Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29434
Title: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства (на прикладі...)» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин– Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 61 с.
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства (на прикладі...)» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин– Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 61 с.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: стратегія
стратегічна сегментація
портфельний аналіз
диверсифікація
Abstract: Навчально-методична розробка містить методичні вказівки до виконання курсової роботи, зміст, алгоритм написання і зразки структури курсової роботи, наведені у додатках, а також список рекомендованої літератури.
Description: Виконання курсової роботи з курсу «Стратегічний маркетинг» є складовою навчального процесу. Мета курсової роботи – сприяти розвитку творчих навичок студентів, закріпити, поглибити і узагальнити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, і виробити вміння застосовувати їх при практичному вирішенні питань з стратегічного маркетингу підприємства. У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, узагальнити кращий вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності підприємств, здійснити відповідний аналіз статистичних даних роботи підприємства, показати вміння вирішувати маркетингові стратегічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних проблем підприємства.
Content: Мета та завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Методичні положення до виконання окремих розділів курсової роботи
Вимоги до оформлення курсової роботи
Рекомендована література
Додатки...…………………………………………………….
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29434
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 416 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; [пер с англ.]. – М.: Экономика, 1989. – 285 с.
3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассэль. – М.: ИНФРА, 1999. – 804 с.
4. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – М.: Экономика, 1999. – 702 с.
5. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 149 с.
6. Бронникова Т.С. Маркетинг: учебное пособие / Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до підручника – http://www.aup.ru/books/m49/14.htm
7. Василенко В.А. Стратегічне управління: навч. посібник / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: Знання, 2003. – 110 с.
8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.С. Гаркавенко – К.: Лібра, 1998. – 384 с.
9. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. – М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.
10. Гужвинская Л. Эффективная маркетинговая стратегия. Стратегия как дирижер маркетингового процесса / Л. Гужвинская // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 2. – С. 13-15.
11. Дейян А., Троадек А., Троадек Л. Стимулирование продаж и реклама на месте продажи: пер. с франц. / общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: А/О Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 190с.
12. Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 46-48.
13. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 560 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР стр методичка.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools