Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29280
Title: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ». ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Габрусєва, Наталія Валеріївна
Bibliographic description (Ukraine): Габрусєва Н. В. Аналіз підходів до розуміння поняття "відповідальність". Історичний аспект / Н. В. Габрусєва // Молодий вчений. - 2019. - № 5(2). - С. 412-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(2)__35.
Journal/Collection: «Young Scientist» № 5 (69) May, 2019
Issue Date: May-2019
Submitted date: Apr-2019
Country (code): UA
UDC: 37.01
BBK: 74.00
Keywords: професійна освіта
відповідальність
діалектика
фронезис
Page range: 412-416
Abstract: Одним з важливих результатів навчання у вищій школі сьогодні є формування професійної відповідальності, яка є ознакою фахової зрілості. В практиці освітнього процесу важливо розуміти сутність родового поняття «відповідальність», її природу та механізми дії. У статті здійснено історичний аналіз формування родового поняття «відповідальність» через призму діалектики. На основі ключових суперечностей автором умовно виокремлено діалектично взаємопов’язані екстернальний та інтернальний підходи до її розуміння. Для синтезу цих підходів пропонується використати фронестичний підхід Арістотеля. З метою гуманізації освітнього процесу та впровадження індивідуального підходу до навчання, доцільно звернути увагу на вивченні перспективи застосування фронезису в практиці освітньої діяльності. Рухаючись в цьому напрямку, професійна педагогіка зможе наблизити теорію до практики, а освітні методики створені з розумінням того що «не може бути чимось загально спільним та єдиним» (наприклад відповідальності), будуть більш ефективними.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29280
URL for reference material: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2019_5(2)__35
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89.pdf220,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools