Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28041
Title: Дослідження похибок при затиску і обробці деталей циліндричної форми з використанням самоналагоджувального оснащення
Other Titles: Study of errors at cylindrical parts clamping and machining due to use of self-regulated equipment
Authors: Мацюрак, Андрій Олегович
Matsiurak, Andriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мацюрак А. О.Дослідження похибок при затиску і обробці деталей циліндричної форми з використанням самоналагоджувального оснащення : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ А.О.Мацюрак — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 8 с.
Bibliographic description (International): Matsiurak A. O. Study of errors at cylindrical parts clamping and machining due to use of self-regulated equipment. 133 – Sectoral engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2019.
Issue Date: 27-May-2019
Submitted date: 27-May-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луців, Ігор Володимирович
Committee members: Пулька, Чеслав Вікторович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
точність
самоналагоджувальне оснащення
затискний пристрій
аналітична модель
деформаційні зміщення
self-adjusting equipment
clamping device
analytic model
deformation displacements
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з похибками при затиску і обробці з використанням самоналагоджувального обладнання. Проведення теоретичних досліджень базується на імовірнісно-статистичному методі визначення сили різання при точінні. Проводимо визначення похибок положення складових комплексногого самоналагоджувального оснащення для токарної обробки та обчислення макропохибок багатолезової обробки поверхонь обертання. Проведено оцінку впливу узагальнених похибок при затиску і обробці з використанням самоналагоджувального оснащення на вихідну точність оброблюваних циліндричних поверхонь консольно закріплених деталей з використанням варіаційного методу розрахунку точності машин.
In the thesis the issues, which are connected with errors during clamping and machining of self-adjusting equipment are considered. Theoretical research is based on a probabilistic-statistical method for determining the cutting force when sharpening; determination of the errors of the components of integrated self-adjusting equipment for turning processing; calculation of macroscopic distortions of multilayered surface rotation processing. An overview and analysis of existing methods of determining the cutting force at pinching has been carried out, showing that existing dependencies do not take into account the stochasticity of certain elements of cutting processes, thus failing to ensure the reliability of the data obtained.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 27 травня 2019 р. о 12.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №11 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 4-101.
Content: Вступ; Перший розділ «Аналітичний розділ»; Другий розділ «Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми»; Третій розділ «Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. технологічний розрахунок»; Четвертий розділ «Проектування конструкції верстатного обладнання»; П'ятий розділ «Науково-дослідний розділ»; Шостий розділ «Спеціальний розділ (комп'ютерні розрахунки та автоматизоване проектування)»; Сьомий розділ «Обґрунтування економічної ефективності»; Восьмий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»; Дев’ятий розділ «Екологія»; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28041
Copyright owner: © Мацюрак Андрій Олегович, 2019
References (Ukraine): 1. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. (2011) – Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія. – К.: – Тернопіль: Терно-граф.– 692 с.
2. Луців І., Волошин В., Буховець В. – (2015) – Комплексне самоналагоджувальне оснащення для токарної обробки// Тези доповідей 12-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – С.88-89.
3. Решетов Д.Н. (1986) – Точность металлорежущих станков. – М.: Машиностроение.– 336 с.
4. Луців І.В., Волошин В.Н., Буховець В.М. (2016) – Модель оцінки впливу похибок складових самоналагоджувального оснащення на вихідну точність токарного верстата// Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні». – Львів.– С. 72-74.
5. Воронин Ю.В. Изменение формы внутренней цилиндрической поверхности бронзовой втулки при запрессовке в корпус // Известие вузов. Машиностроение, 1969. – с. 165-
6. Воронцов А. Л. Разработка новой теории резания. Математическое описание образования стружки разных видов, пульсации силы резания и параметров контакта обработаной поверхности заготовки з задней поверхностью резца / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев // Вестник машиностроения. – 2008. – №7. – С. 56-61.
7. Вплив випадковості подачі на висоту мікронерівностей поверхні при її точінні або розточуванні / [П. Кривий, Н. Тимошенко, М. Шарик, В. Крупа] // Львів: Машинознавство, 2013. – №9-10 (195-196). – С. 76-83
8. Кобельник В.Р. Кривий П.Д. Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів, наприкладі моделі 2Н118 // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наукових праць. Житомир : ЖДТУ, 2010 . – Вип. 8.- С. 99-108
9. Мацюрак А. О. Імовірнісний підхід до визначення впливу подачі на положення площини зсуву при точінні / П. Д. Кривий, В. В. Крупа, А. О. Мацюрак // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво“, 31 жовтня – 02 листопада 2018 року. — Краматорськ. : ДДМА, 2018. — 200 с.
10. Мацюрак А. О. Дослідження формоутворюючих факторів при паралельній токарній обробці двосупортними системами / І. В. Луців, В. Н. Волошин, І. Р. Петречко, А. О. Мацюрак // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково – технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28 – 29 листопада 2018 року. – Т. : ТНТУ, 2018. Том I, 232 ст.
11. Мацюрак А. О. Імовірнісний підхід до визначення довжини заготовки у вигляді карточки для згортних втулок / А. О. Мацюрак // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково – технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28 – 29 листопада 2018 року. – Т. : ТНТУ, 2018. Том I, 232 ст.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ареф.pdf390,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools