Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28923

Title: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Other Titles: Детермінанти конкурентоспроможності підприємств
Determinants of enterprises' competitiveness
Authors: Дмуховський, Роберт
Dmuchowski, Robert
Dmuchowski, Robert
Affiliation: Університет інформаційних технологій та економіки в Ольштині, Польща
University of Information Technology and Economics TWP in Olsztyn, Poland
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Polska
Bibliographic description (Ukraine): Dmuchowski R. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw / Robert Dmuchowski // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 54–69. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Dmuchowski R. (2019) Determinanty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 54-69 [in Polish].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 15-Apr-2019
Date of entry: 1-Sep-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.054
Keywords: конкурентоспроможність підприємств
стратегії конкурентоспроможності
детермінанти конкурентоспроможності
економічне середовище
competitiveness of companies
competitiveness strategies
competitiveness determinants
economic environment
konkurencyjność przedsiębiorstw
strategie konkurencyjności
uwarunkowania konkurencyjności
otoczenie ekonomiczne
Number of pages: 16
Page range: 54-69
Start page: 54
End page: 69
Abstract: Конкурентоспроможність підприємств – це здатність суб'єкта господарювання функціонувати в певній галузі у вільній ринковій економіці, виробляючи потрібні товари або послуги високої якості, за правильну ціну і в потрібний час. Саме функціонування компанії означає, що суб'єкт господарювання повинен бути конкурентоспроможним, тому що він не буде вести бізнес, якщо не створює додаткової вартості і тому не отримує економічних вигод у вигляді прибутку. Швидкість розвитку підприємства визначатиметься зовнішніми факторами, тобто тими, які стосуються середовища підприємства та внутрішніх факторів, що створюються на підприємстві. Детермінанти конкурентоспроможності компанії можуть бути як її елементом зростання, так і перешкодою, що призводить до зниження конкурентоспроможності.
Competitiveness of enterprises is the ability of an economic entity to run in a specified industry within a free market economy rules, by producing the right goods or services, with the appropriate quality, at the right price and at the right time. Just a basic run of the company means that the entity must be competitive because it would not be able to run a business if it did not create added value and therefore did not obtain economic benefits in the form of profit. The rate of the company development will be determined on one hand by the external factors, related with the enterprise environment and on the other hand by the internal factors that are build up within the enterprise. Determinants of the company's competitiveness may constitute both its element of growth and an obstacle, causing a decline in competitiveness.
Konkurencyjność przedsiębiorstw to zdolność podmiotu gospodarczego do funkcjonowania w danej branży w warunkach gospodarki wolnorynkowej, poprzez wytwarzanie właściwych dóbr lub usług, o właściwej jakości, po właściwej cenie i we właściwym czasie. Już samo funkcjonowanie firmy oznacza, że podmiot musi być konkurencyjny, gdyż nie prowadziłby działalności gospodarczej, gdyby nie tworzył wartości dodanej i z tego tytułu nie uzyskiwał korzyści ekonomicznych w postaci zysku. O tempie rozwoju przedsiębiorstwa będą decydowały czynniki zewnętrzne, czyli takie, które odnoszą się do otoczenia przedsiębiorstwa i czynniki wewnętrzne, które tworzone są w przedsiębiorstwie. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa mogą stanowić zarówno jego element wzrostu, jak i przeszkodę, powodując spadek konkurencyjności.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28923
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1002/ltl.40619991107
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529774
References (International): 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. TNOiK. Toruń, 2010.
2. Dmuchowski R., Szmitka St., Klastry jako podmioty strategii i innowacji – Warmińsko-Mazurski klaster «Razem Cieplej». Zarządzanie i Finanseж. 2013. Nr 1/3.
3. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebether i Spółka, Warszawa, 1996.
4. Hampden Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC. Kraków, 2000.
5. Kotler P., Marketing narodów. PZSB: Kraków, 1999. https://doi.org/10.1002/ltl.40619991107
6. Pierścionek Z., Strategie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN: Warszawa, 2003.
7. Porter M., O konkurencji. PWE: Warszawa, 2001.
8. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. PWE: Warszawa, 2009.
9. Śpiewak K., Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki. CEDEWU.Pl: Warszawa, 2009.
10. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. WUW: Warszawa, 2005. https://doi.org/10.31338/uw.9788323529774
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_54-69.pdf6,71 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_54-69.djvu294,9 kBDjVuView/Open
new_GEB_54-69__COVER.png989,04 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.