Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28039
Title: Дослідження динаміки приводу головного руху і верстатно-інструментального забезпечення адаптивного типу токарного верстата
Other Titles: Study of main motion drive dynamics and instrumentation of adaptive-type lathes
Authors: Петречко, Ігор Русланович
Petrechko, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Петречко І. Р. Дослідження динаміки приводу головного руху і верстатно-інструментального забезпечення адаптивного типу токарного верстата : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І. Р.Петречко — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 8 с.
Bibliographic description (International): Petrechko I. R.; “Study of main motion drive dynamics and instrumentation of adaptive-type lathes”. 133 – Sectoral engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2019.
Issue Date: 27-May-2019
Submitted date: 27-May-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луців, Ігор Володимирович
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
верстат
кінематична схема
інструмент
динаміка
коробка швидкостей
machine tool
kinematic scheme
tool
dynamic
gearbox
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом технологічного процесу механічної обробки деталі, дослідженням комплексу формотворних рухів та розробкою компонувальних схем верстата для їх повного або часткового забезпечення. Реалізовано проектний розрахунок та розробку шпиндельного вузла верстата. Запропоновано, на основі теоретичної механіки і нарисної геометрії визначення координатних площин і кутів різця. Проведено динамічний аналіз запропонованої конструкції трилезової головки з пружними напрямними та електромагнітними приводами для порівняння динамічних характеристик її роботи з обробкою однолезових інструментів. Розроблено теоретичну модель моделювання у вигляді розрахункової схеми та встановлено диференціальні рівняння руху другого порядку. В результаті розв'язання рівнянь були отримані осцилограми і коливання ріжучих елементів головки в процесі обробки.
The diploma paper thesis examines issues related to the analysis of the process of working parts machining. The research also deals with a complex of movements shaping as well as the developing of the machine layout schemes for their full or partial providing. The project calculation and design of individual units of the machine are implemented. It is proposed, on the basis of theoretical mechanics and descriptive geometry, to determine the coordinate planes and angles of the cutter The dynamic analysis of the proposed three edge head design with elastic guides and electromagnetic drives in order to compare its operation dynamic features against the single tool machining ones was conducted. The simulation theoretical model was developed in a form of calculating scheme and the differential second order equations set. As a result of the equations solution the diagrams illustrating the oscillograms of the work piece and the head cutting elements vibrations in the machining process were obtained.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 27 травня 2019 р. о 12.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №11 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 4-101.
Content: Вступ; Перший розділ «Аналітичний розділ»; Другий розділ «Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми»; Третій розділ «Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. технологічний розрахунок»; Четвертий розділ «Проектування конструкції верстатного обладнання»; П'ятий розділ «Науково-дослідний розділ»; Шостий розділ «Спеціальний розділ (комп'ютерні розрахунки та автоматизоване проектування)»; Сьомий розділ «Обґрунтування економічної ефективності»; Восьмий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»; Дев’ятий розділ «Екологія»; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28039
Copyright owner: © Петречко Ігор Русланович, 2019
References (Ukraine): 1. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
2. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
3. Луців, І.В. Структурний синтез багатолезового оснащення з кінематичними інструментальними зв'язками / І.В. Луців // Вісник ТДТУ-1997. -№1. -.78-84.
4. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
5. Детали и механизмы металлорежущих станков /Под ред.. Д.Н. Решетова. М.: Машиностроение, 1972, Т.1, 663с, Т.2, 520с.
6. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
7. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
8. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с.
9. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
10. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59
11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43
12. Луцив И. В. Нагорняк С. Г. Влияние осевой жесткости инструментальной оснастки на виброустойчивость процесса точения // Известия вузов, Машиностроение – 1990 №3 – с 146-148.
13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
14. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14 -16 травня 2019 р.) : у 2-х т./ Чернігівський національний технологічний університет [та ін.] – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 1 240с.
15. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих вчених та студентів, (Тернопіль, 28 – 29 листопада 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та інш]. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 232.
16. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня – 02 листопада 2018 року / Під заг. ред В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 200с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довіда Петречко.pdf468,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools