Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27932

Title: Особливості надання адміністративних послуг органами влади
Other Titles: The assignation peculiarities of administrative services by government authorities
Authors: Васіна, Алла Юріївна
Адамів, Марія
Vasina, Alla
Adamiv, Maria
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil national economic university, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Васіна А. Ю. Особливості надання адміністративних послуг органами влади / Алла Васіна, Марія Адамів // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 17–26. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Vasina A., Adamiv M. (2019) Osoblyvosti nadannia administratyvnykh posluh orhanamy vlady [The assignation peculiarities of administrative services by government authorities]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 17-26 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 26-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 35.077.6
Keywords: ЦНАП
адміністративні послуги
регламентація
CPAS
administrative services
regulation
Number of pages: 10
Page range: 17-26
Start page: 17
End page: 26
Abstract: Регламентація процесу створення та надання адміністративних послуг органами влади займає чільне місце в процесі удосконалення та спрощення доступу населення до системи отримання адмінпослуг. Питання удосконалення організації надання адміністративних послуг населенню, включаючи розроблення та режимне впровадження електронної платформи доступу до списку доступних послуг, їх оформлення та надання, стали пріоритетними в розробленні соціальних програм розвитку на найближчий період. Досліджено результати основних етапів упровадження електронної системи надання адміністративних послуг у процесі формування та об’єднання територіальних громад, а також утворення мережі нових ЦНАП та їх територіальних підрозділів. Проаналізовано процес регламентації створення та надання адміністративних послуг. На основі проведених досліджень запропоновано ряд заходів, спрямованих на удосконалення системи комп’ютеризації надання адміністративних послуг та спрощення доступу громадян до їх отримання.
The process of creation and provision regulation of administrative services by executive authorities is central for the process of improving and simplifying the access by population to the system of receiving admin services. The issue of improving the organization of providing administrative services to the population, including the development and implementation of the electronic platform for access to the list of available services, their registration and provision, have become a priority in the working of social development programs for the near future. The results of the main stages of the implementation the electronic system for the provision of administrative services in the process of formation and association of territorial communities, as well as the creation of a network of new CPAS and their territorial units have been researched. The structure of the regulation process of the creation and provision the administrative services is analyzed. On the basis of the conducted research, a number of measures have been proposed aimed for improving the computerization system for the provision of administrative services and facilitating access of citizens to their receipt.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27932
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://publicadministration.un.org/egovkb/DataCenter
file:///D:/Documents/Downloads/Patp_2014_1_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2014_1_21.pdf
https://ca.ligazakon.net/document/38942001/dossier
http://poslugy.gov.ua/be/files/10062/embed
file:///D:/Documents/Downloads/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%202017.pdf
https://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php?file=%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.txt
References (Ukraine): 1. 2018 E-Government Development Index. Access mode: https://publicadministration.un.org/egovkb/DataCenter – Title from the screen
2. Дрешпак, В.М. Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Documents/Downloads/Patp_2014_1_20.pdf
3. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 10: Електронні послуги / [Р.М. Матвійчук, С.П. Кандзюба]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 60 с.
4. Заброда, Д.Г. Адміністративні регламенти як засіб запобігання корупції [Текст] / Д. Г. Заброда // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. – № 1. – С. 109 – 119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2014_1_21.pdf
5. Клімушин, П.С. Методології регламентації та надання електронних адміністративних послуг / П.С. Клімушин та Д.В. Спасібов// Актуальні проблеми державного управління 1(49) / 2016. С. 2 – 5.
6. Контрагент (Contr Agent). Ліга-Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ca.ligazakon.net/document/38942001/dossier
7. Мережа центрів надання адміністративних послуг в Україні. Звіт про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг за 2018 рік. Інформація подана станом на 01.01.2019 згідно зі звітом МЕРТ, який опубліковано на me.gov.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poslugy.gov.ua/be/files/10062/embed
8. Мережа центрів надання адміністративних послуг в Україні. Звіт про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг за 2017 рік. Інформація подана станом на 01.01.2018 згідно зі звітом МЕРТ, який опубліковано на me.gov.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Documents/Downloads/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%202017.pdf
9. Писаренко, Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: дис. … канд.юрид. наук: 12.00.07 [Текст] / Писаренко Ганна Миколаївна. – Одеса, 2006. – 196 с.
10. Регламент. Український юридичний термінологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php?file=%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.txt
References (International): 1. 2018 E-Government Development Index. Access mode: https://publicadministration.un.org/egovkb/DataCenter – Title from the screen
2. Dreshpak V.M. Dosvid realizatsii proektiv z rozvytku systemy nadannia elektronnykh administratyvnykh posluh u Dnipropetrovskii oblasti – Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: file:///D:/Documents/Downloads/Patp_2014_1_20.pdf
3. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib.: u 15 ch. / za zah. red. A.I. Semenchenka, V.M. Dreshpaka. – K., 2017. Chastyna 10: Elektronni posluhy / [R.M. Matviichuk, S.P. Kandziuba]. K.: FOP Moskalenko O. M., 2017. 60 s.
4. Zabroda D.H. Administratyvni rehlamenty yak zasib zapobihannia koruptsii / D. H. Zabroda // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky. 2014. # 1. S. 109 – 119. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2014_1_21.pdf
5. Klimushyn P.S. Metodolohii rehlamentatsii ta nadannia elektronnykh administratyvnykh posluh / P.S. Klimushyn ta D.V. Spasibov// Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia 1(49)/2016. S. 2 – 5.
6. Kontrahent (Contr Agent). Liha-Zakon. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu:https://ca.ligazakon.net/document/38942001/dossier
7. Merezha tsentriv nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini. Zvit pro rozvytok merezhi Tsentriv nadannia administratyvnykh posluh za 2018 rik informatsiia podana stanom na 01.01.2019 zghidno zvitu MERT, yakyi opublikovano na me.gov.ua. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://poslugy.gov.ua/be/files/10062/embed
8. Merezha tsentriv nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini. Zvit pro rozvytok merezhi Tsentriv nadannia administratyvnykh posluh za 2017 rik informatsiia podana stanom na 01.01.2018 zghidno zvitu MERT, yakyi opublikovano na me.gov.ua. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: file:///D:/Documents/Downloads/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%202017.pdf
9. Pysarenko H.M. Administratyvni posluhy v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi aspekty: dys. … kand. yuryd.nauk: 12.00.07 / Pysarenko Hanna Mykolaivna. Odesa, 2006. 196 s.
10. Rehlament. Ukrainskyi yurydychnyi terminolohichnyi slovnyk. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php?file=%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.txt
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.