Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28048
Title: Дослідження напружено-деформованого стану похилих перерізів залізобетонних балок за умов відсутності поперечного армування
Other Titles: Investigation of oblique sections stress-and-strain state of reinforced concrete beams without crosswise reinforcement
Authors: Затертий, Володимир Тарасович
Zatertyi, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Затертий В.Т. Дослідження напружено-деформованого стану похилих перерізів залізобетонних балок за умов відсутності поперечного армування : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ В.Т. Затертий. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 8 с.
Issue Date: 28-May-2019
Date of entry: 28-May-2019
Country (code): UA
Supervisor: Чорномаз, Наталія Юріївна
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
залізобетонна балка
поперечне армування
відносний прольот зрізу
відносний прольот зрізу
Abstract: Затертий В.Т. Дослідження напружено-деформованого стану похилих перерізів залізобетонних балок за умов відсутності поперечного армування.
Description: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2019.
Content: Виконано експериментальне дослідження похилих перерізів залізобетонних балок за умов його відсутності. Визначено вплив розміщення навантаження на значення поперечної сили та несучої здатності елемента. Встановлено, що із збільшенням відстані до точки прикладання сили несуча здатність зменшується: при відносному прольоті зрізу a/d=1 становила 17,5% в порівняні з відношенням a/d=2; та 8,6% при відносному прольоті зрізу a/d=1,5. Вдосконалено методику проведення експерименту. Результати роботи можуть бути використані для визначення поведінки залізобетонних конструкцій, які експлуатуються.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28048
References (Ukraine): 1. Бабич Є. Поведінка зігнутих, підсилених бетонних елементів змішаним зусиллям під малим циклічним навантаженням / Є. Бабич, Ю. Крокус, Ю. Панчук // Зб. наук. праць : Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. – Львів : Каменяр, 2000. - вип. 4. - С.232-239.
2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции / В.Н.Байков, Э.Е.Сигалов.–М.: Стройиздат, 1991.–с 199-234.
3. Бамбура А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону : aвтореферат дис. д.т.н. / А. М. Бамбура // Київ, -2006.-39с.
4. Барашиков А. Я. Надежность зданий и сооружений / А. Я. Барашиков, М.Д. Сирота // Учебное пособие. - К.: УМК ВО, 1993. - 212с.
5. Башинський О. І. Головні відмінності роботи залізобетонних елементівіз стрічковою та стержневою арматурою при згиніпід дією поперечних сил та високих температур / О.І. Башинський, В.В. Артеменко, Т.Б. Боднарчук, В.М. Андрієнко // Пожежна безпека № 14, –2009, – с. 104-110.
6. Бліхарський З.Я. Розрахунок і конструювання нормальних та похилих перерізів залізобетонних елементів. / З.Я. Бліхарський, І.І. Кархут, Р.Ф. Струк– Л.: НУ «ЛП», 2014. – 144 с.
7. Боднаренко В. М. Примеры расчота железобетонных и каменныхконструкций / Боднаренко В. М., Римшин В. И. // Москва «Высшая школа», – 2006, – с. 580.
8. Боярчук Б. А. Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних конструкцій при різних способах підсилення розтягнутої зони : aвтореф. диc... канд. техн. наук : 05.23.01 / Б. А. Боярчук // Львів, 2003. - 20 с.
9. Валовой О. І. Особливості розрахунку згинальних елементів,що складаються з декількох шарів / О.І. Валовой, О.Ю. Єрьоменко, М.О. Валовой // УДК 624.046.2, – 2011, – с. 1-3.
10. Затертий В., Татарин Н. Порівняння результатів експериментального та аналітичного розрахунку міцності похилих перерізів балок без поперечної арматури / Zatertyi V., Tataryn N. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-технічної конференцї «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 25-26 квітня 2019 року – Т. :ТНТУ, 2019 – Том І. – С. 158. – (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженеріяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools