розробок і практичних рекомендацій, наведених у статті, вітчизняними підприємствами при розробленні ефективної організаційної структури управління для розвитку соціально відповідальної сфери діяльності.
The article investigates ways of improving the basic organizational structures of management of socially responsible activity of enterprises. The foundation of this article is comprised of basic categories and concepts of the organizational models to manage enterprises in terms of their socially responsible activities. In the article the basic organizational structures of management are analyzed. Advantages and disadvantages of organizational structures of enterprise management are formulated. Modeling factors of influence on the organizational structure of the enterprise are noted, including: strategy, environment, technology, scale of activity, stage of the life cycle of enterprises. Classification types of organizational structures of management are summarized, in particular, features of bureaucratic, organic (adaptive) and modern organizational forms of management are revealed. Their use in modern conditions is substantiated. A socially responsible behavior can be manifested in four aspects: protective, adaptive, strategic, socially oriented, therefore the organizational models to manage enterprises in terms of their socially responsible activities are improved. Protective, adaptive, strategic, and socially-aimed management models are singled out; their determining criteria are developed as well. On the basis of analyzed reference list the relations between the type of organizational model of management and the development of corporate social responsibility are described . Practical importance of the obtained results is in the possibility of using both scientific development findings and practical recommendations from the article for various domestic companies for elaborating efficient organizational structure of managemen t for the development of socially responsible sphere of activity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29538
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://mirknig.com/2006/02/19/meskon_malbert_m_khedouri_f_osnovy_menedzhmenta.html
References (Ukraine): 1. Грішнова О. А., Наумова О. О. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Т. 2: Управління персоналом в організаціях. К.: КНЕУ, 2011. С. 42–50.
2. Дідковська Л. Г., Гордієнко П. Л. Менеджмент: навч. посібник. К.: Алерта: КНТ, 2007. 516 с.
3. Зайченко К. С., Дащенко Н. М. Сучасні організаційні структури управління інноваційно-активними малими підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 3. С. 104–110.
4. Ігнатьєва І. А., Кудлай В. С., Євлах О. Ю. Інноваційні підходи адаптації організаційних структур управління підприємств до принципів корпоративного управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. Т. 2. № 3. С. 108–111.
5. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підручник 2-ге вид., випр. і доп. К.: Академвидав, 2007. 416 с.
6. Мескон М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента / пер. с англ. URL: http://mirknig.com/2006/02/19/meskon_malbert_m_khedouri_f_osnovy_menedzhmenta.html.
7. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словар 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 326.
8. Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. 281 с.
9. Шорохов В. В. Особливості еволюції організаційних структур управління підприємством. Ефективність державного управління. 2015. № 44 (2). С. 48–57.
10. Щербина О. В. Еволюція організаційних структур: сутність, етапи, принципи. Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін. Київ: КНЕУ, 2008. Вип. 10. С. 30–38.
References (International): 1. Hrishnova O. A., Naumova O. O. Otsinyuvannya personalu: suchasni pidkhody do zabezpechennyaefektyvnosti. Personnel assessment: modern approaches to ensuring effectiveness. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky zb. nauk. prats. T. 2. 2011. Рp. 42–50.
2. Didkovska L. H., Hordiyenko P. L. Menedzhment: navch. posibnyk. K.: Alerta: KNT, 2007. [InUkrainian].
3. Zaychenko K. S., Dashchenko N. M. Suchasni orhanizatsiyni struktury upravlinnya innovatsiynoaktyvnymy malymy pidpryyemstvamy. Modern organizational structures of management of innovativeactive small enterprises. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. No. 3. Pp. 104–110.
4. Ihnatyeva I. A., Kudlay V. S., Yevlakh O. YU. Innovatsiyni pidkhody adaptatsiyi orhanizatsiynykhstruktur upravlinnya pidpryyemstv do pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnya. Innovative approaches ofadaptation of organizational structures of enterprise management to corporate governance principles.Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. T. 2. 2008. No. 3. Pp. 108–111.
5. Kuzmin O. YE., Melnyk O. H. Osnovy menedzhmentu: pidruchnyk 2-he vyd. vypr. i dop. K.: Akademvydav, 2007. [In Ukrainian].
6. Meskon M., Al'bert M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta / per. s angl. 2006. URL: http://mirknig.com/2006/02/19/meskon_malbert_m_khedouri_f_osnovy_menedzhmenta.html.
7. Rayzberg B. A. Lozovskiy L. SH., Starodubtseva Ye. B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. Moderneconomic dictionary: M.: INFRA-MБ 1999. [In Russian].
8. Rohoza M. YE. Upravlinnya promyslovymy pidpryyemstvamy: sotsialno-ekonomichni chynnyky taosoblyvosti orhanizatsiyi: monohrafiya. Management of industrial enterprises: socio-economic factors and features of the organization: monograph. Poltava: RVTS PUSKU, 2005. [In Ukrainian].
9. Shorokhov V. V. Osoblyvosti evolyutsiyi orhanizatsiynykh struktur upravlinnya pidpryyemstvom. Features of evolution of organizational structures of enterprise management. Efektyvnist derzhavnohoupravlinnya. 2015. Vol. 44. No. 2. Pp. 48–57.
10. Shcherbyna O. V. Evolyutsiya orhanizatsiynykh struktur: sutnist, etapy, pryntsypy. Evolution of organizational structures: essence, stages, principles. Vcheni zapysky: zb. nauk. Prac. 2008. Vol. 10. Pp. 30–38.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 4 (59)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.